Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. juuli 2012

Liiklusohutus: sõidukite tehnoülevaatuse rangemad eeskirjad inimeste hukkumise vältimiseks

Sõidukite tehnoülevaatus on liiklusohutuse tagamiseks põhjapaneva tähtsusega. Tehnilistest riketest tingitud avariides saab Euroopa teedel iga päev surma rohkem kui viis inimest. Täna võttis Euroopa Komisjon vastu uued eeskirjad, et karmistada sõidukite tehnoülevaatuse korda ja laiendada selle ulatust.

Paljud liiklusõnnetused juhtuvad just tehniliste rikete tõttu. Sellistest riketest tingitud avariisid on 6% liiklusõnnetuste üldarvust ning nende tõttu saab igal aastal surma 2 000 inimest ja vigastada märgatavalt rohkem. 8% kõigist mootorrattaõnnetustest on põhjustatud tehnilistest riketest.

Põhimure on see, et teedel liigub liiga palju tehniliste riketega sõidukeid. Hiljuti Ühendkuningriigis ja Saksamaal tehtud uuringutest nähtub, et mis tahes ajahetkel on kuni 10% autodest mõni selline rike, mille tõttu need autod ei läbiks tehnilist kontrolli. Praegu kehtivate eeskirjade kohaselt jäävad aga kontrollimata sõiduki ohutust parandavate selliste süsteemide tehnilised rikked nagu mitteblokeeruv pidurisüsteem (ABS) ja elektrooniline stabiilsuskontroll.

Praegu kehtivad sõidukite tehnoülevaatuse miinimumstandardid kehtestati ELi eeskirjadega 1977. aastal ning neid on vaid vähesel määral ajakohastatud. Sellest ajast alates on aga autod, sõidukijuhtide käitumine ja tehnoloogia oluliselt muutunud.

Uued ettepanekud

Uute ettepanekute eesmärk on säästa aastas rohkem kui 1 200 inimelu ning hoida ära rohkem kui 36 000 liiklusõnnetust, mille põhjuseks on mõni tehniline rike.

Transpordi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Kui te sõidate autoga, mis ei ole tehniliselt korras, siis ohustate te nii iseennast kui ka kõiki teisi autos olijaid – pereliikmeid, sõpru ja kolleege. Veelgi enam – te ohustate ka kõiki teisi liiklejaid enda ümber. Meie sõnum on selge – me ei soovi liiklusesse potentsiaalseid surma toovaid autosid.”

Uute ettepanekute põhielemendid

  • Motorollerite ja mootorrataste kohustuslik katsetamine kogu ELis. Mootorratta- ja motorollerijuhid (eelkõige noored juhid) kuuluvad liiklejate kõige kõrgema riskitasemega liiklejaterühma.

Vanade sõidukite sagedasemad korralised tehnoülevaatused. Sõidukite 5. ja 6. kasutusaasta vahel suureneb järsult tehnilistest riketest tingitud raskete liiklusõnnetuste arv (vt lisatud MEMO/12/555 joonist).

  • Erakordselt suure läbisõiduga sõiduautode ja furgoonveokite sagedasem katsetamine. Sellega ühtlustatakse kõnealuste sõidukite tehnoülevaatused muude suure läbisõiduga sõidukite (taksod, kiirabiautod jne) ülevaatustega.

  • Sõidukite tehnoülevaatuse kvaliteedi parandamine selliste ühiste miinimumstandardite kehtestamisega, milles käsitletakse puudujääke, varustust ja inspektoreid.

  • Elektrooniliste ohutusseadiste kohustuslik katsetamine.

  • Läbisõidupettuste arvu vähendamine registreeritud läbisõiduloendurite abil.

Kõigil juhtudel võivad liikmesriigid vajaduse korral kehtestada ettepanekutes kindlaksmääratud üleeuroopalistest sõidukite tehnoülevaatuse miinimumstandarditest rangemad standardid.

Taustteave

Praegu kehtivad sõidukite tehnoülevaatuse miinimumstandardid kehtestati ELi eeskirjadega 1977. aastal ning neid on sellest ajast alates vaid vähesel määral ajakohastatud. Miinimumstandardid põhinevad kolmel peamisel õigusaktil:

  • Direktiivis 2009/40/EÜ on kindlaks määratud mootorsõidukite korralise tehnoülevaatuse miinimumstandardid – need on seadusega ettenähtud korrapärased sõidukikontrollid. Direktiivi kohaldatakse sõiduautode, busside, kaugsõidubusside ning raskeveokite ja nende haagiste, kuid mitte motorollerite ja mootorrataste suhtes.

  • Direktiiviga 2009/40/EÜ on täiendatud direktiivi 2000/30/EÜ, milles on sätestatud nõue kontrollida tarbesõidukite tehnilist olukorda korraliste ülevaatuste vahel (liikuvate sõidukite tehnokontroll). Tegemist on liikuvate tarbesõidukite kohapealse tehnokontrolliga.

  • Direktiivis 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta on sätestatud nõuded registreerimistunnistuste väljaandmise, nende vastastikuse tunnustamise ja sõidukite registreerimistunnistuste ühtlustatud miinimumsisu kohta.

Täiendav teave

MEMO/12/555

Liikmesriikides surmaga lõppenud liiklusõnnetusi käsitlevate kõige uuemate andmete (2011) kohta vt IP/12/326.

Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi veebisait

Transpordiküsimuste eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase veebisait

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar