Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. juli 2012

Ophavsret: Kommissionen vil have enklere musiklicensprocedurer i det indre marked

Europa-Kommissionen har i dag foreslået nye regler, der skal modernisere forvaltningsselskaberne og forbedre deres gennemsigtighed og effektivitet.

Ny digital teknologi skaber nye enestående muligheder for både producenter, forbrugere og virksomheder. Den øgede efterspørgsel efter onlineadgang til kulturelt indhold (f.eks. musik, film og bøger) er imidlertid grænseoverskridende og tager ikke hensyn til nationale restriktioner. Og det gør de onlinetjenester, der giver adgang til det, heller ikke. Det er her forvaltningsselskaberne kommer ind i billedet, især i musikbranchen, hvor de kollektivt forvalter licenser til ophavsretligt beskyttet musik til onlinebrug på vegne af komponister og tekstforfattere og opkræver og fordeler de dertilhørende royalties.

Nogle af dem oplever imidlertid problemer med de nye krav til forvaltning af rettigheder til onlinebrug af musik, specielt i en grænseoverskridende kontekst. Som følge af Kommissionens forslag skal de forvaltningsselskaber, der ønsker at udstede licenser, der gælder i flere lande, således skulle opfylde nye europæiske standarder. Det vil gøre det enklere for tjenesteudbyderne at skaffe de nødvendige licenser til distribution af musik på tværs af EU og sikre, at indtægterne opkræves på korrekt vis og fordeles retfærdigt mellem komponister og tekstforfattere.

Mere generelt skal alle forvaltningsselskaber leve op til nye europæiske standarder, der sikrer bedre forvaltning og større gennemsigtighed i udførelsen af deres arbejde. Behovet for ændring af praksis er blevet understreget af en række sager, hvor royalties opkrævet på rettighedshaveres vegne er gået tabt som følge af dårlige investeringsstrategier, og af eksempler på, at udbetalingen af royalties til rettighedshavere har været meget forsinket.

Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler: "Vi har brug for et digitalt indre marked i EU, der fungerer både for producenterne, forbrugerne og tjenesteudbyderne. Mere effektive forvaltningsselskaber vil gøre det nemmere for tjenesteudbyderne at lancere nye tjenester på tværs af landegrænser, og det vil tjene både de europæiske forbrugere og den kulturelle mangfoldighed." Han tilføjer: "Mere generelt bør alle forvaltningsselskaberne sikre, at producenterne får hurtigere betaling for deres arbejde, og de skal operere i fuld gennemsigtighed. Det er yderst vigtigt for fortsatte investeringer i kreativitet og innovation, som for sin del vil føre til yderligere vækst og forbedret konkurrenceevne."

Det foreslåede direktivs centrale elementer

Kommissionens forslag tjener to komplementære formål:

  • At øge gennemsigtigheden og forbedre styringen i forvaltningsselskaberne ved at skærpe kravene til rapportering og øge rettighedshavernes kontrol med selskabernes arbejde. Det vil skabe incitamenter til bedre og mere innovative tjenester.

  • Derefter opmuntre til udstedelse af licenser, der dækker flere lande og repertoirer, til musik til onlinebrug inden for EU/EØS.

  • I praksis betyder det, at:

  • Rettighedshaverne vil få direkte indflydelse på forvaltningen af deres rettigheder og blive betalt hurtigere, og deres ret til at vælge det forvaltningsselskab, der er mest effektivt, og som bedst opfylder deres behov, vil blive lovfæstet. Det vil betyde bedre beskyttelse af rettighedshavernes interesser og give forbrugerne øget adgang til kulturelt indhold.

  • Med nye krav til bedre forvaltning af repertoire, hurtigere betaling til medlemmerne, gennemsigtighed i forbindelse med indtægter fra udnyttelsen af rettigheder, en årlig beretning om gennemsigtighed og supplerende oplysninger leveret direkte til rettighedshavere og samarbejdspartnere (f.eks. andre forvaltningsselskaber) vil de nye regler ændre den måde, som forvaltningsselskaberne i Europa arbejder på. Medlemsstaterne vil skulle indføre mekanismer til løsning af tvister mellem forvaltningsselskaberne og rettighedshaverne. Forbedrede standarder og procedurer vil desuden resultere i mere velfungerende forvaltningsselskaber og skabe større tillid til det arbejde, de udfører.

  • Det vil blive nemmere at udstede flerlandelicenser til musik til onlinebrug på internettet og på tværs af landegrænser, men forvaltningsselskaberne vil også skulle bevise, at de har den tekniske kapacitet til at udføre denne opgave effektivt. Det vil være til gavn for både rettighedshaverne, udbyderne af internettjenester og borgerne.

Baggrund

Forvaltningsselskaberne fungerer som mellemled mellem rettighedshaverne i musikbranchen (men også inden for andre områder såsom bøger og film) og de tjenesteudbydere, der ønsker at bruge deres værker. De udsteder licenser, opkræver royalties og fordeler indtægterne mellem rettighedshaverne i tilfælde, hvor det ville være uhensigtsmæssigt og for dyrt at forhandle direkte med producenterne. Der er mere end 250 forvaltningsselskaber i EU, som forvalter indtægter for ca. 6 mia. EUR årligt. Udnyttelsen af rettigheder i musikbranchen tegner sig for ca. 80 % af de indtægter, som forvaltningsselskaberne opkræver.

Den kollektive forvaltning af rettigheder har også stor betydning for licenser til onlinemusiktjenester (download af musik, streaming). Det er især tilfældet for komponisters og tekstforfatteres rettigheder. Onlinetjenesteudbydere ønsker ofte at dække flere territoriale områder og have et stort musikkatalog. De vil også ofte gerne afprøve nye forretningsmodeller. Det betyder, at arbejdet med onlinelicenser er meget kompliceret. Mange forvaltningsselskaber er ikke rustede til disse udfordringer og resultatet er, at mange tjenesteudbydere løber ind i store problemer, når de prøver at få de nødvendige licenser i forbindelse med lanceringen af onlinemusiktjenester på tværs af EU. Det betyder, at der er færre onlinemusiktjenester til rådighed for forbrugerne i EU, og at innovative tjenester inkorporeres langsommere.

Det foreslåede direktiv bidrager til fuldførelsen af et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder og er en del af Kommissionens 2011-strategi for intellektuel ejendomsret:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

I 2011 identificerede Kommissionen desuden dette tiltag som et vigtigt bidrag til vækst i det indre marked:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_da.htm

Se også: MEMO/12/545

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar