Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 12. jūlijā

Komisija, Parlaments un Eiropadome pulcina reliģiskos līderus, lai apspriestu jautājumu par solidaritāti starp dažādām paaudzēm un demogrāfiskās problēmas Eiropā

Brisele, 2012. gada 12. jūlijs. Vairāk nekā divdesmit vadošie kristiešu, ebreju un musulmaņu reliģijas pārstāvji, kā arī hindu un bahaju kopienu pārstāvji no visas Eiropas šodien tikās sanāksmē Briselē, kuras devīze ir "Paaudžu solidaritāte: parametru noteikšana rītdienas sabiedrībai Eiropā". Šo augsta līmeņa sanāksmi rīkoja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu kopā ar Eiropadomes priekšsēdētāju Hermani van Rompeju un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku Lāslo Surjanu, kurš pārstāvēja priekšsēdētāju Martinu Šulcu. Godīgā un atklātā gaisotnē līderi apsprieda jautājumu par paaudžu solidaritāti un citas svarīgas demogrāfiskas problēmas Eiropā, piemēram, saistībā ar bezdarba mazināšanu, aktīvu vecumdienu veicināšanu un darba un privātās dzīves saskaņošanu. Priekšsēdētājs Barrozu mudināja reliģiskos līderus iesaistīties dialogā ar sabiedrību un apliecināt īpašo ieguldījumu, ko baznīcas un reliģiskās kopienas var sniegt, lai izskaidrotu solidaritātes nepieciešamību.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: "Lai pārvarētu ekonomikas krīzi, mēs esam pielikuši lielas pūles, cenšoties panākt pareizo līdzsvaru starp solidaritāti un atbildību dalībvalstu vidū. Tomēr vismaz tikpat liela uzmanība jāpievērš arī solidaritātei un atbildībai jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku vidū. Mēs varēsim sekmīgi pārvarēt krīzi un likt pamatus pārticīgai nākotnei tikai tad, ja nodrošināsim, ka mūsu darbība ir balstīta uz solidaritāti starp cilvēkiem un paaudzēm. Tas satur kopā mūsu kopienas. Baznīcām un reliģiskajām kopienām ir visas iespējas, lai veidotu saiknes starp dažādām sabiedrības daļām. "

Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis van Rompejs teica: "Sociālu, ekonomisku un, galvenokārt, humānu apsvērumu dēļ mēs nevaram pieļaut Eiropas "zudušo paaudzi". Tāpat arī mēs nevaram pieļaut, ka vecāka gadagājuma cilvēki tiek atstumti mazāka ražīguma dēļ. Protams, gudrības un zināšanu vērtību nevar izmērīt tāpat kā patēriņa preču ražošanas produktivitāti, tomēr afrikāņu paruna māca – kad vecs cilvēks nomirst, pazūd vesela bibliotēka. Baznīcas, sinagogas, mošejas, tempļi un to NVO, skolas un asociācijas apvieno cilvēkus vietējā līmenī. Tāpēc tām var būt nozīmīga loma, lai uzlabotu izpratni un savstarpēju zināšanu nodošanu starp dažādām paaudzēm."

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Lāslo Surjans teica: "Jūdu-kristiešu tradīcijā un citās reliģijās paaudžu solidaritāte ir pienākums. Mūsdienās tas nav tikai jautājums par reliģiju; paaudžu solidaritātei ir arī finansiālas sekas: šodienas parādus var uzskatīt par rītdienas potenciālajiem nodokļiem. Tāpēc parādu apjoma samazināšana ir jautājums par starppaaudžu taisnīgumu. Parāds ir slogs jaunajām paaudzēm, un vēl smagāku to padara procentu likmes. Eiropieši varētu apskaust viduslaiku sabiedrību, kurā nepastāvēja procentu likmes, vai lūkoties uz citām kultūrām, kurās nemaz nav jāmaksā procenti. Būtu nereāli domāt par bezprocentu finanšu sistēmu, tomēr satraucošas jaunākās ziņas no Londonas Sitijas rada vēlmi pēc kaut kā pavisam jauna."

Sanāksmes laikā dalībnieki vienojās par nepieciešamību palielināt izpratni par milzīgajām sabiedrības problēmām, uzņemties atbildību tādās svarīgās jomās kā solidaritātes nostiprināšana starp jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem un diskriminācijas apkarošana, kā arī sniegt efektīvu ieguldījumu Komisijas stratēģijā Eiropas vispārējai izaugsmei, cenšoties nodrošināt labāku izglītību, samazināt nabadzību un uzlabot taisnīgumu sabiedrībā.

Vispārīga informācija

Sanāksmes temats ir "Paaudžu solidaritāte: parametru noteikšana rītdienas sabiedrībai Eiropā", un tajā tika apspriests, kā praksē īstenot dažus no Eiropas Komisijas stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei "Eiropa 2020" mērķiem, uzsvaru liekot uz tālejošiem mērķiem nodarbinātības, inovācijas, izglītības, nabadzības samazināšanas un klimata/enerģētikas jomā. Turklāt Eiropas Savienība 2012. gadu pasludināja par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei. Diskriminācija vecuma dēļ nav tikai jautājums par pamattiesībām; tā ir arī ekonomiska rakstura problēma, jo šāda diskriminācija neļauj kompetentiem un prasmīgiem cilvēkiem atrast darbu. Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei paredz satvaru, lai dažādas ieinteresētās personas, tostarp reliģiskās organizācijas, varētu veicināt jaunas iniciatīvas.

Šodien rīkotā reliģisko līderu augsta līmeņa sanāksme bija astotā šāda veida sanāksme, un šo iniciatīvu Komisijas priekšsēdētājs Barrozu uzsāka 2005. gadā. Ar Lisabonas līgumu (2009. gads) primārajos tiesību aktos tika iekļauts noteikums par atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar baznīcām, reliģiskajām kopienām un filozofiskajām un nekonfesionālajām organizācijām (LESD 17. pants). Papildus regulāriem semināriem ar dažādiem sarunu partneriem katru gadu tiek rīkota viena augsta līmeņa sanāksme ar reliģiskajiem līderiem un viena sanāksme ar filozofisko un nekonfesionālo organizāciju pārstāvjiem.

Šī sanāksme notika Eiropas Komisijas galvenajā mītnē Briselē. Tajā piedalījās arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs un komisāre Konnija Hēdegorda.

Dalībnieku saraksts: skatīt MEMO/12/546

„Eiropa 2020” — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei

2012. gads — Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei

Vairāk par Eiropas Komisijas dialogu ar baznīcām, reliģiskajām kopienām un filozofiskajām un nekonfesionālajām organizācijām

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu tīmekļa vietne

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar