Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 юли 2012 г.

Европейската комисия намалява пречките пред единния пазар за научни изследвания и иновации

Днес Европейската комисия посочи конкретни стъпки, които държавите членки трябва да предприемат за изграждането на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП), чийто замисъл е да се осигури единен пазар за научни изследвания и иновации в Европа. Целта е да се създадат по-добри възможности за трансгранична мобилност, конкуренция и сътрудничество между изследователите, научноизследователските институции и предприятията. Това ще засили позициите на научноизследователските звена в държавите членки, ще повиши конкурентоспособността им и ще им позволи по-ефикасно да обединят усилията си за преодоляване на основните предизвикателства пред обществото, като борбата с изменението на климата, осигуряването на продоволствена и енергийна сигурност и опазването на общественото здраве. С цел да подпомогне изграждането на Европейското научноизследователско пространство Комисията подписа днес съвместна декларация и меморандуми за разбирателство с организации, представляващи водещи изследователски институции и фондове за финансиране на научни изследвания. Предложенията са в отговор на решението на ръководителите на ЕС, които определиха 2014 г. като краен срок за превръщането на Европейското научноизследователско пространство в реалност.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите г-жа Мойра Гейгън-Куин подчерта: „Не можем да продължаваме, както досега — средствата за научни изследвания невинаги се разпределят на конкурентен принцип, длъжностите невинаги се заемат от най-добрите кандидати, изследователите рядко могат да получат безвъзмездни средства или достъп до научноизследователски програми в чужбина, а обширни райони в Европа дори не са включени в научната дейност. Всеки ръководител на преуспяващо предприятие ще ви каже, че качеството на научноизследователската база е основен фактор, когато се вземат инвестиционни решения. В съвременната икономика нито една държава членка или регион не може да си позволи да пренебрегва развитието на научни познания.“

При проведена анкета почти 80 на сто от представителите на научноизследователската общност споделят, че липсата на откритост и прозрачност при назначаването на работа възпрепятства мобилността зад граница. Ето защо държавите членки се приканват да премахнат пречките пред възможностите за международна научноизследователска кариера в Европа, да засилят разработването на съвместни научноизследователски програми, да увеличат финансирането на конкурентна основа за институции и проекти и да инвестират ефикасно в съоръжения на световно равнище.

Организациите на заинтересованите страни в научноизследователската сфера се приканват да определят и да прилагат принципи за достъпност и преносимост на безвъзмездните средства, които се предоставят от национални източници, както и да публикуват информация за свободните работни места в общ интернет портал. Апелира се също назначаването на научни работници да става в съответствие с прозрачни и открити процедури въз основа на качествата на кандидатите, както и да се засилят връзките между стопанския сектор и академичните среди.

Комисията представя още една инициатива, която допълва предложенията за Европейско научноизследователско пространство и насърчава съхранението на научна информация и достъпа до нея. Целта е да се поощри свободен достъп до научните публикации по проекти, финансирани от ЕС, както и в резултат на научноизследователски дейности с национално финансиране (вж. IP/12/790 and и MEMO/12/565.

Контекст

Ръководителите на ЕС многократно подчертават важната цел изграждането на Европейското научноизследователско пространство да завърши до 2014 г. — срока, определен в заключенията на Европейския съвет от февруари 2011 г. и март 2012 г. Ролята на Европейското научноизследователско пространство в стремежа да се повиши конкурентоспособността на Европа се подчертава и в Пакта за растеж и работни места за Европа, приет от Европейския съвет на 28/29 юни.

Предложенията на Комисията за изграждането на Европейско научноизследователско пространство наблягат върху пет основни приоритета, по които трябва да бъде отбелязан напредък:

  • по-ефективни национални системи за научни изследвания;

  • по-добро международно сътрудничество и конкуренция, включително чрез създаване и ефикасно използване на ключова научноизследователска инфраструктура;

  • по-отворен пазар на труда за изследователите;

  • равенство между половете и отчитане на този въпрос в организациите, които осъществяват и подбират научноизследователски проекти;

  • оптимално разпространение и трансфер на научна информация, включително с цифрови средства, и по-широк и бърз достъп до научни публикации и данни.

За всеки приоритет в съобщението на Комисията се набелязват конкретни стъпки, които държавите членки, заинтересованите организации и Европейската комисия трябва да предприемат, като си сътрудничат в рамките на засилено партньорство.

Европейското научноизследователско пространство е неразривна част от стремежа на Европейския съюз да се превърне в истински Съюз за иновации. Осигуряването на повече инвестиции за качествени научни изследвания с по-голямо практическо приложение е от решаващо значение за създаването на нови продукти и услуги, които изискват специализирани познания и са разковничето за икономически растеж и увеличаване на заетостта.

Вж. MEMO/12/564

Съюз за иновации: http://ec.europa.eu/innovation-union

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar