Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 11. jūlijs

Autortiesības — Komisija ierosina vienkāršot mūzikas licencēšanu vienotajā tirgū

Eiropas Komisija šodien ierosinājusi pasākumus, kuru mērķis ir modernizēt autortiesību aģentūru darbību un motivēt tās veicināt pārredzamību un efektivitāti.

Jaunās digitālās tehnoloģijas paver plašas iespējas autoriem, patērētājiem un uzņēmējiem. Aizvien pieaugošais pieprasījums pēc mākslas darbu (piemēram, mūzikas, filmu, grāmatu) pieejamības tiešsaistē sniedzas pāri robežām un valstu ierobežojumiem gluži tāpat kā tiešsaistes pakalpojumi, ko izmanto, lai piekļūtu šiem mākslas darbiem. Šī ir joma, kur uz skatuves iznāk autortiesību aģentūras, it sevišķi mūzikas nozarē, kurā tās komponistu un teksta autoru vārdā kolektīvi pārvalda ar autortiesībām aizsargātu mūzikas ierakstu licencēšanu izmantošanai tiešsaistē un iekasē un sadala tiem attiecīgo autoratlīdzību.

Tomēr dažas no autortiesību aģentūrām ar grūtībām spēj pielāgoties prasībām, ko izvirza tiesību pārvaldījums skaņdarbu izmantošanai tiešsaistē, it sevišķi pārrobežu kontekstā. Šodien ierosinātā priekšlikuma rezultātā autortiesību aģentūrām, kuras vēlas iesaistīties sava repertuāra daudzteritoriju licencēšanā, būtu jāievēro Eiropas standarti. Tam vajadzētu nodrošināt, ka pakalpojumu sniedzējiem ir vienkāršāk iegūt licences, kas vajadzīgas mūzikas izplatīšanai tiešsaistē visā ES, un ka ieņēmumi tiek pareizi iekasēti un taisnīgi sadalīti komponistiem un teksta autoriem.

Vispārīgāk ņemot, autortiesību aģentūrām visās nozarēs būtu jāievēro jaunie Eiropas standarti, kas paredz labāku pārvaldību un plašāku pārredzamību to darbību veikšanā. Nepieciešamību mainīt dažas aģentūru darbības metodes izgaismo nesenie gadījumi, kad tiesību turētāju vārdā iekasētā autoratlīdzība tika zaudēta neapdomīgas ieguldījumu politikas rezultātā, kā arī liecības, ka autoratlīdzības izmaksa tiesību turētājiem ļoti aizkavējas.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē teica: "Mums nepieciešams Eiropas vienotais digitālais tirgus, kas darbotos autoru, patērētāju un pakalpojumu sniedzēju labā. Efektīvāka autortiesību aģentūru darbība uzlabotu pakalpojumu sniedzēju iespējas attīstīt jaunus pakalpojumus, kas pieejami pāri robežām, un tas ir ļoti svarīgi gan Eiropas patērētāju interesēs, gan kultūras daudzveidības labad." Viņš piebilda: "Vispārīgāk runājot, visām autortiesību aģentūrām būtu jānodrošina, ka autori ātrāk saņem atlīdzību par savu darbu, un jārīkojas pilnīgā atklātībā. Tas ir sevišķi svarīgi pastāvīgiem ieguldījumiem radošajā darbībā un inovācijā, bez kā savukārt nav iedomājama plašāka izaugsme un labāka konkurētspēja."

Ierosinātās direktīvas pamatelementi

Šodienas priekšlikums tiecas īstenot divus savstarpēji saistītus mērķus:

  • veicināt autortiesību aģentūru darbības plašāku pārredzamību un labāku pārvaldību, šādā nolūkā pastiprinot ziņojumu sniegšanas pienākumus un tiesību turētāju kontroli pār šo aģentūru darbību, tā, lai motivētu piedāvāt novatoriskākus un kvalitatīvākus pakalpojumus;

  • ņemot to par pamatu, konkrētāk, veicināt un vienkāršot skaņdarbu autortiesību daudzteritoriju un daudzrepertuāru licencēšanu izmantošanai tiešsaistē ES/EEZ.

Praksē tas izpaustos šādi.

  • Tiesību turētājiem būtu tieša ietekme uz savu tiesību pārvaldījumu, tie ātrāk saņemtu atlīdzību, un to iespējas izvēlēties savām vajadzībām visatbilstošāko autortiesību aģentūru tiktu iestrādātas likumā. Tas uzlabotu tiesību turētāju interešu aizsardzību, kā arī pavērtu patērētājiem plašākas iespējas izmantot kultūras vērtības.

  • Jaunie noteikumi mainītu veidu, kā autortiesību aģentūras darbojas Eiropā, paredzot tādas jaunas prasības kā repertuāra labāka pārvaldība, drīzāki maksājumi biedriem, skaidrība par tiesību izmantošanas rezultātā gūto ieņēmumu plūsmām, ikgadējs pārredzamības ziņojums un papildu informācijas sniegšana tieši tiesību turētājiem un sadarbības partneriem (piemēram, citām autortiesību aģentūrām). Dalībvalstīm būtu vajadzīgi mehānismi strīdu risināšanai starp autortiesību aģentūrām un tiesību turētājiem. Standartu un procesu uzlabojumu rezultātā vajadzētu uzlaboties autortiesību aģentūru darbībai, tādējādi raisot vairāk uzticības to aktivitātēm.

  • Tiktu vienkāršota autortiesību daudzteritoriju licencēšana mūzikas izmantošanai internetā pāri robežām, bet tiktu arī izvirzīta prasība pierādīt tehnisku spēju efektīvi veikt šo uzdevumu. Tas nāktu par labu gan autoriem un interneta pakalpojumu sniedzējiem, gan plašai sabiedrībai.

Vispārīga informācija

Autortiesību aģentūras darbojas kā starpnieki starp skaņdarbu, kā arī citu mākslas darbu (piemēram, grāmatu vai filmu) tiesību turētājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas vēlas izmantot to darbus. Tās izsniedz autortiesību licences, iekasē autoratlīdzību un sadala ieņēmumus tiesību turētājiem apstākļos, kad atsevišķas sarunas par licencēm ar konkrētiem autoriem nebūtu lietderīgas un saistītos ar lielām darījumu izmaksām. ES ir vairāk nekā 250 autortiesību aģentūru, kas ik gadu pārvalda ieņēmumus aptuveni 6 miljardu eiro apmērā. Tiesību izmantošana mūzikas nozarē veido aptuveni 80 % no kopējiem autortiesību aģentūru iekasētajiem ieņēmumiem.

Tiesību kolektīvais pārvaldījums ir svarīgs arī, lai varētu piešķirt licences pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedāvā mūziku tiešsaistē (mūzikas lejupielādes pakalpojumi, straumēšanas pakalpojumi). Tas it sevišķi attiecas uz komponistu un teksta autoru tiesībām. Tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji bieži vien vēlas aptvert daudzas teritorijas un plašu mūzikas katalogu. Tie arī bieži vēlas izmēģināt jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Visi šie faktori padara licencēšanu tiešsaistei par ļoti sarežģītu jomu. Daudzas autortiesību aģentūras nav gatavas šiem uzdevumiem, un tāpēc pakalpojumu sniedzēji saskaras ar ievērojamām grūtībām, kad tie cenšas saņemt licences, kas vajadzīgas mūzikas izplatīšanai tiešsaistē visā ES. Tā rezultātā patērētājiem visā ES ir pieejams mazāks apjoms mūzikas pakalpojumu tiešsaistē, un novatoriski pakalpojumi parādās lēnāk.

Ierosinātā direktīva veicina intelektuālā īpašuma vienotā tirgus izveidi, kas ir daļa no Komisijas 2011. gadā izstrādātās intelektuālā īpašuma stratēģijas:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

Komisija 2011. gadā šo rīcību arī atzinusi par tādu, kas dod ievērojamu ieguldījumu Eiropas vienotā tirgus izaugsmē:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Skatīt arī: MEMO/12/545

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar