Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. juuli 2012

Autoriõigus: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lihtsustada muusika litsentsimist ühtsel turul

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku meetmete kohta, millega ajakohastada kollektiivse esindamise organisatsioone ja pakkuda stiimuleid nende läbipaistvuse ja tõhususe parandamiseks.

Uus digitaaltehnoloogia avab autoritele, tarbijatele ja ettevõtjatele suurepäraseid võimalusi. Suurenenud nõudlus kultuuritoodete (nt muusika, filmid, raamatud jne) internetis tarbimise järele ei tunnista riigipiire ega riiklikke piiranguid. Sama kehtib ka kultuuritooteid pakkuvate internetipõhiste teenuste kohta. Siinkohal tulevad mängu kollektiivse esindamise organisatsioonid, eelkõige muusikasektoris, kus nad haldavad heliloojate ja tekstiautorite nimel ühiselt litsentsimist, mis on vajalik autoriõigusega kaitstud muusikapalade internetis kasutamiseks, ning jaotavad autoritele litsentsitasusid.

Mõnel kollektiivse esindamise organisatsioonil on aga raske kohaneda nõuetega, mis on seotud muusikateoste internetis kasutamise õiguse haldamisega eelkõige piiriüleses kontekstis. Täna avalikustatud ettepanekust tulenevalt peavad need kollektiivse esindamise organisatsioonid, kes soovivad oma repertuaari litsentsida mitme riigi territooriumil, täitma Euroopa standardeid. See muudab teenuseosutajate jaoks lihtsamaks vajalike litsentside saamise muusika internetis levitamiseks kogu ELi piires ning tagab tulu nõuetekohase kogumise ja õiglase jaotamise heliloojatele ja tekstiautoritele.

Üldisemalt peavad kõikides sektorites tegutsevad kollektiivse esindamise organisatsioonid täitma Euroopa standardeid, millega nähakse ette nende organisatsioonide parem juhtimine ja nende tegevuse suurem läbipaistvus. Teatavate tavade muutmise vajadust näitavad selgelt hiljutised juhtumid, kus õiguste omajate nimel kogutud litsentsitasud läksid puuduliku investeerimispoliitika tõttu kaduma, kuid ka tõendid selle kohta, et litsentsitasusid makstakse õiguste omajatele välja suure hilinemisega.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier lausus: „Me vajame Euroopas sellist digitaalset ühtset turgu, mis toimiks nii autorite, tarbijate kui ka teenuseosutajate jaoks. Tõhusamalt toimivad kollektiivse esindamise organisatsioonid muudaksid uute piiriüleste teenuste pakkumise teenuseosutajate jaoks lihtsamaks. See toob kasu nii Euroopa tarbijatele kui ka kultuurilisele mitmekesisusele.” Ta lisas: „Kõik kollektiivse esindamise organisatsioonid üldisemalt peaksid tagama, et autorid saavad oma teoste eest kiiremini tasu, ja nende tegevus peab olema täiesti läbipaistev. See on ülimalt oluline selleks, et jätkuvalt investeeritaks loovusse ja innovatsiooni, mis toob omakorda kaasa täiendava kasvu ja suurema konkurentsivõime.”

Kavandatud direktiivi olulisemad punktid

Täna esitatud ettepanekul on kaks teineteist täiendavat eesmärki:

  • Suurendada kollektiivse esindamise organisatsioonide läbipaistvust ja parandada nende juhtimist sellega, et suurendatakse aruandekohustust ja õiguste omajate kontrolli organisatsioonide tegevuse üle, et luua stiimulid uuenduslikumate ja kvaliteetsemate teenuste pakkumiseks.

  • Sellest lähtuvalt edendada ja lihtsustada konkreetsemalt mitut territooriumi ja mitut repertuaari hõlmavat autoriõiguse litsentsimist, mis on vajalik muusikateoste internetis kasutamiseks ELis ja Euroopa Majanduspiirkonnas.

Konkreetne tulemus:

  • Õiguste omajad saavad oma õiguste haldamisel otsese sõnaõiguse, neile makstakse tasud kiiremini välja ja seaduses sätestatakse omajate õigus valida oma eesmärkide jaoks kõige tõhusam kollektiivse esindamise organisatsioon. See toob kaasa õiguste omajate huvide parema kaitse ja tarbijate hõlpsama ligipääsu kultuuritoodetele.

  • Uute eeskirjadega muudetakse kollektiivse esindamise organisatsioonide toimimisviisi kogu Euroopas; seda tehakse uute nõuete abil, mis on seotud näiteks repertuaari parema haldamisega, tasude kiirema väljamaksmisega liikmetele, selgusega õiguste kasutamisest tulenevate tuluvoogude osas, iga-aastase läbipaistvusaruandega ning lisateabe jagamisega otse õiguste omajatele ja äripartneritele (näiteks teistele kollektiivse esindamise organisatsioonidele). Liikmesriikidel peaks olema mehhanism kollektiivse esindamise organisatsioonide ja õiguste omajate vaheliste vaidluste lahendamiseks. Täiendatud standardid ja menetlused peaksid viima kollektiivse esindamise organisatsioonide parema toimimise ja suurema usalduseni nende tegevuse vastu.

  • Muutub lihtsamaks autoriõiguse mitut territooriumi hõlmav litsentsimine muusika internetis kasutamiseks piiriüleselt, kuid sellega kaasneb ka nõue tõendada tehnilist suutlikkust seda ülesannet tõhusalt täita. See toob ühtviisi kasu nii autoritele, internetipõhiste teenuste osutajatele kui ka kodanikele.

Taust

Kollektiivse esindamise organisatsioonid tegutsevad muusikatööstuses, kuid ka teiste kunstivormide (näiteks raamatud või filmid) puhul vahendajatena õiguste omajate ja nende teoseid kasutada soovivate teenuseosutajate vahel. Nad litsentsivad õigusi, koguvad litsentsitasusid ja jaotavad tulu õiguste omajatele tingimustes, kus igalt autorilt eraldi litsentsi taotlemine oleks ebaotstarbekas ja tooks kaasa suured tehingukulud. ELis on üle 250 kollektiivse esindamise organisatsiooni, mis haldavad igal aastal ligikaudu 6 miljardi euro suuruseid tulusid. Õiguste kasutamine muusikasektoris annab umbes 80% kollektiivse esindamise organisatsioonide kogutud kogutulust.

Õiguste ühishaldamine on oluline ka internetipõhiste muusikateenuste (muusika allalaadimisteenused, voogedastusteenused) osutajate litsentsimiseks. See kehtib eelkõige heliloojate ja tekstikirjutajate õiguste puhul. Internetipõhiste teenuste osutajad soovivad sageli tegutseda mitme riigi territooriumil ja suure muusikakataloogiga. Samuti soovivad nad tihti katsetada uusi ärimudeleid. Kõik see esitab internetipõhisele litsentsimisele suuri nõudmisi. Paljud kollektiivse esindamise organisatsioonid ei ole nendeks nõudmisteks valmis ja seetõttu on teenuseosutajatel kogu ELis pakutavate internetipõhiste muusikateenuste käivitamiseks vajalike litsentside saamisega tõsiseid probleeme. Selle tõttu on tarbijatele pakutav internetipõhiste muusikateenuste valik ELis väiksem ja uuenduslike teenuste käivitamine aeglasem.

Kavandatud direktiiv aitab kaasa intellektuaalomandiõiguse ühtse turu täiustamisele ja see on osa komisjoni intellektuaalomandiõiguse 2011. aasta strateegiast:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

Komisjon nimetas kõnealust meedet 2011. aastal ka oluliseks teguriks Euroopa ühtse turu kasvamisel:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Vt ka: MEMO/12/545

Lisateave

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar