Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 juli 2012

Ännu mindre utsläpp från bilar: bra för klimat, konsumenter, innovation och jobb

EU-kommissionen lägger i dag fram förslag för att minska utsläppen av koldioxid från nya personbilar och lätta nyttofordon (skåpbilar) fram till 2020.

Enligt förslagen kommer de genomsnittliga utsläppen från nya personbilar att minska till 95 g koldioxid per kilometer 2020, jämfört med 135,7 g 2011 och ett bindande mål på 130 g 2015. Utsläppen från skåpbilar kommer att minska till 147 g CO2/km 2020 från 181,4 g 2010 (det senaste år som det finns uppgifter om) och ett bindande mål på 175 gram 2017.

De bindande målen för 2020 finns redan i befintlig lagstiftning, men behöver fortfarande träda i kraft. I de förordningar som föreslås i dag fastställs formerna för hur målen ska uppnås, efter en grundlig teknisk och ekonomisk analys som utförts av kommissionen.

–Våra förslag innebär inte bara klimatskydd och besparingar för konsumenterna, säger EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard. De stimulerar dessutom innovation och konkurrenskraft i den europeiska bilindustrin, vilket leder till att det skapas många nya jobb. Det är en win-win-situation för alla – ännu ett viktigt steg mot ett konkurrenskraftigt och koldioxidsnålt samhälle. Ytterligare utsläppsminskningar efter 2020 måste förberedas, och detta kommer att diskuteras med berörda parter.

Please note that a video is embedded in the online version of this press release

Nettobesparingar för konsumenterna

EU-kommissionens analys visar att målen för 2020 är möjliga, ekonomisk sunda och kostnadseffektiva. Tekniken finns redan – den kostar betydligt mindre än man tidigare trott, och den kommer sannolikt att öka sysselsättningen och BNP och gynna konsumenterna och industrin.

Varje nybilsägare kommer i genomsnitt att spara cirka 340 euro i bränslekostnader under det första året, och uppskattningsvis totalt 2 904–3 836 euro under bilens livslängd (13 år) jämfört med målet för 2015. För skåpbilar är de uppskattade genomsnittliga bränslekostnadsbesparingarna omkring 400 euro det första året, och 3 363–4 564 euro under 13 år.

Totalt kommer konsumenterna att spara cirka 30 miljarder euro per år i bränslekostnader, och målen beräknas kunna öka EU:s BNP med 12 miljarder euro årligen och utgifterna för sysselsättning med ungefär 9 miljarder euro per år. Förslagen skulle spara totalt 160 miljoner ton olja till ett värde av cirka 70 miljarder euro i dagens priser, och cirka 420 miljoner ton koldioxid fram till 2030.

Driva på innovation och konkurrenskraft

Den europeiska bilindustrin ses som världsledande på teknikområdet, till stor del tack vare de stora innovationsinvesteringarna i kombination med en krävande hemmamarknad. Kommissionens konsekvensanalys av förslaget visar att sektorn har stor innovationskapacitet och avsevärda konkurrensfördelar jämfört med konkurrenterna.

Målen för 2020 innebär tydliga och stabila bestämmelser om investeringar, och kommer att stimulera fordonstillverkarnas och underleverantörernas innovation ytterligare, och därmed fortsätta stärka EU:s fordonsindustris konkurrenskraft. Införandet av liknande standarder för koldioxid eller bränsleeffektivitet utanför EU skulle öka efterfrågan på koldioxidminskande teknik och effektivare personbilar som tillverkats i Europa.

Behålla och skapa jobb

Behovet av ny teknik och bättre bränsleeffektivitet kommer att få positiva effekter på efterfrågan efter komponenter. Bränsleeffektiviteten förväntas få en gynnsam verkan på sysselsättningen, eftersom bränslesnålhet ökar värdet på tillverkade personbilar och leder till en proportionellt sett högre efterfrågan på arbetskraft, eftersom fordonstillverkning är arbetsintensiv.

Vad händer nu?

Förslagen lämnas till Europaparlamentet och rådet för diskussion och antagande enligt det normala lagstiftningsförfarandet. Förslagen skulle ändra två nuvarande förordningar1 om bindande krav för tillverkarna att uppfylla de bindande målen för personbilar 2015 och för skåpbilar 2017. Genomförandeåtgärder för förordningarna finns redan, och koldioxidutsläppen från nya fordon övervakas årligen.

Bakgrund

Förslagen innebär ytterligare ett steg i riktning mot att uppfylla EU:s mål att minska de totala utsläppen av växthusgaser med 20 % (jämfört med 1990 års nivåer) fram till 2020 och minska transportsektorns koldioxidutsläpp, i linje med EU:s klimatpolitik och vitboken om transportpolitik. Personbilar och skåpbilar står tillsammans för cirka 15 % av EU:s koldioxidutsläpp, inklusive utsläpp från bränsleförsörjning.

Mer information

GD Klimatpolitiks webbplats om koldioxidutsläpp från personbilar:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm

GD Klimatpolitiks webbplats om koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm

Europeiska miljöbyråns övervakningsrapport om personbilars koldioxidutsläpp 2011:

http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new

Se även

MEMO/12/548

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Förordning (EG) nr 443/2009 (personbilar) och förordning (EU) nr 510/2011 (lätta nyttofordon)


Side Bar