Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 juli 2012

Commissie, Parlement en Raad overleggen met religieuze leiders over solidariteit tussen generaties en demografische uitdagingen in Europa

Brussel, 12 juli 2012 – Meer dan twintig hooggeplaatste vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en bahai zijn vandaag uit heel Europa in Brussel bijeengekomen onder het motto "solidariteit tussen de generaties: het vaststellen van de contouren van de Europese samenleving van morgen". Deze bijeenkomst op hoog niveau was een initiatief van José Manuel Barroso, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en werd mede voorgezeten door Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, en László Surján, vicevoorzitter van het Europees Parlement, als vertegenwoordiger van voorzitter Martin Schulz. In een sfeer van openheid discussieerden de leiders over de solidariteit tussen de generaties en andere belangrijke demografische uitdagingen voor Europa, zoals het aanpakken van werkeloosheid, het bevorderen van actief ouder worden en het combineren van werk en privéleven. Voorzitter Barroso moedigde de religieuze leiders aan om de dialoog met het publiek aan te gaan en om te laten zien hoe kerken en religieuze gemeenschappen er specifiek toe kunnen bijdragen de behoefte aan solidariteit duidelijk te maken.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover het volgende: “Om de economische crisis aan te pakken, stellen we van alles in het werk om te zorgen voor een juist evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid onder de lidstaten. Er moet echter minstens zoveel aandacht worden geschonken aan solidariteit en wederzijdse verantwoordelijkheid tussen jongeren en ouderen. Uiteindelijk zullen wij deze crisis alleen goed te boven kunnen komen en de fundering voor een voorspoedige toekomst kunnen leggen, wanneer wij blijven uitgaan van solidariteit tussen mensen en generaties. Dàt is wat onze gemeenschappen bindt. Het zijn bij uitstek de kerken en religieuze gemeenschappen die bruggen in onze samenlevingen kunnen slaan.”

Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad verklaarde het volgende: “In sociaal, economisch en vooral menselijk opzicht kunnen wij ons in Europa geen “verloren generatie” veroorloven. Evenmin kunnen wij het ons permitteren om oudere mensen aan de kant te zetten omdat zij “minder productief” zijn. Natuurlijk is het voortbrengen van wijsheid en kennis niet zo goed meetbaar als de productie van consumptiegoederen, maar een Afrikaanse wijsheid herinnert ons eraan dat wanneer een oude man sterft, er een hele bibliotheek verloren gaat. Kerken, synagogen, moskeeën en tempels en de daarmee verbonden ngo's, scholen en verenigingen brengen mensen samen op plaatselijk niveau. Zij kunnen er daarom ook aanzienlijk toe bijdragen dat de verschillende generaties elkaar beter begrijpen en meer van elkaar leren.

László Surján, vicevoorzitter van het Europees Parlement, stelde: “Solidariteit tussen de generaties is een verplichting die zowel de Joods-christelijke traditie als andere religies kennen. Solidariteit tussen de generaties is vandaag de dag niet alleen een kwestie van godsdienst, maar heeft ook financiële implicaties: de schulden van vandaag zijn wellicht de belastingen van morgen. Schuldvermindering is daarom een zaak van rechtvaardigheid tussen de generaties. Schuld legt niet alleen een last op nieuwe generaties; rente zorgt voor toename van schulden. Europeanen denken wellicht met weemoed aan de middeleeuwen, toen er geen rente werd berekend. Zij zouden hun licht kunnen opsteken bij andere culturen waar geen enkele rente hoeft te worden betaald. Een rentevrij financieel systeem is dan misschien wel een onrealistisch idee, maar de recente alarmerende berichten uit de Londense City voeden toch sterk het verlangen om het over een heel andere boeg te gooien."

De deelnemers aan de bijeenkomst waren het eens over de noodzaak de grote maatschappelijke uitdagingen onder de aandacht te brengen, verantwoordelijkheid te nemen op belangrijke gebieden als het versterken van de solidariteit tussen jong en oud en het bestrijden van discriminatie, en bij te dragen tot de algemene groeistrategie van de Commissie voor Europa, door te streven naar beter onderwijs, minder armoede en een eerlijkere samenleving.

Achtergrond

Het onderwerp van de bijeenkomst, “solidariteit tussen de generaties: het vaststellen van de contouren van de Europese samenleving van morgen", is een praktische uitwerking van een aantal van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie van de Europese Commissie. Daarbij wordt naar verstandige, duurzame en inclusieve groei gestreefd door de nadruk te leggen op ambitieuze doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, armoedebestrijding en klimaat/energie. Bovendien heeft de Europese Unie 2012 uitgeroepen tot het Europese Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. Leeftijdsdiscriminatie is niet alleen een kwestie van grondrechten, maar ook een economische kwestie. Deze discriminatie belet namelijk bekwame en deskundige mensen werk te vinden. Het Europees jaar biedt een brede reeks van belanghebbenden, waaronder religieuze organisaties, een kader voor het stimuleren van nieuwe initiatieven.

Op initiatief van Commissievoorzitter Barroso komen religieuze leiders sinds 2005 jaarlijks op hoog niveau bijeen. Door het Verdrag van Lissabon (2009) is de open, transparante en regelmatige dialoog met kerken, religieuze gemeenschappen en filosofische en niet-confessionele organisaties in primair recht neergelegd (artikel 17 VWEU). Naast regelmatige seminars met de diverse gesprekspartners is er één jaarlijkse bijeenkomst op hoog niveau met religieuze leiders en één met vertegenwoordigers van filosofische en niet-confessionele organisaties.

De bijeenkomst van vandaag vond plaats in het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. De ondervoorzitter van de Europese Commissie Maroš Šefčovič en commissaris Connie Hedegaard namen eveneens deel.

Zie voor de lijst met deelnemers: MEMO/12/546

Een Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

Voor meer informatie over de dialoog van de Europese Commissie met kerken, religieuze gemeenschappen en filosofische en niet-confessionele organisaties zie:

Website van José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar