Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. juuli 2012

EL kutsus usuliidreid arutama põlvkondadevahelist solidaarsust ja demograafiaprobleeme

Brüssel, 12. juuli 2012. Täna said Brüsselis kokku enam kui kakskümmend juhtivat kristluse, islami ja judaismi ning hindude ja bahaistide kogukondade esindajat kõikjalt Euroopast. Kohtumise teemaks „Põlvkondadevaheline solidaarsus: tulevikuühiskonna eesmärgid Euroopas”. Selle kõrgetasemelise kohtumise kutsus kokku Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. Kohtumise eesistujateks olid Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja Euroopa Parlamendi presidenti Martin Schulzi esindav asepresident László Surján. Liidrid arutasid avameelses ja avatud õhkkonnas põlvkondadevahelist solidaarsust ja muid olulisi demograafiaprobleeme, nagu võitlus töötusega, aktiivse vananemise edendamine ning töö ja eraelu ühitamine. Barroso julgustas usuliidreid osalema avalikus dialoogis ning näitama konkreetselt, kuidas kirikud ja usuühendused saavad aidata kaasa solidaarsuse vajaduse selgitamisele.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso sõnul oleme majanduskriisiga võitlemisel teinud palju ära, et leida liikmesriikide vahel õige tasakaal solidaarsuse ja vastutustunde vahel. „Kuid nüüd peaksime pöörama vähemalt sama palju tähelepanu solidaarsusele ja vastutustundele noorte ja eakate vahel. Me suudame kriisist välja tulla ja luua alused õitsvaks tulevikuks üksnes siis, kui meie teod põhinevad inimeste ja põlvkondade vahelisel solidaarsusel, mis on ühiskondi kooshoidev jõud. Kirikutel ja usuühendustel on head võimalused sildade ehitamiseks meie ühiskondades,” lisas ta.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy sõnul ei saa me endale lubada ei sotsiaalsest, majanduslikust ega ennekõike inimlikust seisukohast nn kadunud põlvkonda Euroopas. „Samuti ei saa me lükata eakaid kõrvale n-ö väiksema tootlikkuse ettekäändel. On selge, et tarkust ja teadmistepagasit ei ole võimalik mõõta samamoodi kui tootlikkust tarbekaupade tootmisel, kuid juba vana aafrika tarkus tuletab meile meelde, et iga vanema inimese surmaga läheb kaduma terve raamatukogu täis teadmisi. Kirikud, sünagoogid, mošeed, templid ning nendega seotud koolid, valitsusvälised organisatsioonid ja ühendused liidavad inimesi kohalikul tasandil. Seepärast saavad nad ka mängida olulist osa üksteise mõistmise ja üksteiselt õppimise parandamisel põlvkondade vahel,” lisas ta.

Euroopa Parlamendi asepresidendi sõnul on põlvkondadevaheline solidaarsus kohus nii juudi-kristlikus pärandis kui ka muudes religioonides. „Tänapäeval ei ole põlvkondadevahelisel solidaarsusel üksnes religioosne mõõde, vaid sellel on ka tugevad finantstagajärjed: tänast võlga võib vaadelda kui homset võimalikku maksu. Seepärast on võla vähendamine põlvkondadevahelise õigluse küsimus. Võlg ei ole mitte lihtsalt koorem uutele põlvedele, see koorem kannab ka intresse. Eurooplased võivad igatseda taga intressivaba keskaega või huvituda muudest kultuuridest, kus intressi maksmist ei tunta. Kuid on ebareaalne mõelda intressivabast finantssüsteemist. Samal ajal tekitavad hiljutised ärevad uudised London City'st tugeva soovi millegi täiesti uue järele,” lisas ta.

Kohtumisel osalejad nõustusid, et vaja on parandada teadlikkust suurtest ühiskonnaprobleemidest. Leiti, et olulistes valdkondades, nagu solidaarsuse parandamine noorte ja eakate vahel või võitlemine diskrimineerimisega, tuleb võtta endale rohkem vastutust. Lisaks tuleb aidata tõhusalt kaasa komisjoni üldisele Euroopa majanduskasvu strateegiale, püüeldes parema hariduse, vaesuse vähendamise ja õiglasema ühiskonna poole.

Taustteave

Kohtumise teema „Põlvkondadevaheline solidaarsus: tulevikuühiskonna eesmärgid Euroopas” on seotud mitme eesmärgiga Euroopa Komisjoni strateegias „Euroopa 2020”, millega püütakse saavutada arukas, pidev ja kaasav majanduskasv, keskendudes eelkõige julgetele eesmärkidele tööhõive, innovatsiooni, hariduse valdkonnas ja vaesuse vähendamisel ning kliima/energiavaldkonnas. Lisaks on Euroopa Liit nimetanud 2012. aasta aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastaks. Vanuselise diskrimineerimise näol ei ole tegemist üksnes põhiõiguste rikkumisega, vaid sellel on ka majanduslik mõõde, kuna see takistab võimekatel ja oskustega inimestel tööd leida. Euroopa aasta pakub raamistikku, mida eri sidusrühmad, sealhulgas usuorganisatsioonid saavad kasutada uute algatuste käivitamiseks.

Täna toimunud kõrgetasemeline usuliidrite kohtumine oli komisjoni presidendi Barroso 2005. aastal algatatud sarjas kaheksas omataoline. Lissaboni leping (2009) sätestab esmases õigusaktis avatud, läbipaistva ja korrapärase dialoogi kirikute ja usuühendustega ning filosoofiliste ja mitteusulistel organisatsioonidega (ELi toimimise lepingu artikkel 17). Lisaks korrapärastele seminaridele toimub igal aastal üks kõrgetasemeline kohtumine usuliidritega ning üks filosoofiliste ja mitteusuliste organisatsioonide esindajatega.

Kohtumine toimus Euroopa Komisjoni peakorteris Brüsselis. Sellest võtsid osa ka Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ja volinik Connie Hedegaard.

Osalejate nimekiri: vt MEMO/12/546

Tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020”

Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012

Veel: Euroopa Komisjoni dialoog kirikute, usuühenduste ning filosoofiliste ja mitteusulistel organisatsioonidega

Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso koduleht

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar