Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. julija 2012

Zaščita davkoplačevalskega denarja: Komisija predlaga uskladitev kazenskopravnih predpisov na področju goljufij

Zloraba sredstev EU v kriminalne namene ogroža cilje, ki si jih je EU zadala glede spodbujanja rasti in ustvarjanja delovnih mest ter izboljšanja življenjskih pogojev. Pritisk na javne finance po vsej EU je velik in v teh časih šteje prav vsak evro. Evropska komisija je zato danes predlagala novo direktivo s kazenskopravnimi določbami za boj proti goljufijam v zvezi s proračunskimi sredstvi EU, ki bodo omogočile boljšo zaščito denarja davkoplačevalcev. Predlagana direktiva zagotavlja bolj usklajen okvir za pregon in sankcioniranje kaznivih dejanj v zvezi s proračunom EU, tako da storilci ne bodo mogli več izkoriščati razlik med nacionalnimi pravnimi ureditvami. V ta namen so v predlogu določene enotne opredelitve kaznivih dejanj v škodo proračuna EU in minimalne sankcije (vključno z zaporno kaznijo za primere najtežjih kaznivih dejanj), ter uskladitev obdobij, v katerih je ta kazniva dejanja še mogoče preiskovati in preganjati (tj. zastaralni roki). Direktiva bo imela odvračilni učinek za goljufe, hkrati pa bo omogočila sprejemanje učinkovitejših pravnih ukrepov na nacionalni ravni ter lažjo izterjavo izgubljenih sredstev.

Podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je ob tej priložnosti dejala: „Ne smemo dopustiti, da gre denar EU v žepe kriminalcev. Nujno potrebujemo učinkovite kazenskopravne predpise na ravni, da bomo lahko zaščitili denar davkoplačevalcev. Naš cilj je jasen: zagotoviti moramo, da goljufije v zvezi s proračunskimi sredstvi EU ne ostanejo nekaznovane. Z današnjim predlogom želimo odpraviti sedanjo neusklajenost med kazenskopravnimi določbami v EU, saj nekatere države za posamezno kaznivo dejanje odredijo zaporno kazen, druge pa ga sploh ne sankcionirajo.“

Evropski komisar za boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je dodal: „Sedanji pristop za zaščito sredstev EU po Evropi je, milo rečeno, zelo neenoten. Ne smemo dovoliti, da se goljufi izognejo pregonu in kaznim zgolj zaradi tega, ker so v eni in ne drugi državi članici. Denar evropskih davkoplačevalcev mora biti učinkovito zaščiten v vseh državah članicah in z današnjim predlogom smo storili pomemben korak v tej smeri.“

Zaščita sredstev EU se po posameznih državah močno razlikuje. Države članice si pojem goljufije v zvezi s proračunom EU različno razlagajo in za tovrstna kazniva dejanja uporabljajo različne kazni. Tako nekatere države članice za tovrstne goljufije ne predpisujejo zaporne kazni, medtem ko je v drugih predvidena zaporna kazen, ki lahko v nekaterih primerih znaša do 12 let. Podobno se obdobja, v katerih je mogoče kazniva dejanja preiskovati in preganjati, zelo razlikujejo, in sicer se gibljejo med enim in dvanajstimi leti.

Da bi odpravili to neskladje, so v danes predstavljenem predlogu direktive opredeljena kazniva dejanja goljufije in druga kazniva dejanja, povezana z goljufijo, kot so korupcija, pridobitev protipravne premoženjske koristi, pranje denarja ali oviranje postopkov javnih naročil v škodo proračuna EU. S skupnimi opredelitvami pojmov bomo zagotovili, da jih sodni organi po vsej EU enako uporabljajo, kar je zlasti pomembno glede na to, da se stopnja obsodb v zadevah v zvezi z goljufijami, odkritih v okviru izvrševanja proračuna EU, po posameznih državah članicah trenutno giblje med 14 % in 80 % (povprečje za celotno EU je 41 %).

V skladu s predlogom Komisije bodo morale države članice v primerih težjih kaznivih dejanj odrediti zaporno kazen najmanj šest mesecev. Za lažjo izterjavo sredstev je predviden odvzem premoženjskih koristi, pridobljenih s tovrstnimi kaznivimi dejanji.

Ozadje

Izgube, ki jih zaradi nezakonitih dejanj goljufije trpi proračun EU, so zaskrbljujoče. Več kot 90 % proračunskih sredstev EU upravljajo države članice. Leta 2010 je bilo odkritih 600 primerov domnevnih goljufij v zvezi s proračunskimi prihodki in odhodki EU. Države članice so sporočile primere domnevne goljufije v skupni vrednosti 600 milijonov evrov.

V večini teh primerov so prosilci za sredstva EU v prošnjah navedli neresnične podatke (na primer na področju kmetijstva ali regionalnega razvoja), ali pa so državni uradniki prejeli podkupnino za nezakonito posredovanje pri oddaji javnih naročil, s čimer so bila kršena pravila o javnih naročilih.

Komisija je maja lani sprejela Sporočilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije s kazenskim pravom in upravnimi preiskavami, v katerem so opisani predlogi za boljšo zaščito finančnih interesov EU (glej IP/11/644).

Več informacij:

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Spletna stran evropskega komisarja Algirdasa Šemete: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Memo/12/544

Zakonodajno besedilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

Evropska komisija – kazenskopravna politika: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar