Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. júla 2012

Autorské právo: Komisia navrhuje ľahšie udeľovanie licencií na používanie hudby na jednotnom trhu

Európska komisia dnes navrhla opatrenia na modernizáciu organizácií kolektívnej správy a zaviedla motivačné prvky na podporu ich transparentnosti a efektívneho fungovania.

Nové digitálne technológie prinášajú tvorcom, spotrebiteľom a rovnako aj podnikom rozsiahle príležitosti. Zvýšený dopyt po online prístupe ku kultúrnemu obsahu (napr. hudbe, filmom, knihám...) nepozná hranice alebo vnútroštátne obmedzenia. Inak tomu nie je ani v prípade online služieb pre prístup k nim. Práve tu nastupujú na scénu organizácie kolektívnej správy, najmä v hudobnom odvetví, v ktorom kolektívne spravujú udeľovanie licencií pre online použitie hudobných nahrávok chránených autorským právom v mene skladateľov a textárov, pre ktorých vyberajú a prerozdeľujú príslušné odmeny.

Pre niektoré organizácie kolektívnej správy je však ťažké prispôsobiť sa požiadavkám na správu práv pre použitie hudobných diel online, a to predovšetkým v cezhraničných situáciách. Na základe dnešného návrhu budú musieť tie organizácie kolektívnej správy, ktoré sú ochotné zapojiť sa do udeľovania licencií na viacerých územiach pre svoj repertoár, spĺňať európske normy. To by poskytovateľom služieb uľahčilo získavanie potrebných licencií pre hudbu, ktorá sa má distribuovať online v celej EÚ, a zabezpečil by sa riadny výber príjmov a ich spravodlivé prerozdeľovanie medzi skladateľov a textárov.

Vo všeobecnosti by organizácie kolektívnej správy pôsobiace vo všetkých odvetviach museli spĺňať nové európske normy, na základe ktorých sa požaduje lepšie riadenie a väčšia transparentnosť pre výkon ich činností. Na potrebu zmeny určitých postupov sa poukázalo nedávnymi prípadmi, keď sa v dôsledku zlej investičnej politiky stratili odmeny vyberané v mene nositeľov práv, ale aj dôkazmi o značnom omeškaní výplaty odmien nositeľom práv.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Potrebujeme jednotný európsky digitálny trh, ktorý funguje pre tvorcov, spotrebiteľov a poskytovateľov služieb. Efektívnejšie fungujúce organizácie kolektívnej správy by poskytovateľom služieb uľahčili zavedenie nových služieb v cezhraničnom kontexte, čo poslúži európskym spotrebiteľom aj kultúrnej rozmanitosti.“ A dodal: „Vo všeobecnosti by všetky organizácie kolektívnej správy mali zabezpečiť, aby tvorcovia boli za svoju prácu odmeňovaní rýchlejšie, a ich činnosť musí byť úplne transparentná. To je veľmi dôležité pre udržanie investícií do tvorivosti a inovácií, ktoré obratom povedú k ďalšiemu rastu a väčšej konkurencieschopnosti.“

Kľúčové prvky navrhovanej smernice

Dnešným návrhom sa sledujú dva vzájomne sa doplňujúce ciele:

  • Presadzovať väčšiu transparentnosť a lepšie riadenie organizácií kolektívnej správy prostredníctvom prísnejších povinností v oblasti podávania správ a dohľadu nositeľov práv nad ich činnosťami, aby sa vytvorili motivačné prvky pre inovatívnejšie služby lepšej kvality.

  • Stavať na tomto a, konkrétnejšie, podporovať a uľahčovať udeľovanie licencií autorských práv pre použitie hudobných diel online pre viac území a viac repertoárov v EÚ/EHS.

V praxi by to znamenalo:

  • Nositelia práv by mohli priamo vstúpiť do správy svojich práv, boli by odmeňovaní rýchlejšie a v právnych predpisoch by bola zakotvená ich možnosť vybrať si na svoje účely najefektívnejšiu organizáciu kolektívnej správy. Prinieslo by to lepšiu ochranu záujmov nositeľov práv, ako aj väčší prístup ku kultúrnemu obsahu pre spotrebiteľov.

  • Novými pravidlami by sa zmenil spôsob, akým organizácie kolektívnej správy pracujú v celej Európe tým, že sa zavedú nové požiadavky, ako napr. lepšia správa repertoáru, rýchlejšie platby členom, jasnosť v tokoch príjmov z výkonu práv, výročná správa o transparentnosti a dodatočné informácie poskytované priamo nositeľom práv a obchodným partnerom (napr. iným organizáciám kolektívnej správy). Členské štáty by museli disponovať mechanizmami na riešenie sporov medzi organizáciami kolektívnej správy a nositeľmi práv. Zlepšené normy a procesy by mali viesť k lepšiemu fungovaniu organizácií kolektívnej správy a väčšej dôvere v ich činnosť.

  • Cezhraničné udeľovanie licencií autorských práv pre použitie hudby na internete pre viaceré územia by sa uľahčilo, ale vzťahovala by sa naň aj povinnosť preukázať technickú kapacitu na efektívne vykonávanie tejto úlohy. Z toho by mali prospech autori, poskytovatelia internetových služieb a rovnako aj občania.

Súvislosti

Organizácie kolektívnej správy konajú ako sprostredkovatelia medzi držiteľmi práv v hudobnom priemysle, ale aj v oblasti iných foriem umenia, ako napr. v literatúre alebo filme, a poskytovateľmi služieb, ktorí chcú využiť ich diela. Udeľujú licencie na práva, vyberajú odmeny a prerozdeľujú príjmy nositeľom práv v prípadoch, keď by vyjednávanie licencií na jednotlivom základe s jednotlivými tvorcami bolo nepraktické a zahŕňalo by vysoké transakčné náklady. V EÚ existuje viac než 250 organizácií kolektívnej správy, ktoré každoročne spravujú príjmy vo výške približne 6 miliárd EUR. Uplatňovanie práv v odvetví hudby predstavuje asi 80 % celkových príjmov, ktoré organizácie kolektívnej správy vyberú.

Kolektívna správa práv je takisto dôležitá pre udeľovanie licencií poskytovateľom služieb online hudby (služby sťahovania hudby, streamingové služby). Týka sa to najmä práv tých, ktorí skladajú hudbu alebo píšu texty. Poskytovatelia online služieb chcú často pokryť veľký počet území a ponúknuť široký výber hudby. Často chcú testovať aj nové obchodné modely. Toto všetko robí udeľovanie licencií na služby online veľmi náročným. Mnohé organizácie kolektívnej správy nie sú na túto situáciu pripravené a z toho vyplýva, že poskytovatelia služieb čelia vážnym ťažkostiam pri získavaní licencií potrebných na spustenie online hudobných služieb v celej EÚ. Výsledkom je menší počet online hudobných služieb dostupných spotrebiteľom v EÚ a pomalšie začleňovanie inovačných služieb.

Navrhovaná smernica prispieva k dokončeniu jednotného trhu pre duševné vlastníctvo a je súčasťou stratégie Komisie na rok 2011 v oblasti duševného vlastníctva:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

Komisia túto akciu označila v roku 2011 takisto za významný príspevok k rastu na jednotnom európskom trhu:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sk.htm

Pozri aj: MEMO/12/545

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 3421)

Carmel Dunne (+32 2 299 8894)

Audrey Augier (+32 2 297 1607)


Side Bar