Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 12 lipca 2012 r.

Komisja, Parlament i Rada Europejska rozmawiają z przywódcami religijnymi o solidarności między pokoleniami i problemach demograficznych w Europie

Bruksela, dnia 12 lipca 2012 r. – Ponad dwudziestu wysokich rangą przedstawicieli chrześcijaństwa, islamu i judaizmu oraz wspólnot hinduistów i Bahá'í z całej Europy spotkało się dziś w Brukseli pod hasłem „Międzypokoleniowa solidarność: parametry społeczeństwa przyszłości w Europie”. Spotkanie na wysokim szczeblu zostało zwołane przez José Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej. Prowadzili je wspólnie Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, i László Surján, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, reprezentujący przewodniczącego Martina Schulza. W atmosferze szczerości i otwartości przywódcy rozmawiali o solidarności międzypokoleniowej i innych ważnych problemach demograficznych Europy, takich jak walka z bezrobociem, wspieranie aktywności osób starszych oraz godzenie życia zawodowego z prywatnym. Przewodniczący Barroso zachęcił przywódców religijnych do udziału w dialogu społecznym i do pokazania szczególnej roli, jaką mogą odegrać kościoły i wspólnoty religijne w wyjaśnieniu znaczenia solidarności.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „W ramach walki z kryzysem bardzo staramy się zadbać o właściwą równowagę między solidarnością a wzajemną odpowiedzialnością państw członkowskich. Powinniśmy jednak poświęcić co najmniej taką samą uwagę solidarności i wzajemnej odpowiedzialności wobec siebie osób młodych i starszych. Wyjście z kryzysu i stworzenie podstaw dostatniej przyszłości będzie możliwe jedynie wówczas, gdy w centrum naszych działań będzie solidarność między ludźmi i pokoleniami. Jest to spoiwo naszych społeczności. Kościoły i wspólnoty religijne mogą pomóc w budowaniu mostów w naszych społeczeństwach”.

Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy stwierdził: „Ze względów społecznych, ekonomicznych, a przede wszystkim ludzkich nie możemy sobie w Europie pozwolić na «stracone pokolenie». Nie możemy sobie również pozwolić na to, by osoby starsze zostały odsunięte na bok z powodu mniejszej produktywności. Produktywność w kontekście wiedzy i mądrości jest z pewnością trudniejsza do obliczenia niż produktywność wytwarzania towarów, ale – jak mówi afrykańskie przysłowie – kiedy umiera stary człowiek, wraz z nim znika cała biblioteka. Dzięki kościołom, synagogom, meczetom, świątyniom oraz prowadzonym przez nie organizacjom pozarządowym, szkołom i stowarzyszeniom ludzie żyjący w jednej społeczności spotykają się i zbliżają do siebie. Miejsca te mogą zatem odegrać ważną rolę w lepszym zrozumieniu się i wzajemnym uczeniu między pokoleniami”.

László Surján, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: „W kulturze judeochrześcijańskiej, jak również w innych religiach, solidarność między pokoleniami to obowiązek. Dzisiaj nie jest to tylko kwestia religii. Międzypokoleniowa solidarność ma również ważne konsekwencje finansowe: dzisiejszy dług można postrzegać jako potencjalne jutrzejsze podatki. Zmniejszenie długu jest zatem kwestią sprawiedliwości międzypokoleniowej. Dług to nie tylko obciążenie dla kolejnych pokoleń, jest on również codziennie powiększany o odsetki. Europejczycy mogą z zazdrością wspominać funkcjonujące bez stóp procentowych Średniowiecze lub przyjrzeć się innym kulturom, gdzie w ogóle nie stosuje się oprocentowania. System finansowy pozbawiony stóp procentowych może wydawać się nierealny, ale najnowsze wieści z londyńskiego centrum finansowego rodzą silną potrzebę czegoś zupełnie nowego”.

Podczas spotkania uczestnicy zgodzili się co do konieczności zwiększenia świadomości na temat ogromnych wyzwań społecznych, przyjęcia na siebie odpowiedzialności w takich ważnych obszarach jak wzmocnienie solidarności między osobami młodymi i starszymi i zwalczanie przejawów dyskryminacji, a także co do skutecznego przyczyniania się do realizacji ogólnej strategii Komisji w zakresie wzrostu gospodarczego w Europie poprzez dążenie do poprawy edukacji, ograniczenia ubóstwa i stworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Kontekst

Temat spotkania: „Międzypokoleniowa solidarność: parametry społeczeństwa przyszłości w Europie”, nawiązuje do praktycznego wymiaru niektórych celów strategii Komisji Europejskiej „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, mianowicie ambitnych celów w obszarze zatrudnienia, innowacji, edukacji, zmniejszania ubóstwa oraz klimatu i energii. Ponadto Unia Europejska ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Dyskryminacja ze względu na wiek jest nie tylko kwestią praw podstawowych, lecz również problemem ekonomicznym, ponieważ uniemożliwia osobom wykwalifikowanym i zdolnym do pracy znalezienie zatrudnienia. W ramach Europejskiego Roku wiele podmiotów, w tym organizacje religijne, mogą uruchomić nowe inicjatywy.

Dzisiejsze spotkanie na wysokim szczeblu z przywódcami religijnymi było już ósmym tego rodzaju. Przewodniczący Komisji José Barroso zapoczątkował je w 2005 r. Dzięki traktatowi lizbońskiemu z 2009 r. zapis dotyczący otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z kościołami, wspólnotami religijnymi, jak również organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi trafił do prawa pierwotnego (art. 17 TFUE). Poza regularnymi seminariami z różnymi partnerami co roku odbywa się jedno spotkanie na wysokim szczeblu z przywódcami religijnymi i jedno z przedstawicielami organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych.

Miejscem spotkania była siedziba główna Komisji Europejskiej w Brukseli. Wzięli w nim udział także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič i komisarz Connie Hedegaard.

Lista uczestników: zob. MEMO/12/546

Strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Więcej na temat Europejskiego dialogu z kościołami, wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi

Strona internetowa José Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej

Osoby odpowiedzialne za kontakty:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar