Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. julija 2012

Dodatno zmanjšanje emisij CO2 iz avtomobilov in dostavnih vozil bo dobro za podnebje, potrošnike, inovacije in zaposlovanje

Evropska komisija je danes predstavila predloga za izvajanje ciljev za nadaljnje znatno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) iz novih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil (dostavnih vozil) do leta 2020.

Povprečne emisije iz novih avtomobilov naj bi se zmanjšale na 95 gramov CO2 na kilometer (g CO2/km) do leta 2020, in sicer s 135,7 g leta 2011, obvezni cilj za leto 2015 pa je 130 g. Emisije iz dostavnih vozil se bodo s 181,4 g leta 2010 (zadnje leto, za katero so podatki na voljo) zmanjšale na 147 g CO2/km leta 2020, obvezni cilj za leto 2017 pa je 175 g.

Obvezni cilji za leto 2020 so sicer že predvideni v veljavni zakonodaji, treba pa jih je izvesti. Danes predlagani uredbi temeljita na izčrpni tehnični in ekonomski analizi, ki jo je opravila Komisija, in določata načine za uresničitev teh ciljev.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Z danes predlaganimi ukrepi bomo prispevali k varstvu okolja, potrošnikom pa prihranili denar. Spodbudili bomo tudi inovativnost in konkurenčnost evropske avtomobilske industrije ter hkrati ustvarili veliko novih delovnih mest. To bo koristno za vse. Predloga sta še en pomemben korak na poti h konkurenčnemu, nizkoogljičnemu gospodarstvu. Z zainteresiranimi stranmi bomo pripravili predloge za nadaljnje zmanjšanje emisij CO2 po letu 2020.“

Please note that a video is embedded in the online version of this press release

Neto prihranki za potrošnike

Analiza Komisije je pokazala, da so cilji za leto 2020 dosegljivi, gospodarsko upravičeni in stroškovno učinkoviti: tehnologija že obstaja, stroški zanjo so bistveno nižji od predvidenih, njena uvedba pa bi morala povečati zaposlovanje in BDP ter koristiti potrošnikom in industriji.

Vsak lastnik novega avtomobila bo v prvem letu za stroške goriva v povprečju prihranil okoli 340 evrov, ocenjeni prihranki v življenjski dobi avtomobila (13 let) pa naj bi znašali med 2 904 in 3 836 evrov glede na cilje za leto 2015. Pri dostavnih vozilih naj bi povprečni prihranek za stroške goriva znašal približno 400 evrov v prvem letu ter med 3 363 in 4 564 evrov v njihovi 13-letni življenjski dobi.

V celoti bodo potrošniki pri stroških goriva prihranili okoli 30 milijard evrov na leto. Ocenjuje se, da bi se s predlaganimi cilji BDP EU lahko povečal za 12 milijard evrov na leto, naložbe v zaposlovanje pa za približno 9 milijard evrov na leto. S predlogoma naj bi se v obdobju do leta 2030 skupaj prihranilo okoli 160 milijonov ton nafte v vrednosti približno 70 milijard evrov po današnjih cenah in okoli 420 milijonov ton CO2.

Spodbujanje inovacij in konkurenčnosti

Evropska avtomobilska industrija velja za vodilno tehnološko silo v svetovnem merilu, predvsem zaradi velikih naložb v inovacije in zahtevnega domačega trga. V skladu z oceno učinka predlogov, ki jo je izvedla Komisija, ima sektor velike zmožnosti za inovacije in precejšnjo primerjalno prednost pred konkurenti.

Cilji za leto 2020 zagotavljajo jasen in trden pravni okvir za naložbe. Prispevali bodo k inovativnosti proizvajalcev vozil in dobaviteljev sestavnih delov, kar bo še povečalo konkurenčno prednost evropske industrije. Uvedba podobnih standardov za emisije CO2 ali učinkovitost goriv v tretjih državah bi spodbudila povpraševanje po tehnologijah za zmanjšanje emisij CO2 in učinkovitejših avtomobilih, proizvedenih v Evropi.

Ohranjanje starih in ustvarjanje novih delovnih mest

Zaradi potrebe po novih tehnologijah in učinkovitejših gorivih se bo povečalo povpraševanje po sestavnih delih. Pričakuje se, da bo učinkovitost goriv pozitivno vplivala na zaposlovanje, saj povečuje vrednost proizvedenih avtomobilov, zaradi delovne intenzivnosti avtomobilskega sektorja pa omogoča tudi sorazmerno višje povpraševanje po delovni sili.

Naslednji koraki

O predlogih bosta razpravljala Evropski parlament in Svet ter ju sprejela po rednem zakonodajnem postopku. Predloga naj bi spremenila dve veljavni uredbi1, ki uvajata zavezujoče zahteve za proizvajalce, da se dosežeta obvezna cilja za leto 2015 za avtomobile in za leto 2017 za dostavna vozila. Izvedbeni ukrepi za uredbi se že izvajajo, emisije CO2 iz novih vozil pa se spremljajo letno.

Ozadje

V skladu s politiko EU o podnebnih spremembah in belo knjigo o prometu pomenita predloga nadaljnji prispevek k doseganju cilja EU, da se skupne emisije toplogrednih plinov do leta 2020 znižajo za 20 % pod ravnijo iz leta 1990 ter zmanjšajo emisije CO2 v prometnem sektorju. Avtomobili in dostavna vozila skupaj predstavljajo približno 15 % emisij CO2 v EU, kar vključuje emisije iz oskrbe z gorivom.

Več informacij:

Spletna stran GD za podnebno politiko o emisijah CO2 iz avtomobilov:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm.

Spletna stran GD za podnebno politiko o emisijah CO2 iz lahkih gospodarskih vozil:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm.

Poročilo Evropske agencije za okolje o spremljanju emisij CO2 iz avtomobilov za leto 2011:

http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new.

Glej tudi:

MEMO/12/548

Kontakti:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

1 :

Uredba (ES) št. 443/2009 (za avtomobile) in Uredba (EU) št. 510/2011 (za dostavna vozila).


Side Bar