Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. júla 2012

Ochrana peňazí daňovníkov: Komisia navrhuje viac využívať trestné právo v boji proti podvodníkom

Zneužívanie finančných prostriedkov EÚ na účely trestnej činnosti ohrozuje ciele EÚ v oblasti tvorby pracovných miest, podpory rastu a zlepšovania životných podmienok. V situácii, keď sú verejné financie v celej EÚ pod tlakom, záleží na každom eure. Európska komisia dnes preto navrhla nové pravidlá na boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ prostredníctvom trestného práva s cieľom lepšie chrániť peniaze daňovníkov. Smernica vytvára harmonizovanejší rámec pre stíhanie a trestanie trestných činov týkajúcich sa rozpočtu EÚ, ktorý má zabrániť tomu, aby páchatelia trestných činov naďalej využívali rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi systémami. V smernici sa stanovujú spoločné vymedzenia trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ a minimálne sankcie vrátane trestu odňatia slobody v závažných prípadoch, ako aj rovnaké podmienky, pokiaľ ide o lehoty, v rámci ktorých je možné vyšetrovať a trestne stíhať trestné činy (t. j. premlčacie doby). Tieto opatrenia pomôžu odradiť podvodníkov, zefektívňujú právne kroky na vnútroštátnej úrovni a zjednodušujú vymáhanie zneužitých finančných prostriedkov.

Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová uviedla: „Peniaze EÚ nesmú končiť vo vreckách zločincov. Zavedenie čo najkvalitnejších trestnoprávnych pravidiel na úrovni má zásadný význam pre ochranu peňazí našich daňovníkov. Náš cieľ je jasný: zaistiť, aby podvody poškodzujúce rozpočet EÚ nezostali nepotrestané, čo zároveň povedie k úspore peňazí daňovníkov. Návrh, ktorý bol dnes predložený, pomôže zjednotiť súčasnú roztrieštenú trestnoprávnu úpravu v EÚ, v rámci ktorej niektoré členské štáty trestajú konkrétny trestný čin odňatím slobody, zatiaľ čo iné členské štáty ho netrestajú vôbec.“

Algirdas Šemeta, komisár zodpovedný za boj proti podvodom, povedal: Súčasný prístup k ochrane finančných prostriedkov EÚ v Európe je prinajlepšom nesúrodý. Podvodníci by nemali mať možnosť vyhnúť sa trestnému stíhaniu a sankciám len vďaka miestu, odkiaľ operujú. Peniaze európskych daňovníkov musia podliehať prísnej ochrane v každom členskom štáte. Dnešný návrh je dôležitým krokom týmto smerom.

V súčasnosti existuje v členských štátoch široké spektrum prístupov k ochrane finančných prostriedkov EÚ. Výklad toho, čo predstavuje podvod poškodzujúci rozpočet EÚ, sa v jednotlivých krajinách EÚ líši a rovnako sa líšia aj sankcie. Ako príklad môže poslúžiť skutočnosť, že výška sankcií za podvod sa v krajinách Európskej únie pohybuje od neexistencie minimálneho povinného trestu až po 12 rokov odňatia slobody. Výrazne sa tiež líšia lehoty, počas ktorých možno vyšetrovať a stíhať trestné činy – od 1 do 12 rokov.

V záujme riešenia tohto problému sa v dnes predloženom návrhu vymedzujú trestné činy, ako je podvod a ďalšie trestné činy súvisiace s podvodom, napríklad korupcia, sprenevera finančných prostriedkov, pranie špinavých peňazí alebo marenie verejného obstarávania poškodzujúce rozpočet EÚ. Tieto spoločné definície pomôžu zaistiť jednotné uplatňovanie pravidiel justičnými orgánmi v situácii, keď sa miera usvedčenia páchateľov v prípadoch podvodov pri plnení rozpočtu EÚ, ktoré sú odhalené v členských štátoch, pohybuje v závislosti od dotknutého členského štátu od 14 % do 80 % (priemer v rámci celej EÚ je 41 %).

Podľa dnešného návrhu Komisie by mali členské štáty v závažných prípadoch ukladať ako minimálnu sankciu trest odňatia slobody na šesť mesiacov. V záujme zlepšenia vymožiteľnosti finančných prostriedkov sa tiež v návrhu upravuje konfiškácia príjmov z tejto trestnej činnosti.

Súvislosti

Straty, ktoré rozpočtu EÚ vznikajú v dôsledku protiprávneho konania, vyvolávajú obavy. Viac než 90 % rozpočtu EÚ spravujú členské štáty. V roku 2010 bolo zaznamenaných celkovo 600 prípadov podozrenia z podvodu týkajúcich sa výdavkov a príjmov EÚ. Členské štáty nahlásili prípady podozrenia z podvodu, ktoré sa týkali prostriedkov vo výške 600 miliónov EUR.

Išlo o prípady, keď žiadatelia o finančné prostriedky EÚ poskytli nepravdivé informácie, aby získali financovanie, napríklad v oblasti poľnohospodárstva alebo regionálneho rozvoja, alebo prípady, keď úradníci v členských štátoch prijali peniaze za udelenie verejnej zákazky v rozpore s pravidlami verejného obstarávania.

Komisia minulý rok v máji prijala oznámenie o ochrane finančných záujmov Európskej únie pomocou trestného práva a administratívnymi vyšetrovaniami, ktoré obsahovalo návrhy na zlepšenie ochrany finančných záujmov EÚ (pozri IP/11/644).

Viac informácii nájdete na:

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Memo/12/544

Legislatívny text nájdete na adrese:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

Európska komisia politika v oblasti trestného práva:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar