Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 юли 2012 г.

Още по-малко емисии на CO2 от леките автомобили и микробусите: ползите са всеобщи — за климата, потребителите, иновациите и заетостта

Днес Европейската комисия представи предложения за въвеждане на цели, чието изпълнение допълнително и значително ще намали емисиите на въглероден двуокис (CO2) при новите автомобили и леките превозни средства за търговски цели (микробуси) до 2020 г.

Предлага се намаление на средните емисии при новите леки автомобили от 135,7 g през 2011 г. (при задължителна цел от 130 g през 2015 г.) на 95 грама CO2 на километър (g CO2/km) през 2020 г. Емисиите при микробусите ще се намалят от 181,4 g през 2010 г. (последната година, за която има налични данни) на 147 g CO2/km през 2020 г. (при задължителна цел от 175 g през 2017 г.).

Задължителните цели до 2020 г. вече са заложени в съществуващото законодателство, но предстои да бъдат постигнати. След задълбочен технически и икономически анализ от страна на Комисията, предложената днес нормативна уредба посочва как да бъдат постигнати тези цели.

От своя страна Кони Хедегор, европейски комисар по въпросите на изменението на климата, отбеляза: „С предложенията си ние не просто защитаваме климата и пестим пари на потребителите, но и подпомагаме иновациите и конкурентоспособността на европейската автомобилна индустрия. Друго следствие е и създаването на голям брой работни места. Новите правила ще донесат ползи за всички. Те са още една важна стъпка към изграждането на конкурентоспособна и нисковъглеродна икономика. Необходимо е да бъдат подготвени и намаленията на CO2 след 2020 г., които ще бъдат разгледани в консултации със заинтересованите страни.“

В онлайн версията на съобщението ще бъде поместен и видео материал

Нетни икономии за потребителите

Анализът на Комисията показва, че заложените до 2020 г. цели са постижими, икономически обосновани и рентабилни: технологията е широко достъпна, цената ѝ е значително по-ниска от досегашните оценки и прилагането ѝ би трябвало да повиши заетостта и БВП и да е в услуга на потребителите и промишлеността.

Всеки нов автомобил ще спестява на собственика си средно около 340 EUR от разходи за гориво през първата година и общо около 2904—3836 EUR през целия жизнен цикъл на автомобила (13 години) в сравнение с поставената за 2015 г. цел. При микробусите средната икономия на разходи за гориво се оценява на около 400 EUR през първата година и на 3363—4564 EUR за целия им 13-годишен жизнен цикъл.

Като цяло потребителите ще спестяват около 30 млрд. EUR годишно от разходи за гориво и е изчислено, че постигането на тези цели може да увеличи БВП на ЕС с 12 млрд. EUR годишно и разходите за заетост с около 9 млрд. EUR годишно. Според предложенията става дума за евентуална икономия на общо 160 млн. тона нефт — на стойност около 70 млрд. EUR по днешни цени — и на около 420 млн. тона CO2 до 2030 г.

Насърчаване на иновациите и конкурентоспособността

Европейската автомобилна промишленост се счита за световен технологичен лидер, което до голяма степен се дължи едновременно на големите инвестиции в иновации и на взискателния местен пазар. Изготвената от Комисията оценка на въздействието на предложенията показва, че отрасълът притежава голям капацитет за иновации и има голямо предимство в сравнение с конкурентите си.

Целите за 2020 г. предлагат ясна и стабилна правна среда за инвестиции и допълнително ще стимулират иновациите от страна на производителите на автомобили и доставчиците на компоненти, което още повече ще засили конкурентното предимство на промишлеността на ЕС. Въвеждането в трети страни на подобни стандарти спрямо емисиите на CO2 и горивната ефективност ще увеличи търсенето на технологиите за намаляване на емисиите на CO2 и на по-икономичните автомобили, които произвежда Европа.

Запазване и създаване на работни места

Необходимостта от нови технологии и от подобрения в горивната ефективност ще имат положително въздействие върху търсенето на компоненти. Горивната ефективност се очаква да има положителен ефект върху заетостта, тъй като тя увеличава стойността на произвежданите автомобили и води до пропорционално по-високо търсене на работна ръка, тъй като производството на автомобили е трудоемко.

Какво предстои?

Предложенията ще бъдат представени на Европейския парламент и на Съвета за обсъждане и приемане при обикновената законодателна процедура. Те биха изменили два съществуващи регламентаi, с които бяха въведени изисквания към производителите да спазят задължителната цел за леките автомобили до 2015 г., а тази за микробусите до 2017 г. Мерките за прилагане на регламентите вече са въведени и емисиите на CO2 при новите превозни средства се наблюдават ежегодно.

Контекст

Предложенията са продължение на усилията за постигане на целта на ЕС за намаляване на общите емисии на парникови газове до 2020 г. с 20% под нивата от 1990 г. и за пристъпване към намаляване на въглеродната интензивност на транспортния сектор, в съответствие с политиката на ЕС в областта на климата и с Бялата книга за транспорта. На леките автомобили и микробусите, взети заедно, се падат около 15 % от емисиите на CO2 в ЕС, включително от емисиите при доставките на горива.

За повече информация:

Страница на ГД „Действия по климата“, посветена на емисиите на CO2 при леките автомобили:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm

Страница на ГД „Действия по климата“, посветена на емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm

Мониторингов доклад на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) за 2011 г. относно емисиите на CO2 при леките автомобили:

http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new

Виж също

MEMO/12/548

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

i :

Регламент (ЕО) № 443/2009 (за леките автомобили) и Регламент (ЕС) № 510/2011 (за микробусите)


Side Bar