Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 11 d.

Autorių teisės. Komisija siūlo bendrojoje rinkoje supaprastinti muzikos licencijų teikimą

Šiandien Europos Komisija pasiūlė priemonių, kuriomis bus siekiama modernizuoti kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veiklą ir didinti jų skaidrumą ir veiksmingumą.

Naujos skaitmeninės technologijos atveria didžiulių galimybių visiems – kūrėjams, vartotojams ir įmonėms. Auganti kultūros turinio (pvz., muzikos, filmų, knygų ir t. t.) naudojimo internete paklausa nepaiso valstybių sienų ir nacionalinių apribojimų. Tas pats pasakytina ir apie internetu teikiamas paslaugas, kuriomis suteikiama prieiga prie kultūros turinio. Čia reikėtų prisiminti kolektyvinio teisių administravimo asociacijas, kurios ypač svarbios muzikos sektoriuje, nes kompozitorių ir tekstų kūrėjų vardu kolektyviai administruoja licencijas naudoti autorių teisėmis apsaugotus muzikos kūrinius internete, renka ir perskirsto autorių atlyginimus.

Tačiau kai kurioms kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms sudėtinga prisitaikyti prie reikalavimų, taikomų teisių naudoti muzikos kūrinius internete administravimui, ypač kai tos teisės tampa tarpvalstybinės. Priėmus šiandienos pasiūlymą šios asociacijos, pageidaujančios savo administruojamam repertuarui teikti daugiateritores licencijas, turės laikytis Europos standartų. Dėl to paslaugų teikėjams bus paprasčiau gauti reikalingas licencijas platinti muziką internete visoje Europos Sąjungoje, o autoriniai atlyginimai bus teisingai surenkami ir sąžiningai paskirstomi kompozitoriams ir tekstų kūrėjams.

Apskritai, visuose sektoriuose veikiančioms kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms reikės laikytis naujų Europos standartų, kuriais užtikrinamas jų veiklos geresnis valdymas ir didesnis skaidrumas. Sprendžiant iš pastarųjų įvykių, kai dėl netinkamos investicijų politikos prarasti teisių turėtojų vardu surinkti autorių atlyginimai, ir įrodymų, kad autorių atlyginimai smarkiai vėluojami išmokėti teisių turėtojams, kolektyvinio teisių administravimo asociacijoms reikia keisti tam tikrus savo veiklos aspektus.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Reikia sukurti kūrėjams, vartotojams ir paslaugų teikėjams palankią Europos bendrąją skaitmeninę rinką. Jei kolektyvinio teisių administravimo asociacijos dirbtų veiksmingiau, paslaugų teikėjams būtų paprasčiau tarpvalstybiniu mastu plėtoti naujas paslaugas, o tai būtų naudinga tiek Europos vartotojams, tiek kultūrų įvairovei.“ Jis pridūrė: „Apskritai, visos kolektyvinio teisių administravimo asociacijos turėtų atlyginti kūrėjams už jų kūrinius sparčiau ir privalo veikti visiškai skaidriai. Tai būtina siekiant tvarių investicijų į kūrybos ir inovacijų sritis, nes šios investicijos savo ruožtu padidins augimą ir konkurencingumą.“

Svarbiausi siūlomos direktyvos elementai

Šiandienos pasiūlymu siekiama dviejų tarpusavyje susijusių tikslų:

  • Didinti kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veiklos skaidrumą ir gerinti jų valdymą, nustatant griežtesnius atskaitomybės įpareigojimus ir leidžiant teisių turėtojams kontroliuoti šių asociacijų veiklą, kad būtų kuriamos paskatos teikti naujoviškesnes, aukštesnės kokybės paslaugas.

  • Pasiekus pirmąjį tikslą, skatinti ir paprastinti daugiateritorių licencijų naudoti sudėtinius muzikos kūrinių repertuarus internete teikimą ES ir EEE.

Faktiškai:

  • Teisių turėtojai galėtų tiesiogiai dalyvauti savo teisių valdyme ir sparčiau gauti atlyginimą, o jų galimybė rinktis veiksmingiausiai veikiančią kolektyvinio teisių administravimo asociaciją būtų įtvirtinta įstatymais. Tai užtikrintų geresnę teisių turėtojų interesų apsaugą, o vartotojams taptų paprasčiau naudotis kultūros turiniu.

  • Pagal naująsias taisykles kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veiklos būdai visoje Europoje pasikeistų – būtų taikomi nauji reikalavimai geriau administruoti repertuarą, asociacijų nariai gautų atlyginimą greičiau, už teisių naudojimą gaunamų pajamų srautai taptų aiškesni, teisių turėtojai ir verslo partneriai (pavyzdžiui, kitos kolektyvinio teisių administravimo asociacijos) tiesiogiai gautų metines skaidrumo ataskaitas ir papildomą informaciją. Valstybėms narėms reikėtų nustatyti asociacijų ir teisių turėtojų ginčų sprendimo mechanizmus. Dėl geresnių standartų ir procesų kolektyvinio teisių administravimo asociacijų veikimas turėtų tapti sklandesnis ir labiau užtikrintas.

  • Daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete, nepaisant valstybių sienų, teikimas palengvėtų, tačiau licencijas teikti galėtų tik asociacijos, įrodžiusios, kad yra techniškai pajėgios tai daryti veiksmingai. Tai būtų naudinga visiems – autoriams, interneto paslaugų teikėjams ir piliečiams.

Pagrindiniai faktai

Kolektyvinio teisių administravimo asociacijos tarpininkauja tarp muzikos sektoriaus ir kitų meno formų, kaip knygos ar filmai, teisių turėtojų ir paslaugų teikėjų, pageidaujančių naudoti šiuos meno kūrinius. Jos teikia licencijas, renka autorių atlyginimus ir perskirsto pajamas teisių turėtojams tais atvejais, kai paslaugų teikėjams derėtis dėl licencijų su atskirais kūrėjais būtų nepatogu arba labai brangu. Europos Sąjungoje veikia daugiau nei 250 kolektyvinio teisių administravimo asociacijų, o jų tvarkomos pajamos kasmet siekia apie 6 mlrd. EUR. Apie 80 proc. visų kolektyvinio teisių administravimo asociacijų surenkamų pajamų sudaro pajamos už muzikos sektoriaus teisių licencijas.

Kolektyvinis teisių administravimas taip pat svarbus ir internetu teikiamų muzikos paslaugų (muzikos atsisiuntimo paslaugų, srautinio vaizdų siuntimo) teikėjams. Toks administravimas ypač aktualus muzikos kompozitoriams ir tekstų kūrėjams. Dažnai paslaugų internetu teikėjai nori teikti paslaugas, kurioms naudojamas platus muzikos repertuaras, daugelyje teritorijų. Be to, jie dažnai nori išbandyti naujus verslo modelius. Todėl licencijų naudoti kūrinius internete teikimas yra labai sudėtingas. Dauguma kolektyvinio teisių administravimo asociacijų nėra pasirengusios tokiems iššūkiams, tad paslaugų teikėjai, mėginantys gauti reikalingas licencijas platinti muziką internete visoje Europos Sąjungoje, susiduria su rimtomis problemomis. Tai lemia mažesnę visoje ES vartotojams siūlomų internetu teikiamų muzikos paslaugų pasiūlą, o inovatyvių paslaugų integracija vyksta lėčiau.

Siūloma direktyva būtų prisidėta prie bendrosios intelektinės nuosavybės rinkos sukūrimo, be to, ši direktyva papildo 2011 m. Komisijos intelektinės nuosavybės strategiją:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm.

2011 m. Komisija šią veiklą taip pat įvardino kaip svarbų Europos bendrosios rinkos augimo veiksnį:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_lt.htm.

Taip pat žr. MEMO/12/545

Papildoma informacija

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck, tel. +32 2 296 34 21

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07


Side Bar