Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juli 2012

Verdere vermindering van de CO2-uitstoot van auto's en bestelwagens: een win-winsituatie voor het klimaat, de consument, innovatie en werkgelegenheid

De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen ingediend voor de tenuitvoerlegging van streefcijfers die moeten leiden tot een aanzienlijke verdere vermindering van de kooldioxide(CO2)-emissies van nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens) tegen 2020.

De voorstellen zullen de gemiddelde emissies van nieuwe auto’s terugdringen van 135,7 g CO2 per km (g CO2/km) in 2011 tot 95 g in 2020, met een bindend streefcijfer van 130 g in 2015. De uitstoot van bestelwagens zal worden verlaagd van 181,4 g CO2/km in 2010 (het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn) tot 147 g in 2020, met een bindend streefcijfer van 175 g in 2017.

De verplichte streefcijfers voor 2020 zijn reeds in bestaande wetgeving opgenomen, maar moeten nog ten uitvoer worden gelegd. Na een grondige technische en economische analyse door de Commissie worden in de nu voorgestelde verordeningen de voorwaarden vastgesteld waaronder de doelstellingen moeten worden gehaald.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaat: "Onze voorstellen komen niet alleen het klimaat en de consument ten goede. Ze geven ook een impuls aan de innovatie en het concurrentievermogen van de Europese automobielindustrie. Hierdoor zullen we een aanzienlijk aantal banen scheppen. Dit is een duidelijke win-winsituatie voor iedereen. Het is opnieuw een belangrijke stap op weg naar een concurrerende, koolstofarme economie. In overleg met de betrokken partijen moeten verdere beperkingen van de CO2-uitstoot na 2020 worden voorbereid".

De onlineversie van dit persbericht bevat een videoclip.

Nettobesparingen voor de consument

Uit de analyse van de Commissie blijkt dat de streefcijfers voor 2020 haalbaar, economisch verantwoord en kosteneffectief zijn: de technologie is al in ruime mate beschikbaar en de kosten ervan vallen aanzienlijk lager uit dan eerst werd aangenomen. De toepassing ervan moet de werkgelegenheid en het bbp een impuls geven en de consument en het bedrijfsleven ten goede komen.

Elke nieuwe auto zal de eigenaar ervan in het eerste jaar ongeveer 340 euro aan brandstofkosten besparen en in totaal naar schatting 2904-3836 euro gedurende de levensduur van de auto (13 jaar) ten opzichte van de doelstelling voor 2015. Voor bestelwagens wordt de gemiddelde brandstofkostenbesparing geraamd op circa 400 euro in het eerste jaar en 3363-4564 euro over de levensduur van 13 jaar.

In totaal zullen de consumenten ongeveer 30 miljard euro per jaar aan brandstofkosten besparen en naar verwachting kunnen de doelstellingen tot een verhoging van het bbp van de EU met jaarlijks 12 miljard euro en van de uitgaven voor werkgelegenheid met ongeveer 9 miljard euro per jaar leiden. Met de voorstellen kan in totaal 160 miljoen ton olie worden bespaard – ter waarde van ongeveer 70 miljard euro tegen de huidige prijzen – en ongeveer 420 miljoen ton CO2 in de periode tot 2030.

Innovatie en concurrentievermogen stimuleren

De Europese automobielindustrie wordt beschouwd als een wereldleider op technologisch gebied, voornamelijk dankzij aanzienlijke investeringen in innovatie in combinatie met een veeleisende thuismarkt. Uit de effectbeoordeling van de voorstellen door de Commissie blijkt dat de sector over een grote innovatiecapaciteit beschikt en een aanzienlijk comparatief voordeel heeft ten opzichte van zijn concurrenten.

De streefdoelen voor 2020 bieden een duidelijk en stabiel juridisch investeringsklimaat en vormen een verdere stimulans voor innovatie door autoconstructeurs en hun toeleveranciers, waardoor het comparatieve voordeel van de EU-industrie nog groter zal worden. Als derde landen soortgelijke CO2- of brandstofefficiëntienormen invoeren, zal de vraag naar CO2-beperkende technologie en efficiëntere auto's uit Europa stijgen.

Behouden en bevorderen van de werkgelegenheid

De behoefte aan nieuwe technologie en verbeteringen van de brandstofefficiëntie zal een gunstig effect op de vraag naar onderdelen hebben. Verwacht wordt dat een hogere brandstofefficiëntie een positief effect op de werkgelegenheid zal hebben omdat brandstofefficiëntie de waarde van de geconstrueerde auto's verhoogt en tot een proportioneel hogere vraag naar arbeidskrachten leidt aangezien het bouwen van auto's arbeidsintensief is.

Wat zijn de volgende stappen?

De voorstellen worden ter bespreking ingediend bij het Europees Parlement en de Raad en daarna vastgesteld met de gewone wetgevingsprocedure. Met de voorstellen wordt een wijziging beoogd van twee bestaande verordeningeni tot vaststelling van bindende eisen voor fabrikanten om de verplichte streefcijfers voor 2015 voor auto’s te halen en de streefcijfers voor 2017 voor bestelwagens. De uitvoeringsmaatregelen voor de verordeningen zijn reeds vastgesteld en de CO2-emissies van nieuwe voertuigen worden jaarlijks gecontroleerd.

Achtergrond

De voorstellen leveren een verdere bijdrage aan de doelstelling van de EU om de totale broeikasgasemissies tegen 2020 tot 20% onder het niveau van 1990 terug te dringen en de nodige stappen te ondernemen om de vervoerssector koolstofvrij te maken, overeenkomstig het beleid van de Unie inzake klimaatverandering en het Witboek Vervoer. Auto's en bestelwagens zijn samen goed voor ongeveer 15% van de CO2-uitstoot in de EU, inclusief de uitstoot die wordt veroorzaakt door de brandstofbevoorrading.

Nadere informatie:

De pagina ‘CO2-uitstoot van auto's’ van DG Klimaat:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm

De pagina ‘CO2-uitstoot van lichte bedrijfsvoertuigen’ van DG Klimaatactie:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm

EER-verslag over de CO2-uitstoot van auto's voor 2011:

http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new

Zie ook

MEMO/12/548

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

i :

Verordening (EG) nr. 443/2009 (auto's) en Verordening (EU) nr. 510/2011 (bestelwagens).


Side Bar