Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 juli 2012

Skydda skattebetalarnas pengar! Kommissionen vill skärpa strafflagen mot bedragare

Missbruk av EU-medel i kriminellt syfte äventyrar EU:s mål att skapa arbeten, tillväxt och förbättrade levnadsvillkor. Med ansträngda offentliga finanser i hela EU räknas varenda euro. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram förslag om nya regler för att bekämpa bedrägeri mot EU-budgeten genom strafflagstiftningen och bättre säkra skattebetalarnas pengar. Direktivet ska skapa mer enhetliga rambestämmelser för att lagföra och bestraffa brott som involverar EU-budgeten, så att brottslingar inte längre ska utnyttja skillnaderna i de olika nationella rättssystemen. I direktivet föreskrivs gemensamma definitioner av brott mot EU-budgeten, liksom minimistraff, inklusive fängelse i allvarliga fall, samt gemensamma tidsramar för att utreda och lagföra brott (dvs. preskriptionsregler). Detta kommer att bidra till att avskräcka bedragare, införa effektivare rättsliga åtgärder på nationell nivå samt göra det lättare att återkräva förlorade medel.

– EU:s pengar får inte stjälas av kriminella. Det är av stor vikt att få straffrättsliga bestämmelser av högsta standard på plats inom för att skydda våra skattebetalares pengar, säger vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor. Vårt syfte är tydligt: att se till att bedrägeri mot EU-budgeten inte går obestraffat och att rädda skattebetalarnas pengar. Förslaget vi lägger fram idag kommer att bidra till att det nuvarande lapptäcket av straffrättsliga bestämmelser i EU, där vissa medlemsländer bestraffar ett brott med fängelse och andra inte alls, jämnas ut.

– Vår nuvarande strategi för att skydda EU-medlen i Europa är i bästa fall ojämn. Bedragare ska inte komma undan lagföring och påföljder på grund av deras geografiska plats. Skattebetalarnas pengar måste skyddas med bestämdhet i alla medlemsländer. Dagens förslag är ett viktig steg i den riktningen, säger Algirdas Šemeta, kommissionsledamot med ansvar för bedrägeribekämpning.

För närvarande finns ett stort antal strategier för att skydda EU-medlen i medlemsländerna. Tolkningen av vad som är ett brott mot EU-budgeten skiljer sig från det ena landet till det andra, liksom straffen. Ett exempel är att straffnivån för bedrägeri skiljer sig i EU från ingen dom alls till 12 års fängelse. På samma sätt skiljer sig tidsramen inom vilken det är möjligt att utreda och lagföra brott, den varierar från 1 till 12 år.

För att lösa problemet framförs i dagens förslag definitioner av olika brott, bl.a. bedrägeri eller liknande brott som korruption, förskingring av medel, penningtvätt eller hindrande av offentliga upphandlingar till skada för EU-budgeten. Dessa gemensamma definitioner bidrar till att garantera att de rättsliga myndigheterna tillämpar samma regler i hela EU, där andelen fällande domar för bedrägeri mot EU-budgeten varierar från 14 % till 80 % (med ett genomsnitt på 41 %), beroende på medlemsland.

I förslaget som kommissionen lägger fram idag föreskrivs att medlemsländer ska införa ett minimistraff på sex månaders fängelse för allvarliga fall. För att hjälpa till att återkräva medel föreskrivs förverkande av vinning av dessa brott.

Bakgrund

Förluster i EU-budgeten till följd av olaglig verksamhet är oroande. Över 90 % av EU-budgeten förvaltas nationellt. 2010 fanns totalt 600 misstänkta fall av bedrägeri där EU:s utgifter och inkomster var inblandade. Medlemsländerna rapporterade misstänkta fall av bedrägeri till ett totalt belopp på 600 miljoner euro.

Dessa var fall där sökande av EU-medel hade uppgett falska uppgifter för att få bidrag inom exempelvis jordbruksområdet för regional utveckling eller fall där nationella tjänstemän tagit emot pengar för att tilldela ett offentligt kontrakt, i strid mot upphandlingsreglerna.

I maj förra året antog kommissionen Meddelandet om skyddet för europeiska unionens ekonomiska intressen genom straffrättsliga bestämmelser och administrativa utredningar vilket innehöll förslag till att förbättra skyddet för EU:s ekonomiska intressen (se IP/11/644).

Mer information finns på

Webbplatsen för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Webbplatsen för kommissionsledamot Algirdas Šemeta: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Memo/12/544

För lagstiftningstexten, se:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

EU-kommissionens straffrättspolitik:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

Emer Traynor +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano +32 2 296 64 70


Side Bar