Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. července 2012

Vedoucí náboženští představitelé jednají na popud orgánů EU o solidaritě mezi generacemi a o úkolech vyplývajících z demografického vývoje v Evropě

Brusel 12. července 2012 – Do Bruselu se pod heslem „Mezigenerační solidarita: stanovení parametrů pro společnost zítřka v Evropě“ sjelo více než dvacet vysokých představitelů křesťanského, muslimského a židovského náboženství a zástupců hinduistické a baháistické obce z celé Evropy. Toto setkání na vysoké úrovni svolal José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, a předsedal mu společně s Hermanem Van Rompuym, předsedou Evropské rady, a Lászlem Surjánem, místopředsedou Evropského parlamentu, který zastupoval předsedu Martina Schulze. Tito vedoucí představitelé v upřímném a otevřeném duchu diskutovali o mezigenerační solidaritě a dalších úkolech plynoucích z demografického vývoje v Evropě, jako je řešení nezaměstnanosti, podpora aktivního stárnutí a sladění pracovního a soukromého života. Předseda Barroso vedoucí náboženské představitele vyzval, aby se zapojili do veřejného dialogu a ukázali, jak mohou církve a náboženské obce specifickým způsobem přispět k objasnění potřeby solidarity.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „V boji s hospodářskou krizí děláme hodně pro to, abychom mezi členskými státy zajistili správný poměr mezi solidaritou a odpovědností. Stejnou pozornost však musíme věnovat solidaritě a odpovědnosti mezi mladými lidmi a starší generací. Tuto krizi úspěšně překonáme a základy pro budoucnost v prosperitě položíme, pouze pokud bude těžištěm našich kroků solidarita mezi lidmi a generacemi. Právě díky solidaritě drží naše společnost pohromadě. Církve a náboženské obce mají k budování vazeb ve společnosti dobré předpoklady.“

Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, prohlásil: „Ze společenského, hospodářského a především lidského hlediska si v Evropě nemůžeme dovolit „ztracenou generaci“. Zároveň si nemůže dovolit stavět starší lidi na vedlejší kolej s tím, že jsou méně produktivní. Produktivitu plynoucí ze zkušeností a znalostí nelze měřit stejně jako produktivitu při výrobě spotřebního zboží. Africká moudrost praví, že zemře-li starý člověk, je to, jako by zmizela knihovna. Kostely, synagogy, mešity, chrámy a jejich nevládních organizace, školy a sdružení jsou místa setkávání. Při zlepšování porozumění a vzájemném učení mezi generacemi mohou tedy sehrát významnou úkolu.“

László Surján, místopředseda Evropského parlamentu, uvedl: „Solidarita mezi generacemi je závazkem plynoucím z židovsko-křesťanského dědictví a v jiných náboženství existuje rovněž. V současné době není mezigenerační solidarita pouze otázkou náboženství, ale má významné finanční souvislosti: dnešní dluhy lze nahlížet jako potenciální daň pro budoucnost. Snížení dluhu je proto otázkou mezigenerační spravedlnosti. Nové generace nebudou zatíženy jen dluhem; znásobí se také úroky. Evropané mohou závidět lidem z dávných dob, kdy úroky neexistovaly. Mohou také naslouchat jiným kulturám, které úroky neznají. Možná se zdá nerealistické přemýšlet o finančním systému bez úroků, ale poslední alarmující zprávy z londýnského City vedou k přání vytvořit něco zcela nového.“

Účastníci se v průběhu schůze shodli, že je potřeba zlepšit povědomí o obrovských společenských problémech, přijmout odpovědnost v důležitých oblastech, jako je posilování solidarity mezi mladými lidi a starší generací a boj proti diskriminaci. Je třeba účinně přispívat ke všeobecné strategii růstu pro Evropu usilováním o lepší vzdělávání, snižování chudoby a spravedlivější společnost.

Souvislosti

Téma zasedání „Mezigenerační solidarita: stanovení parametrů pro společnost zítřka v Evropě“, uvádí do praxe některé z cílů strategie Evropské komise Evropa 2020 v zájmu zajištění inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Konkrétně jde o zaměření se na ambiciózní cíle v oblasti zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, snižování chudoby a v oblasti klimatu a energie. Kromě toho Evropská unie vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi. Diskriminace na základě věku není pouze otázkou základních práv, je také ekonomickou záležitostí, neboť brání schopným a kvalifikovaným lidem najít práci. Evropský rok představuje rámec pro zahájení nových iniciativ ze strany širokého spektra zúčastněných stran, včetně náboženských organizací.

Dnešní setkání náboženských představitelů na vysoké úrovni bylo osmým v řadě, kterou zahájil předseda Komise Barroso v roce 2005. Lisabonská smlouva (2009) zařadila otevřený, transparentní a řádný dialog s církvemi, náboženskými obcemi, jakož i ideovými a nekonfesními organizacemi do primárního práva (článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie). Kromě pravidelných seminářů s různými partnery se každoročně koná jedno roční setkání s náboženskými představiteli na vysoké úrovni a jedno setkání mají nekonfesní zástupci.

Zasedání se konalo v sídle Evropské komise v Bruselu. Účastnili se ho také místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič a komisařka Connie Hedegaardová.

Seznam účastníků je obsažen v: MEMO/12/546

Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Evropský rok aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi

Více o dialogu Evropské komise s církvemi, náboženskými obcemi a ideovými a nekonfesními organizacemi

Internetová stránka José Manuela Barrosy, předsedy Evropské komise

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Jens Mester +32 22963973

Dirk Volckaerts +32 22993944


Side Bar