Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 11. jūlijā

Vieglo kravas un pasažieru automobiļu radīto CO2 emisiju turpmāka samazināšana – ieguvums klimata, patērētāju, inovācijas un darbvietu aspektā

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumiem īstenot mērķus, kuri palīdzēs līdz 2020. gadam ievērojami samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas no jauniem pasažieru automobiļiem un vieglajiem kravas transportlīdzekļiem.

Priekšlikumos ierosināts jaunu vieglo automobiļu radītās vidējās emisijas samazināt no 135,7 gramiem CO2 uz kilometru (g CO2/km) 2011. gadā līdz 95 g 2020. gadā un 130 g 2015. gadā, nosakot to kā obligātu mērķi. Vieglo kravas automobiļu radītās emisijas tiks samazinātas no 181,4 g CO2/km 2010. gadā (pēdējais gads, par kuru pieejami dati) līdz 147 g 2020. gadā un 175 g 2017. gadā, nosakot to kā obligātu mērķi.

Obligātie mērķi 2020. gadam jau ir paredzēti spēkā esošajos tiesību aktos, taču tie jāīsteno. Pēc rūpīgas tehniskās un ekonomiskās analīzes, ko veikusi Komisija, šodien ierosinātās regulas nosaka kārtību, kādā būtu jāsasniedz mērķi.

ES klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: “Ar saviem priekšlikumiem mēs ne tikai aizsargājam klimatu un ietaupām patērētāju naudu. Mēs arī veicinām Eiropas automobiļu rūpniecības inovāciju un konkurētspēju. Tādējādi tiks radīts ievērojams skaits darbvietu. Ieguvēji noteikti būs visi. Šis ir vēl viens svarīgs solis ceļā uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Jāsagatavo priekšlikumi par lielākiem CO2 emisiju samazinājumiem laikposmā pēc 2020. gada, kuri tiks apspriesti kopā ar ieinteresētajām personām.”

Ievērojiet, ka šā paziņojuma presei tiešsaistes versijā ir ievietots videomateriāls

Neto ietaupījumi patērētājiem

Komisijas veiktā analīze liecina, ka 2020. gada mērķi ir sasniedzami, ekonomiski izdevīgi un rentabli: tehnoloģija jau ir pieejama, tās izmaksas ir ievērojami mazākas, nekā iepriekš domāts, un tās ieviešanai būtu jāveicina nodarbinātība un IKP un jānāk par labu patērētājiem un nozarei.

Katrs jauns vieglais automobilis degvielas izmaksu ziņā savam īpašniekam pirmajā gadā ļaus vidēji ietaupīt apmēram 340 eiro, un visā automobiļa ekspluatācijas laikā (13 gados) ietaupījums būs aptuveni 2904–3836 eiro, salīdzinot ar 2015. gada mērķi. Vidējais ietaupījums, ko degvielas izmaksu ziņā radīs vieglie kravas automobiļi, ir apmēram 400 eiro pirmajā gadā un 3363–4564 eiro 13 gadu ilgā ekspluatācijas laikā.

Kopumā patērētāji degvielas izmaksu ziņā varēs ietaupīt aptuveni 30 miljardus eiro gadā, un tiek lēsts, ka mērķu īstenošanas rezultātā ES IKP varētu palielināties par 12 miljardiem eiro gadā un ar nodarbinātību saistītie izdevumi – par aptuveni 9 miljardiem eiro gadā. Īstenojot priekšlikumus, kopumā izdotos ietaupīt 160 milj. tonnu naftas, kuru vērtība pašreizējās cenās ir aptuveni 70 mljrd. eiro, un aptuveni 420 milj. tonnu CO2 laikposmā līdz 2030. gadam.

Inovācijas un konkurētspējas rosināšana

Eiropas automobiļu rūpniecība tiek uzskatīta par pasaules līderi tehnoloģiju jomā, galvenie iemesli tam ir nozares lielie ieguldījumi inovācijā un iekšzemes tirgus ar prasīgiem klientiem. Komisijas veiktais priekšlikumu ietekmes novērtējums rāda, ka nozarei ir lielas inovācijas spējas un ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem konkurentiem.

2020. gada mērķi nodrošina skaidru un stabilu vidi investīcijām, un tie stimulēs transportlīdzekļu ražotāju un rezerves daļu piegādātāju inovāciju, tādējādi vēl vairāk nostiprinot ES rūpniecības konkurences priekšrocības. Ieviešot līdzīgus CO2 vai degvielas patēriņa efektivitātes standartus trešās valstīs, palielinātos pieprasījums pēc CO2 samazināšanas tehnoloģijām un efektīvākiem automobiļiem, kas ražoti Eiropā.

Darbvietu saglabāšana un radīšana

Vajadzība ieviest jaunas tehnoloģijas un uzlabojumus degvielas patēriņa efektivitātes jomā pozitīvi ietekmēs pieprasījumu pēc rezerves daļām. Sagaidāms, ka degvielas patēriņa efektivitātei būs labvēlīga ietekme uz nodarbinātību, jo degvielas patēriņa efektivitāte palielina saražoto automobiļu vērtību un rada proporcionāli augstāku darbaspēka pieprasījumu automobiļu ražošanas darbietilpīguma dēļ.

Kas notiks tālāk?

Priekšlikumi tiks iesniegti Eiropas Parlamentam un Padomei apspriešanai un pieņemšanai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Ar priekšlikumiem tiktu grozītas divas spēkā esošas regulas1, kurās noteiktas saistošas prasības ražotājiem sasniegt 2015. gada obligāto mērķi attiecībā uz vieglajiem automobiļiem un 2017. gada mērķi attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļiem. Šo regulu īstenošanas pasākumi jau ir ieviesti, un katru gadu tiek veikts jaunu transportlīdzekļu radīto CO2 emisiju monitorings.

Vispārīga informācija

Priekšlikumi ir vēl viens solis, lai sasniegtu ES mērķi līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un mazinātu oglekļa dioksīda emisijas transporta nozarē saskaņā ar ES politiku klimata pārmaiņu jomā un Transporta balto grāmatu. Vieglie pasažieru un kravas automobiļi kopā ES rada apmēram 15 % CO2 emisiju, ieskaitot degvielas piegādes radītās emisijas.

Vairāk informācijas

Klimata politikas ĢD lapa par CO2 emisijām no vieglajiem automobiļiem:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm

Klimata politikas ĢD lapa par CO2 emisijām no vieglajiem kravas automobiļiem:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm

EVA monitoringa ziņojums par CO2 emisijām no vieglajiem automobiļiem 2011. gadā:

http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new

Skatīt arī

MEMO/12/548

Kontaktpersonas:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Regula (EK) Nr. 443/2009 (vieglie automobiļi) un Regula (ES) Nr. 510/2011 (vieglie kravas automobiļi).


Side Bar