Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. heinäkuuta 2012

Tekijänoikeudet: Komissiolta ehdotus musiikin lisensoinnin helpottamiseksi sisämarkkinoilla

Euroopan komissio on tänään ehdottanut toimenpiteitä, joilla uudistetaan yhteisvalvontajärjestöjen toimintaa ja edistetään niiden avoimuutta ja tehokkuutta.

Uuden digitaalisen teknologian myötä niin musiikin tekijöille ja kuluttajille kuin yrityksillekin avautuu lupaavia uusia mahdollisuuksia. Kulttuurisisällön, kuten musiikin, elokuvien ja kirjojen, kasvava kysyntä verkkomarkkinoilla ei tunne kansallisia rajoja eikä rajoituksia. Myös sisältöä tarjoavat verkkopalvelut ylittävät valtioiden rajat. Etenkin musiikkialalla tässä tulevat kuvaan mukaan tekijöiden yhteisvalvontajärjestöt. Järjestöt hoitavat tekijänoikeuksin suojattujen musiikkikappaleiden verkkolisensointia säveltäjien ja sanoittajien puolesta, keräävät tekijänoikeuspalkkiot ja maksavat ne tekijöille.

Joillakin yhteisvalvontajärjestöillä on kuitenkin vaikeuksia sopeutua haasteisiin, joita musiikkiteosten verkkokäyttö tuo tullessaan. Erityisiä vaatimuksia liittyy valtioiden rajat ylittävään verkkokäyttöön. Komission tänään tekemän ehdotuksen myötä niiden yhteisvalvontajärjestöjen, jotka haluavat lisensoida valikoimansa useissa eri maissa, on noudatettava eurooppalaisia standardeja. Näin palveluntarjoajien olisi helpompi hankkia tarvittavat käyttöluvat musiikin verkkojakeluun kaikkialla EU:ssa. Samaten voitaisiin varmistaa, että musiikista saatava tuotto kerätään moitteettomasti ja jaetaan säveltäjille ja sanoittajille oikeudenmukaisesti.

Yleisemmin kaikilla aloilla toimivien yhteisvalvontajärjestöjen olisi noudatettava uusia eurooppalaisia standardeja, joilla parannettaisiin niiden hallintokäytäntöjä sekä niiden toiminnan avoimuutta. Joihinkin käytäntöihin liittyvä muutostarve korostuu hiljattaisissa tapauksissa, joissa oikeudenhaltijoiden puolesta kerättyjä tekijänoikeuspalkkioita menetettiin huonojen sijoituskäytäntöjen seurauksena. Lisäksi on osoitusta siitä, että tekijänoikeuspalkkioita on maksettu tekijöille pahasti myöhässä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan nyt tarvitaan eurooppalaiset digitaaliset sisämarkkinat, jotka toimivat sekä tekijöiden, kuluttajien että palveluntarjoajien ehdoilla. ”Tehokkaammat yhteisvalvontajärjestöt helpottaisivat uusien rajat ylittävien palvelujen perustamista, mikä palvelee eurooppalaisia kuluttajia ja myös edistää kulttuurista monimuotoisuutta. Yleisemmällä tasolla yhteisvalvontajärjestöjen tulisi varmistaa, että tekijät saavat palkkion työstään nykyistä nopeammin ja että kaikki toiminta tapahtuu avoimesti. Tämä on erittäin tärkeätä luovuuteen ja innovointiin investoimisen kannalta, joka taas ruokkii uutta kasvua ja parantaa kilpailukykyä”, Barnier totesi lopuksi.

Ehdotetun direktiivin pääkohdat

Tänään tehdyllä ehdotuksella on kaksi toisiaan täydentävää tavoitetta:

  • Sillä halutaan edistää yhteisvalvontajärjestöjen avoimuutta ja parantaa niiden hallintoa tiukentamalla niiden raportointivelvollisuuksia ja antamalla oikeudenhaltijoille paremmat mahdollisuudet valvoa järjestöjen toimintaa. Uudistusten tavoitteena on kannustaa järjestöjä luomaan innovatiivisempia ja korkealaatuisempia palveluja.

  • Lisäksi halutaan erityisesti rohkaista ja helpottaa rajat ylittävää ja monia kokoelmia käsittävää musiikkiteosten tekijänoikeuksien verkkolisensointia kaikkialla unionissa sekä Euroopan talousalueella.

Käytännössä:

  • Oikeudenhaltijat voisivat vaikuttaa oikeuksiensa hoitamiseen suoraan, heidän palkkionsa maksettaisiin nopeammin ja heidän oikeutensa valita itsensä kannalta tehokkain yhteisvalvontajärjestö vahvistettaisiin lailla. Näin turvattaisiin oikeudenhaltijoiden edut paremmin ja tuotaisiin kulttuurisisältöä entistä paremmin kuluttajien ulottuville.

  • Uusilla säännöillä muutettaisiin yhteisvalvontajärjestöjen toimintatapaa koko Euroopassa. Uusiin vaatimuksiin sisältyvät musiikkivalikoiman parempi hoitaminen, jäsenten palkkioiden nopeampi maksaminen, oikeuksien käytöstä saatuja tuloja koskeva selkeys, vuosittainen avoimuusraportti sekä lisätiedot, jotka toimitetaan suoraan oikeudenhaltijoille ja liikekumppaneille (esim. toisille yhteisvalvontajärjestöille). Jäsenvaltioilla olisi oltava tarpeelliset järjestelmät yhteisvalvontajärjestöjen ja oikeudenhaltijoiden välisten kiistojen ratkaisemiseksi. Parannetuilla standardeilla ja menettelyillä luotaisiin entistä tehokkaampia yhteisvalvontajärjestöjä, joiden toimintaan voi luottaa.

  • Samalla, kun helpotettaisiin tekijänoikeuksien lisensointia rajat ylittävään musiikin verkkokäyttöön, vaadittaisiin myös, että yhteisvalvontajärjestöillä osoitetusti on tehtävään tarvittavat tekniset valmiudet. Tästä hyötyisivät niin tekijät, palveluntarjoajat kuin kansalaisetkin.

Tausta

Yhteisvalvontajärjestöt toimivat välittäjinä musiikkiteollisuuden – sekä myös muiden taidemuotojen, kuten kirjallisten teosten ja elokuvien – oikeudenhaltijoiden ja näiden teoksia käyttävien palveluntarjoajien välillä. Järjestöt myöntävät käyttölupia, keräävät tekijänoikeusmaksuja ja jakavat tuoton oikeudenhaltijoille olosuhteissa, joissa käyttölupaneuvottelut yksittäisten tekijöiden kanssa olisivat hankalia ja kalliita. EU:ssa toimii yli 250 yhteisvalvontajärjestöä, jotka hoitavat yhteensä noin 6 miljardin euron vuosittaista liikevaihtoa. Noin 80 % yhteisvalvontajärjestöjen liikevaihdosta syntyy musiikkialan oikeuksien käytöstä.

Oikeuksien kollektiivinen hallinnointi on tärkeätä myös verkkomusiikkipalvelujen (musiikin latauspalvelut, suoratoistopalvelut) tarjoajien käyttölupien kannalta. Tämä koskee erityisesti musiikin säveltäjien ja sanoittajien oikeuksia. Verkkopalvelujen tarjoajat haluavat usein kattaa monia alueita ja tarjota laajan musiikkivalikoiman sekä myös kokeilla uusia liiketoimintamalleja. Kaikesta tästä seuraa, että verkkokäyttölupiin liittyy paljon haasteita. Monet yhteisvalvontajärjestöt eivät ole varautuneet näihin haasteisiin, mistä puolestaan koituu huomattavia vaikeuksia palveluntarjoajille, kun nämä yrittävät saada tarvittavat käyttöluvat voidakseen käynnistää koko EU:n laajuisia musiikkipalveluita verkossa. Nämä vaikeudet harventavat eurooppalaisille kuluttajille tarjolla olevien verkkomusiikkipalvelujen valikoimaa sekä hidastavat innovatiivisten palveluiden perustamista.

Ehdotetulla direktiivillä edistetään teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinoiden luomista. Se on osa komission vuoden 2011 immateriaalioikeusstrategiaa:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

Komissio myös määritteli vuonna 2011 tämän toimen tärkeäksi Euroopan sisämarkkinoiden kasvun kannalta:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Katso myös: MEMO/12/545

Lisätietoa

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Stefaan De Rynck (+32 2) 296 34 21

Carmel Dunne (+32 2) 299 88 94

Audrey Augier (+32 2) 297 16 07


Side Bar