Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 juli 2012

Kommissionen, parlamentet och Europeiska rådet för samman religiösa ledare för att diskutera solidaritet mellan generationerna och demografiska utmaningar i Europa

Bryssel den 12 juli 2012 – Över tjugo högt uppsatta företrädare från kristna, muslimska och judiska religiösa grupper samt från hindu- och baha'í-samfunden i Europa sammanträdde idag i Bryssel under temat ”Solidaritet mellan generationerna: fastställande av ramen för morgondagens samhälle i Europa”. Detta högnivåmöte sammankallades av José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, som delade ordförandeskapet med Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, och László Surján, vice ordförande för Europaparlamentet och företrädare för ordförande Martin Schulz. I en öppen och rättfram anda diskuterade ledarna solidaritet mellan generationerna och andra viktiga demografiska utmaningar som Europa står inför, som hantering av arbetslöshet, främjande av aktivt åldrande och balans mellan arbete och privatliv. José Manuel Barroso uppmanade de religiösa ledarna att föra en offentlig dialog och visa hur kyrkor och religiösa samfund kan bidra till att förklara behovet av solidaritet.

– För att hantera den ekonomiska krisen anstränger vi oss för att skapa rätt balans mellan solidaritet och ansvar bland medlemsländerna. Men vi behöver tillägna minst lika mycket uppmärksamhet åt solidaritet och ansvar mellan unga och gamla, säger José Manuel Barroso. Att låta solidariteten mellan människor och generationer ligga i centrum för våra handlingar är i slutändan vad som kan få oss att komma ur krisen och lägga grunden för en blomstrande framtid. Det är detta som håller våra samhällen samman. Kyrkor och religiösa samfund har här en lämplig roll för att bygga broar i våra samhällen.

– Socialt, ekonomiskt och allra främst humant har vi inte råd med en förlorad generation i Europa. Vi har heller inte råd att sätta äldre människor åt sidan för att de är ”mindre produktiva”. Produktiviteten som kommer av visdom och kunskap går inte att mäta på samma sätt som produktiviteten av tillverkning av konsumtionsvaror, men den afrikanska visdomen erinrar oss om att när en gammal man dör försvinner ett bibliotek, säger Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Kyrkor, synagogor, moskéer, tempel och icke-statliga organisationer, skolor och föreningar för människor samman på en lokal nivå. Därför kan de spela en viktig roll i att öka förståelsen och ett ömsesidigt lärande mellan generationer.

– Solidaritet mellan generationer är en skyldighet enligt det judisk-kristna arvet och även i andra religioner. Idag är solidaritet mellan generationer inte bara en fråga om religion utan innebär också ekonomiska konsekvenser: dagens skulder kan ses som morgondagens potentiella skatter. Skuldminskning är därför en fråga om rättvisa mellan generationer. För de nya generationerna är inte bara skulder en börda då de dessutom multipliceras av en räntesats, säger Europaparlamentets vice ordförande László Surján. Människor i Europa kan mycket väl avundas medeltiden då det inte fanns ett räntesystem, eller lyssna till andra kulturer där det inte betalas några räntor. Det må vara orealistiskt att tänka sig ett räntefritt ekonomiskt system, men de senaste oroväckande nyheterna från London väcker en stark önskan om ett helt nytt system.

Under mötet kom deltagarna överens om behovet av att öka medvetenheten om de stora förändringarna i samhället, att ta ansvar för att förstärka solidariteten mellan unga och gamla, bekämpa diskriminering och effektivt bidra till kommissionens övergripande tillväxtstrategi för Europa genom att sträva efter bättre utbildning, mindre fattigdom och ett rättvisare samhälle.

Bakgrund

Mötets tema ”Solidaritet mellan generationerna: fastställande av ramen för morgondagens samhälle i Europa” införlivar i praktiken några av EU-kommissionens mål för Europa 2020-strategin, dvs. smart och hållbar tillväxt för alla, genom att fokusera på långtgående mål inom områdena arbete, innovation, utbildning, fattigdomsminskning och klimat/energi. Vidare har EU utsett år 2012 till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Åldersdiskriminering är inte enbart en fråga om grundläggande rättigheter utan också en ekonomisk fråga eftersom det hindrar kompetenta och duktiga människor att hitta arbete. Europaåret skapar ett ramverk för att främja nya initiativ från ett stort antal intressenter, inklusive religiösa organisationer.

Dagens högnivåmöte med religiösa ledare var det åttonde i en serie som kommissionens ordförande startade 2005. Genom Lissabonfördraget från 2009 infördes den öppna, tydliga och regelbundna dialogen med kyrkor, religiösa samfund liksom filosofiska och konfessionslösa organisationer i primärrätten (artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Förutom regelbundna seminarier med de olika samtalspartnerna äger årliga högnivåmöten rum, ett med religiösa ledare och ett med företrädare för filosofiska och konfessionslösa organisationer.

Mötet ägde rum vid EU-kommissionens centrala säte i Bryssel. Även EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič och kommissionsledamot Connie Hedegaard deltog.

För en lista över deltagare, se: MEMO/12/546

Europa 2020-strategin – smart och hållbar tillväxt för alla

2012 – Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Mer information om EU-kommissionens dialog med kyrkor och religiösa, filosofiska och konfessionslösa organisationer

Webbplatsen för EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Jens Mester +32 2 296 39 73

Dirk Volckaerts +32 2 299 39 44


Side Bar