Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juli 2012

Auteursrecht: Commissie stelt een eenvoudigere muzieklicentieverlening in de eengemaakte markt voor

De Europese Commissie heeft vandaag maatregelen voorgesteld om de auteursrechtenorganisaties te moderniseren en prikkels te introduceren ter bevordering van hun transparantie en efficiëntie.

De nieuwe digitale technologieën creëren grote mogelijkheden voor kunstenaars, consumenten en het bedrijfsleven. De toegenomen vraag naar online toegang tot culturele inhoud (bv. muziek, films, boeken enz.) houdt geen rekening met grenzen of nationale beperkingen. Evenmin als de onlinediensten die men gebruikt om er toegang toe te krijgen. Hier spelen auteursrechtenorganisaties een rol, met name in de muzieksector, waar zij collectief de licenties van door auteursrecht beschermde onlinemuzieknummers beheren namens de componisten en tekstschrijvers en de royalty's daarvan innen en herverdelen.

Sommige auteursrechtenorganisaties hebben echter moeite om zich aan te passen aan de eisen van het beheer van rechten voor online gebruik van muziekwerken, met name over de grenzen heen. Op grond van dit voorstel zouden de auteursrechtenorganisaties die bereid zijn tot multiterritoriale licentieverlening voor hun repertoire, daarom moeten voldoen aan de Europese normen. Hierdoor zou het voor dienstverleners gemakkelijker worden om de benodigde licenties voor muziek die in de hele EU online wordt verspreid, te verwerven en ervoor te zorgen dat inkomsten volgens de regels worden geïnd en eerlijk worden verdeeld onder componisten en tekstschrijvers.

In het algemeen zou het erop neerkomen dat auteursrechtenorganisaties die in alle sectoren actief zijn zouden moeten voldoen aan de Europese normen die voorzien in een betere governance en grotere transparantie bij hun activiteiten. De noodzaak tot verandering van bepaalde werkwijzen bleek nog eens uit recente gevallen waarbij de namens de rechthebbenden geïnde royalty’s verloren gingen door een slecht investeringsbeleid, maar ook uit achterstallige betalingen van royalty's aan rechthebbenden.

Michel Barnier, Commissaris voor Interne markt en diensten, zei over het voorstel: "Wij hebben behoefte aan een Europese digitale eengemaakte markt die functioneert voor kunstenaars, consumenten en onlinedienstverleners. Door efficiëntere auteursrechtenorganisaties zullen onlinedienstverleners gemakkelijker nieuwe diensten over de grenzen heen op de markt kunnen brengen – iets dat zowel de Europese consument als de culturele diversiteit ten goede komt." Hij voegde er nog aan toe: "Auteursrechtenorganisaties moeten ervoor zorgen dat kunstenaars sneller voor hun werk worden vergoed en zij moeten volledig transparant werken. Dit is van cruciaal belang om te zorgen dat men blijft investeren in creativiteit en vernieuwing, wat op zijn beurt zal leiden tot extra groei en verhoogde concurrentiekracht."

Belangrijkste elementen van de voorgestelde richtlijn

Dit voorstel streeft twee elkaar aanvullende doelstellingen na:

  • Bevordering van de transparantie en een betere governance van auteursrechtenorganisaties via aangescherpte rapportageverplichtingen en zeggenschap van de rechthebbenden over hun activiteiten met het oog op prikkels ten behoeve van innovatievere en kwalitatief hoogwaardigere diensten.

  • Meer in het bijzonder stimulering en bevordering van multiterritoriale en voor meerdere repertoires bestemde auteursrechtenlicenties voor onlinemuziek in de EU/EER.

  • In de praktijk:

  • De rechthebbenden zullen rechtstreeks inspraak hebben in het beheer van hun rechten, sneller worden vergoed en de mogelijkheid om zelf de voor hun doeleinden meest efficiënte auteursrechtenorganisatie te kiezen, zal wettelijk worden vastgesteld. Dit zal zorgen voor een betere bescherming van de belangen van rechthebbenden en een verbeterde toegang tot culturele inhoud voor consumenten.

  • De nieuwe regels zullen de werkwijzen van auteursrechtenorganisaties in heel Europa veranderen, met behulp van nieuwe voorschriften zoals een beter beheer van het repertoire, snellere betaling van de leden, duidelijkheid over de inkomsten uit de exploitatie van rechten, een jaarlijks transparantieverslag en extra informatie die rechtstreeks aan de rechthebbenden en de zakenpartners (zoals andere auteursrechtenorganisaties) wordt verschaft. De lidstaten zullen moeten beschikken over methoden om geschillen tussen auteursrechtenorganisaties en rechthebbenden op te lossen. Verbeterde standaarden en processen moeten resulteren in beter functionerende auteursrechtenorganisaties en meer vertrouwen in hun activiteiten.

  • De multiterritoriale auteursrechtenlicenties voor onlinemuziek over de grenzen heen zou worden vereenvoudigd maar hangt ook af van het technisch vermogen om deze taak efficiënt uit te voeren. Dit zal zowel auteurs, onlinedienstverleners als burgers ten goede komen.

Achtergrond

Auteursrechtenorganisaties fungeren als bemiddelaars tussen rechthebbenden in de muziekindustrie, maar ook bij andere kunstvormen zoals boeken of films, en onlinedienstverleners die hun werk willen gebruiken. Zij verlenen licenties, innen royalty's en herverdelen de inkomsten tussen de rechthebbenden in omstandigheden waarin individuele onderhandelingen over licenties met individuele kunstenaars onpraktisch zouden zijn en hoge transactiekosten met zich mee zouden brengen. Er zijn meer dan 250 auteursrechtenorganisaties in de EU die jaarlijks ongeveer 6 miljard euro inkomsten beheren. Het gebruik van rechten in de muzieksector maakt zo'n 80 % uit van de totale inkomsten die worden geïnd door auteursrechtenorganisaties.

Het collectieve beheer van rechten is ook belangrijk voor de licenties van onlinemuziekaanbieders (muziekdownloaddiensten, streamingdiensten). Dit is met name het geval voor de rechten van diegenen die de muziek componeren of de teksten schrijven. Onlinedienstverleners willen vaak een groot aantal gebieden en een uitgebreide muziekcatalogus bestrijken. Zij willen ook vaak nieuwe bedrijfsmodellen uitproberen. Dit alles maakt de verlening van onlinelicenties tot een grote uitdaging. Veel auteursrechtenorganisaties zijn niet klaar voor deze uitdaging en als gevolg daarvan ondervinden onlinedienstverleners ernstige moeilijkheden wanneer zij de licenties proberen te verkrijgen die nodig zijn om onlinemuziekdiensten in de EU op de markt te brengen. Dit heeft als gevolg dat er voor de consument in de EU minder onlinemuziekdiensten beschikbaar zijn en dat vernieuwende diensten minder snel geïntegreerd raken.

De voorgestelde richtlijn draagt bij tot de totstandbrenging van een eengemaakte markt voor intellectuele eigendom en zij maakt deel uit van de strategie van de Commissie inzake intellectuele eigendom (2011):

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

De Commissie zag deze actie in 2011 ook als een belangrijke bijdrage aan de groei in de Europese eengemaakte markt:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_nl.htm

Zie ook: MEMO/12/545

Meer informatie

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Contact :

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar