Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. júla 2012

Ďalšie znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel: výhra pre klímu, spotrebiteľov, inovácie aj zamestnanosť

Európska komisia dnes predložila návrhy na implementáciu nových cieľových hodnôt na ďalšie podstatné zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (tzv. dodávok) do roku 2020.

Uvedenými návrhmi sa priemerné emisie z nových osobných automobilov v roku 2020 znížia zo 135,7 gramov CO2 na km (g CO2/na km) (z roku 2011) na 95 g a v roku 2015 dosiahnu podľa povinného cieľa hodnotu 130 g. Emisie z ľahkých úžitkových vozidiel sa znížia zo 181,4 g (z roku 2010 – posledný rok, za ktorý sú údaje k dispozícii) na 147 g CO2/km v roku 2020 s dosiahnutím povinného cieľa 175 g v roku 2017.

Povinné ciele pre rok 2020 sa už zaviedli do existujúcich právnych predpisov ale ešte si vyžadujú realizáciu. Na základe technickej a ekonomickej analýzy, ktorú Komisia uskutočnila, sa v návrhoch nariadení, ktoré dnes predložila, ustanovujú spôsoby, ktorými by sa uvedené ciele dali dosiahnuť.

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaard uviedla: „Našimi návrhmi nie len ochraňujeme klímu a šetríme peniaze spotrebiteľov, ale zavádzame aj inovácie a zvyšujeme konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu. A výsledkom bude vytvorenie významného počtu pracovných miest. Je to jasná výhra pre všetkých. Je to ďalší významný krok smerom ku konkurencieschopnému nízkouhlíkovému hospodárstvu. Potrebné je pripraviť ďalšie znižovanie CO2 aj po roku 2020, a to sa zohľadní pri konzultáciách so zainteresovanými stranami.“

V on-line verzii tejto tlačovej správy je vložený videoklip.

Čisté úspory pre spotrebiteľov

Na základe analýzy Komisie sú cieľové hodnoty pre rok 2020 dosiahnuteľné, hospodárne a nákladovo efektívne: technológia je hotová, jej cena je podstatne nižšia, ako sa predtým predpokladalo, a jej zavedením by sa zamestnanosť, HDP a výhody pre spotrebiteľov a priemysel mali výrazne zvýšiť.

Každé nové osobné auto ušetrí svojmu majiteľovi na nákladoch na pohonné hmoty v prvom roku približne 340 EUR a v porovnaní s cieľom na rok 2015 sa predpokladá celková úspora 2 904 – 3 836 EUR počas celej životnosti osobného automobilu (13 rokov). V prípade ľahkých úžitkových vozidiel sa priemerná úspora na nákladoch na pohonné hmoty odhaduje na približne 400 EUR v prvom roku a 3 363 – 4 564 EUR počas ich 13 ročnej životnosti.

Celkovo usporia spotrebitelia približne 30 miliárd EUR ročne na nákladoch na pohonné hmoty a podľa odhadov by sa prostredníctvom uvedených cieľov zvýšilo HDP EÚ o 12 miliárd EUR ročne a náklady na zamestnanosť o približne 9 miliárd EUR ročne. Návrhmi by sa celkovo usporilo 160 miliónov ton ropy (v hodnote asi 70 miliárd EUR podľa dnešných cien) a asi 420 miliónov ton CO2 v období do roku 2030.

Urýchľujeme inovácie a zvyšujeme konkurencieschopnosť

Európsky automobilový priemysel sa považuje za svetového technologického lídra, a to hlavne vďaka výrazným investíciám do inovácií v kombinácii s náročným domácim trhom. Na základe posúdenia vplyvu uvedených návrhov uskutočneného Komisiou má toto odvetvie veľkú kapacitu inovovať a v porovnaní s konkurentmi sa teší podstatnej komparatívnej výhode.

Cieľové hodnoty pre rok 2020 budú predstavovať jasné a stabilné právne prostredie pre investície a ďalší stimul pre výrobcov vozidiel a dodávateľov komponentov, pokiaľ ide o inovácie, čím sa ešte viac posilní konkurenčná výhoda tohto priemyslu EÚ. Zavedením podobných noriem pre CO2 alebo účinnosť palív v tretích krajinách by sa zvýšil dopyt po technológiách znižujúcich CO2 a účinnejších osobných automobiloch vyrábaných v Európe.

Udržiavanie a vytváranie pracovných miest

Potreba nových technológií a zlepšovania účinnosti palív pozitívne ovplyvní dopyt po komponentoch. Očakáva sa, že účinnosť palív bude prínosom pre zamestnanosť, keďže vyššia účinnosť palív zvyšuje hodnotu vyrobených osobných automobilov a vedie k pomerne vyššej požiadavke na prácu, keďže výroba takéhoto vozidla je prácnejšia.

Aké sú ďalšie kroky?

Návrhy sa predložia Európskemu parlamentu a Rade na prerokovanie a prijatie v rámci bežného legislatívneho postupu. Uvedenými návrhmi by sa zmenili a doplnili dve existujúce nariadenia1, ktorými sa pre výrobcov ustanovujú záväzné požiadavky na splnenie povinných cieľových hodnôt pre osobné automobily v roku 2015 a pre ľahké úžitkové vozidlá v roku 2017 Vykonávacie opatrenia k uvedeným nariadeniam sa už uplatňujú a emisie CO2 z nových vozidiel sa už každoročne monitorujú.

Súvislosti

Tieto návrhy sú ďalším príspevkom k splneniu cieľov EÚ v oblasti znižovania celkových emisií skleníkových plynov do roku 2020 20 % pod úroveň z roku 1990 a v premene odvetvia dopravy na odvetvie eliminujúce emisie uhlíka v súlade s politikou EÚ v oblasti zmeny klímy a Bielou knihou o doprave. Osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá spolu produkujú približne 15 % emisií CO2 v EÚ vrátane emisií z dodávok paliva.

Viac informácií:

Internetová stránka GR pre oblasť klímy, ktorá sa zaoberá CO2 v súvislosti s osobnými automobilmi:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm

Internetová stránka GR pre oblasť klímy, ktorá sa zaoberá CO2 v súvislosti s ľahkými úžitkovými vozidlami:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm

Správa EEA o monitorovaní emisií CO2 z osobných automobilov v roku 2011:

http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new

Pozri aj

MEMO/12/548

Kontaktné osoby :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Nariadenie (ES) č. 443/2009 (osobné automobily) a nariadenie (EÚ) č. 510/2011 (ľahké úžitkové vozidlá).


Side Bar