Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. heinäkuuta 2012

Merkittävät autojen päästövähennykset hyödyksi ilmastolle, innovoinnille, kuluttajille ja työllisyydelle

Euroopan komissio teki tänään ehdotuksia, joiden avulla vähennettäisiin uusien henkilöautojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä huomattavasti vuoteen 2020 mennessä.

Ehdotetut päästövähennykset uusille henkilöautoille rajoittavat keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 95 grammaan kilometriä kohti vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2011 henkilöautojen päästöjen keskiarvo oli 135,7 grammaa, ja vuoden 2015 pakollinen päästötavoite on 130 grammaa. Pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä vähennetään 147 grammaan kilometriä kohti vuoteen 2020 mennessä. Viimeisimmät pakettiautojen päästöjä koskevat tilastot ovat vuodelta 2010, jolloin ne olivat 181,4 g/km. Pakettiautoja koskeva vuoden 2017 pakollinen tavoite on 175 grammaa.

Vuoden 2020 pakolliset tavoitteet on jo vahvistettu olemassa olevissa säädöksissä, mutta ne on vielä pantava täytäntöön. Komissio teki tänään ehdottamiaan asetuksia varten perusteellisen teknisen ja taloudellisen analyysin. Asetuksissa vahvistetaan toimenpiteet, joilla on määrä päästä säädettyihin tavoitteisiin.

Ilmastotoimista vastaavan EU-komissaarin Connie Hedegaardin mukaan näillä ehdotuksilla sekä suojellaan ilmastoa että luodaan säästöjä kuluttajille. ”Lisäksi ehdotuksilla edistetään innovointia ja kilpailukykyä eurooppalaisella autoteollisuusalalla, minkä seurauksena syntyy merkittävä määrä uusia työpaikkoja. Uudistuksista on siis hyötyä kaikille osapuolille. Samalla otamme tärkeän askeleen kohti kilpailukykyistä taloutta, joka tuottaa vain vähän hiilidioksidipäästöjä. Meidän on valmisteltava vuoden 2020 jälkeisiä hiilidioksidivähennyksiä, joista keskustelemme eri sidosryhmien kanssa”, Hedegaard totesi.

Huom. Tämän lehdistötiedotteen verkossa julkaistavaan versioon sisältyy video.

Kuluttajille nettosäästöjä

Komission analyysistä ilmenee, että vuoden 2020 tavoitteet ovat kustannustehokkaat ja realistiset. Tarvittava teknologia on helposti saatavilla ja maksaa huomattavasti vähemmän kuin aiemmin on arvioitu. Sen käyttöön ottamisesta hyötyisivät niin kuluttajat kuin teollisuuskin samalla, kun bruttokansantuote kasvaisi ja työllisyys kohenisi.

Jos henkilöauton päästöjen oletetaan olevan vuoden 2015 tavoitteen mukaiset, uuden auton omistaja säästää polttoainekuluissa ensimmäisen vuoden aikana noin 340 euroa ja noin 2 904–3 836 euroa auton 13-vuotisen käyttöiän aikana. Pakettiautojen kohdalla keskimääräiset säästöt ovat ensimmäisen vuoden aikana suunnilleen 400 euroa ja auton koko käyttöiän aikana noin 3 363–4 564 euroa.

Kaikkiaan kuluttajille koituu säästöjä polttoainekuluissa suunnilleen 30 miljardia euroa vuodessa. Arvioiden mukaan päästövähennystavoitteet voisivat kasvattaa EU:n bruttokansantuotetta 12 miljardilla eurolla vuodessa ja luoda vuosittain 9 miljardia työllistämiseen suunnattavia varoja. Komission säädösehdotusten avulla voitaisiin vuoteen 2030 mennessä säästää kaikkiaan 160 miljoonaa tonnia öljyä, jonka arvo nykyisillä hinnoilla olisi noin 70 miljardia euroa, sekä 420 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Lisää innovointia ja kilpailukykyä

Autoteollisuuden teknologinen osaaminen on Euroopassa maailman huippua. Tämä on seurausta etupäässä siitä, että autoteollisuus on investoinut laajasti innovointiin, mutta myös sen kotimarkkinoiden korkeasta vaatimustasosta. Komission ehdotusten vaikutustenarvioinnissa havaittiin, että alalla on runsaasti innovointitoimintaa ja että se menestyy hyvin kilpailuvertailuissa.

Vuoden 2020 päästötavoitteiden myötä investoinneille rakentuu selkeä ja vakaa oikeudellinen ympäristö, ja lisäksi ne kannustavat edelleen ajoneuvojen ja osien valmistajia innovoimaan, mikä taas vahvistaa entisestään EU:n teollisuuden kilpailuetua. Jos kolmansissa maissa otettaisiin käyttöön samankaltaiset hiilidioksidipäästöjä tai polttoainetehokkuutta koskevat vaatimukset kuin EU:ssa, päästöjä vähentävän teknologian sekä eurooppalaisten energiatehokkaiden autojen kysyntä kasvaisi.

Lisää kestävää työllisyyttä

Uuden teknologian kehitys ja polttoainetehokkuuden parantaminen vaikuttavat myönteisesti myös osien kysyntään. Polttoainetehokkuudella odotetaan olevan myönteinen vaikutus työllisyyteen, koska se lisää valmistettavien autojen arvoa. Lisäksi polttoainetehokkuusvaatimukset kasvattavat työvoiman suhteellista kysyntää työvoimavaltaisella autoteollisuusalalla.

Seuraavat vaiheet

Komission ehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotka käsittelevät ja hyväksyvät ne tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Ehdotuksilla muutettaisiin kahta nykyistä asetustai, joissa säädetään autonvalmistajia koskevista sitovista vaatimuksista. Nämä vaatimukset koskevat pakollisia päästötavoitteita, jotka on saavutettava henkilöautojen osalta vuonna 2015 ja pakettiautojen osalta vuonna 2017. Ehdotusten täytäntöönpanotoimenpiteet ovat jo olemassa ja uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä seurataan vuositasolla.

Tausta

Komission ehdotukset ovat yksi lisätoimi EU:n kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Päästöjä on tarkoitus leikata vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta samalla, kun liikennesektori muutetaan hiilidioksidipäästöttömäksi EU:n ilmastonmuutosstrategian ja liikennepolitiikan valkoisen kirjan mukaisesti. Noin 15 % EU:n hiilidioksidipäästöistä syntyy henkilö- ja pakettiautoliikenteestä, kun mukaan luetaan polttoaineen toimituksesta aiheutuvat päästöt.

Lisätietoja:

Ilmastotoimien pääosaston henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskeva sivusto:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm

Ilmastotoimien pääosaston kevyiden hyötyajoneuvojen (pakettiautojen) hiilidioksidipäästöjä koskeva sivusto:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm

Euroopan ympäristökeskuksen seurantakertomus autojen hiilidioksidipäästöistä vuonna 2011:

http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new

Katso myös

MEMO/12/548

Yhteyshenkilöt

Isaac Valero Ladron (+32 2) 296 49 71

Stephanie Rhomberg (+32 2) 298 72 78

i :

Asetus (EY) N:o 443/2009 (henkilöautot) ja asetus (EU) N:o 510/2011 (pakettiautot).


Side Bar