Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 juli 2012

Upphovsrätt: Kommissionen föreslår förenklat system för musiklicenser på den inre marknaden

EU-kommissionen har i dag lagt fram ett förslag med åtgärder för att modernisera upphovsrättsorganisationerna och skapa incitament för att öka deras öppenhet och effektivitet.

Ny digital teknik erbjuder fantastiska nya möjligheter för både upphovsmän, konsumenter och företag. Den ökade efterfrågan på kulturellt innehåll online (t.ex. musik, filmer och böcker) tar inte hänsyn till nationella gränser eller restriktioner. Det gör inte heller de onlinetjänster som används för åtkomsten. Det är här som upphovsrättsorganisationerna kommer in, i synnerhet inom musikbranschen. För kompositörernas och textförfattarnas räkning förvaltar de kollektivt licenserna för nätanvändning av upphovsrättsligt skyddad musik och samlar in och betalar ut den royalty som denna användning ger.

Vissa upphovsrättsorganisationer har dock svårt att anpassa sig till att förvalta rättigheter för onlineanvändning av musikaliska verk, särskilt i ett gränsöverskridande sammanhang. Det nya förslaget innebär att upphovsrättsorganisationer som vill utfärda licenser som gäller i flera länder måste uppfylla europeiska krav. Därmed blir det enklare för tjänsteleverantörer att skaffa de licenser som krävs för att distribuera musik online i EU och se till att intäkterna blir korrekt insamlade och rättvis fördelade till kompositörer och textförfattare.

Upphovsrättsorganisationer inom alla sektorer måste uppfylla de nya europeiska kraven som ger förbättrade styrelseformer och ökad insyn i verksamheten. Det står klart att viss praxis måste ändras. Dels har det på senare tid funnits fall där royalty som samlats in på upphovsrättshavarnas vägnar förlorats på grund av dåliga investeringar och dels har det framkommit att royaltybetalningarna ibland tar mycket lång tid.

– Vi behöver en digital inre marknad som fungerar för upphovsmän, konsumenter och tjänsteleverantörer, säger Michel Barnier, EU-kommissionär för inre marknaden och tjänster. Med effektivare upphovsrättsorganisationer blir det lättare för tjänsteleverantörer att starta nya tjänster som tillhandahålls över gränser, vilket är positivt både för de europeiska konsumenterna och för den kulturella mångfalden. Alla upphovsrättsorganisationer bör se till att upphovsmännen snabbare får betalt för sina verk, och det måste finnas full insyn i deras verksamhet. Detta är en förutsättning för varaktiga investeringar i kreativitet och innovation, som i sin tur leder till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

De viktigaste punkterna i direktivförslaget

Förslaget har två målsättningar:

  • Att främja ökad öppenhet och förbättrade styrelseformer för upphovsrättsorganisationer genom att stärka rapporteringsskyldigheterna och ge rättighetshavarnas ökad kontroll över verksamheten. Detta skapar incitament för mer innovativa tjänster av högre kvalitet.

  • Att på denna grund uppmuntra och underlätta utfärdandet av licenser som täcker flera länder och flera organisationers utbud när det gäller nätanvändning av musikaliska verk i EU/EES.

  • I praktiken betyder det följande:

  • Rättighetshavarna får direkt inflytande över förvaltningen av sina rättigheter, får sin ersättning snabbare och får en lagstadgad rätt att välja den upphovsrättsorganisation som är effektivast för deras syften. Detta ger ett bättre skydd av rättighetshavarnas intressen samt ökad tillgång till kulturellt innehåll för konsumenterna.

  • De nya bestämmelserna ändrar upphovsrättsorganisationernas sätt att arbeta i Europa. De nya kraven omfattar förbättrad förvaltning av organisationernas utbud, snabbare utbetalningar till medlemmarna, klarhet vad gäller intäktsströmmarna för utnyttjandet av rättigheter, en årlig öppenhetsrapport och kompletterande information som lämnas direkt till rättighetshavare och affärspartner (t.ex. andra upphovsrättsorganisationer). Medlemsstaterna kommer att behöva mekanismer för att lösa tvister mellan upphovsrättsorganisationer och rättighetshavare. Förbättrade normer och processer bör ge mer välfungerande upphovsrättsorganisationer och öka förtroendet för deras verksamhet.

  • Bestämmelserna främjar licenser som täcker gränsöverskridande användning av musik på internet, men det måste också styrkas att organisationerna har teknisk kapacitet att utföra denna uppgift på ett effektivt sätt. Detta kommer att gagna både upphovsmän, leverantörer av internettjänster och allmänheten.

Bakgrund

Upphovsrättsorganisationer fungerar som en länk mellan rättighetshavare och de tjänsteleverantörer som avser att använda deras verk, både inom musikbranschen och inom andra konstformer som böcker och filmer. De utfärdar licenser, samlar in royalty och förmedlar intäkter till rättighetshavarna under omständigheter där det skulle vara opraktiskt och ge höga transaktionskostnader om enskilda licenser förhandlades fram med individuella upphovsmän. Det finns mer än 250 upphovsrättsorganisationer i EU, som förvaltar intäkter som uppgår till omkring sex miljarder euro per år. Användningen av rättigheter i musikbranschen står för omkring 80 % av de totala intäkter som upphovsrättsorganisationerna får in.

Den kollektiva förvaltningen av rättigheter är också viktig för leverantörer av onlinemusiktjänster (nedladdning av musik, streaming). Detta gäller i synnerhet rättigheterna för den som komponerar musiken eller skriver texten. Onlinetjänsterna är ofta avsedda täcka många territorier och en stor musikkatalog. Ofta vill de också testa nya affärsmodeller. Allt detta gör arbetet med onlinelicenser mycket krävande. Många upphovsrättsorganisationer är inte förberedda för dessa utmaningar, och tjänsteleverantörerna möter därför problem när de försöker få de licenser de behöver för att lansera onlinemusiktjänster i EU. Resultatet är färre tjänster för konsumenterna och ett långsammare genomslag för innovativa tjänster.

Det föreslagna direktivet bidrar till att fullborda den inre marknaden för immateriella rättigheter och är ett led i kommissionens strategi för immateriella rättigheter från 2011:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

Kommissionen fastställde 2011 att denna åtgärd är ett viktigt bidrag till tillväxten på den inre marknaden:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Se även: MEMO/12/545

Mer information

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar