Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 12. júla 2012

Na spoločnom stretnutí diskutujú náboženskí vodcovia s Komisiou, Parlamentom a Európskou radou o solidarite medzi generáciami a demografických výzvach Európy

Brusel 12. júla 2012 – Viac ako dvadsať vysokých predstaviteľov kresťanského, islamského a židovského náboženstva, ako aj hinduistických spoločenstiev a spoločenstiev Bahá'í z celej Európy, sa dnes zišlo v Bruseli na stretnutí, ktorého mottom je „Medzigeneračná solidarita: stanovenie parametrov pre európsku spoločnosť v budúcnosti“. Toto stretnutie na vysokej úrovni sa uskutočnilo na podnet predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa a spolupredsedali mu Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady, a László Surján, podpredseda Európskeho parlamentu zastupujúci predsedu EP Martina Schulza. V úprimnom a otvorenom duchu vodcovia diskutovali o medzigeneračnej solidarite a ďalších významných demografických výzvach, ktorým Európa čelí, ako je napr. riešenie otázky nezamestnanosti, podpora aktívneho starnutia a zosúladenie pracovného a súkromného života. Predseda Barroso povzbudil náboženských vodcov, aby sa zapojili do verejnej diskusie a poukázali na to, ako konkrétne môžu cirkvi a náboženské spoločenstvá prispieť k objasneniu potreby solidarity.

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, k tomu uviedol: „V záujme riešenia hospodárskej krízy sa snažíme zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o solidaritu a zodpovednosť. Prinajmenšom rovnakú pozornosť však musíme venovať aj otázke solidarity a zodpovednosti medzi mladou a staršou generáciou. V konečnom dôsledku, prekonať krízu a položiť základy pre úspešnú budúcnosť môžeme iba vtedy, ak podstatou našich opatrení zostane solidarita medzi ľuďmi a generáciami. Solidarita totiž užšie spája naše spoločenstvá. Cirkvi a náboženské spoločenstvá majú všetky predpoklady na to, aby budovali mosty medzi našimi spoločnosťami.“

Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy zdôraznil: „Zo sociálneho, hospodárskeho, ale v prvom rade najmä z ľudského hľadiska si v Európe nemôžeme dovoliť ‚stratenú generáciu‘. Rovnako si nemôžeme dovoliť odsunúť na vedľajšiu koľaj starších ľudí z dôvodu nižšej produktivity. Samozrejme, že produktivita, pokiaľ ide o skúsenosti a vedomosti, nie je tak ľahko merateľná, ako produktivita vo výrobe spotrebných tovarov. Africká múdrosť nám však pripomína, že keď zomrie starý človek, akoby zmizla celá knižnica. Kostoly, synagógy, mešity, chrámy a náboženské mimovládne organizácie, školy a združenia zbližujú na miestnej úrovni ľudí. Aj vďaka tomu môžu teda zohrávať významnú úlohu pri zlepšovaní vzájomného porozumenia a učenia sa od iných generácií.“

László Surján, podpredseda Európskeho parlamentu, uviedol: „Medzigeneračná solidarita je v židovsko-kresťanskej tradícii, ako aj v iných náboženstvách, povinnosťou. V dnešnej dobe však medzigeneračná solidarita nie je len náboženskou otázkou, ale má aj finančný dosah – na dnešné dlhy sa dá pozerať ako na potenciálne dane zajtrajška. Zníženie dlhov je preto otázka medzigeneračnej spravodlivosti. Dlh nie je záťažou len pre budúce generácie, úroková sadzba ho znásobuje. Európania by mohli závidieť časom minulým, keď sa v stredoveku neplatili úroky, alebo by sa mohli poučiť od iných kultúr, v ktorých sa úroky vôbec neplatia. Je však zrejme nerealistické uvažovať o bezúrokovom finančnom systéme, hoci nedávne znepokojivé správy z Londýnskeho City vedú k silnému záujmu o úplne nové riešenia.“

Účastníci stretnutia súhlasili, že treba zvýšiť povedomie o enormných spoločenských výzvach s cieľom prevziať zodpovednosť vo významných oblastiach, ako je upevnenie solidarity medzi mladými a starými ľuďmi a boj proti diskriminácii, a účinne prispieť k splneniu celkovej stratégie Komisie pre rast Európy prostredníctvom lepšieho vzdelávania, znížením chudoby a tvorbou spravodlivejšej spoločnosti.

Súvislosti

Téma stretnutia, „Medzigeneračná solidarita: stanovenie parametrov pre európsku spoločnosť v budúcnosti“, sa zaoberá tým, ako v praxi uplatňovať niektoré z cieľov stratégie Európskej komisie Európa 2020 na dosiahnutie inteligentného, trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu, a to najmä zameraním sa na ambiciózne ciele v oblasti zamestnanosti, inovácie, vzdelávania, znižovania chudoby, ako aj klímy, resp. energetiky. Európska únia navyše vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Diskriminácia na základe veku sa nedotýka len základných práv, ale aj hospodárskeho aspektu, keďže schopným, kvalifikovaným ľuďom bráni v nájdení si pracovného miesta. Európsky rok je príležitosťou pre vytvorenie nových iniciatív širokého spektra zainteresovaných subjektov vrátane náboženských organizácií.

Dnešné stretnutie náboženských vodcov na vysokej úrovni je ôsmym v rade stretnutí, ktorý v roku 2005 začal predseda Komisie Barroso. Lisabonskou zmluvou (2009) sa otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s cirkvami, náboženskými spoločenstvami ako aj filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami zakotvuje do primárneho práva (článok 17 Zmluvy o fungovaní EÚ). Okrem pravidelných seminárov s rôznymi partnermi sa každý rok uskutočňuje jedno stretnutie na vysokej úrovni s náboženskými vodcami a jedno so zástupcami filozofických a nekonfesionálnych organizácií.

Dnešné stretnutie sa uskutočnilo v ústredí Európskej komisie v Bruseli. Zúčastnil sa na ňom aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a komisárka Connie Hedegaard.

Zoznam účastníkov je uvedený na: MEMO/12/546

Stratégia Európa 2020 – inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Viac informácií o dialógu Európskej komisie s cirkvami, náboženskými spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami

Webová stránka predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar