Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juli 2012

Bescherming van belastinggeld: Commissie stelt krachtiger strafrechtelijke aanpak van fraude voor

Misbruik van EU-middelen voor criminele doeleinden gaat ten koste van de EU-doelstelling om te zorgen voor meer werkgelegenheid en groei en een hogere levensstandaard. Nu de overheidsfinanciën overal in de EU onder druk staan, is elke euro van belang. Daarom heeft de Europese Commissie vandaag een nieuwe richtlijn voorgesteld om fraude met Europese begrotingsmiddelen strafrechtelijk te bestrijden en het geld van de belastingbetaler veilig te stellen. Deze richtlijn creëert een meer geharmoniseerd kader voor het vervolgen en bestraffen van fraude bij de uitvoering van de EU-begroting. Dit moet voorkomen dat criminelen blijven profiteren van de verschillen tussen de nationale rechtsstelsels. De richtlijn voorziet in gemeenschappelijke definities van strafbare feiten waarbij de EU-begroting in het geding is. Ook voorziet de richtlijn in minimumsancties – waaronder in ernstige gevallen gevangenisstraf – en gelijke voorwaarden wat betreft de periode waarin voor deze feiten onderzoek en vervolging kunnen worden ingesteld (verjaringstermijnen). Dit moet fraudeurs afschrikken. Verder moet de richtlijn ervoor zorgen dat er op nationaal niveau doeltreffender kan worden opgetreden en dat het eenvoudiger wordt om middelen die verloren zijn gegaan, terug te vorderen.

Vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, verklaarde: "EU-geld mag niet in de zak van criminelen verdwijnen. Voor de bescherming van ons belastinggeld is het van cruciaal belang om degelijke strafrechtelijke bepalingen in te voeren. Daarbij staat ons een duidelijk doel voor ogen: voorkomen dat er straffeloos met EU-middelen wordt gefraudeerd, zodat belastinggeld kan worden bespaard. Nu staat op een strafbaar feit in sommige EU-lidstaten gevangenisstraf, terwijl andere er niet tegen optreden. Het nieuwe voorstel moet aan die strafrechtelijke lappendeken een einde maken."

Algirdas Šemeta, de commissaris die bevoegd is voor fraudebestrijding, zei: "De manier waarop de EU-middelen momenteel in Europa worden beschermd, is op zijn zachtst gezegd fragmentarisch. De vervolging en bestraffing van fraudeurs mag niet afhankelijk zijn van de plaats waar zij zich bevinden. Het Europese belastinggeld moet in elke lidstaat krachtig worden beschermd. Dit nieuwe voorstel is een belangrijke stap in de goede richting."

Momenteel pakken de lidstaten de bescherming van de EU-middelen heel verschillend aan. Zowel de interpretatie als de bestraffing van fraude met EU-middelen verschilt per land. Zo kan het zijn dat de strafoplegging geheel vrij wordt gelaten of dat op fraude juist een gevangenisstraf van twaalf jaar staat. Dat geldt ook voor de periode waarin onderzoek en vervolging kunnen worden ingesteld: de verjaringstermijn varieert in de EU van één tot twaalf jaar.

Om dit probleem te verhelpen, omvat het nieuwe voorstel definities van strafbare feiten als fraude en andere fraudegerelateerde gedragingen, waaronder corruptie, verduistering van middelen, het witwassen van geld of het verstoren van openbare aanbestedingsprocedures, die ten koste gaan van de EU-begroting. Afhankelijk van de lidstaat leidt ontdekking van fraude bij de uitvoering van de EU-begroting in 14% tot 80% van de gevallen tot een veroordeling (EU-gemiddelde: 41%). De gemeenschappelijke definities moeten bijdragen tot een gelijke aanpak door de gerechtelijke autoriteiten in de EU.

Het voorstel van de Commissie houdt in dat lidstaten voor ernstige gevallen een minimumsanctie van zes maanden gevangenisstraf instellen. Om het terugvorderen van middelen te vergemakkelijken, voorziet het voorstel ook in het confisqueren van de opbrengsten uit fraude.

Achtergrond

Illegale activiteiten waardoor middelen worden onttrokken aan de EU-begroting zijn een punt van zorg. Meer dan 90% van de EU-begroting wordt op nationaal niveau beheerd. In 2010 waren er in totaal 600 gevallen van vermoede fraude bij uitgaven of ontvangsten van de EU. Met alle vermoedelijke fraudegevallen die de lidstaten meldden, was in totaal 600 miljoen euro gemoeid.

Daarbij ging het bijvoorbeeld om aanvragers die onjuiste informatie verstrekten om EU-financiering voor landbouw of regionale ontwikkeling te ontvangen en om ambtenaren van de lidstaten die zich lieten betalen voor het plaatsen van een overheidsopdracht.

In mei 2011 bracht de Commissie een mededeling over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie via het strafrecht en door administratieve onderzoeken uit, waarin zij voorstellen formuleerde om de bescherming van de financiële belangen van de EU te verbeteren (zie IP/11/644).

Nadere informatie:

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie: http://ec.europa.eu/reding

Homepage van Algirdas Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Memo/12/544

De tekst van de richtlijn:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

Europese Commissie – Strafrechtbeleid:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar