Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. juuli 2012

Komisjon püüab kaitsta maksumaksjate raha ja teeb ettepaneku kohaldada kriminaalõigust petturite suhtes senisest tõhusamalt

Euroopa Liidu raha kasutamine kuritegelikel eesmärkidel muudab raskemaks majanduskasvu ja tööhõive suurendamise ning elutingimuste parandamise eesmärkide saavutamise. Ajal, mil liikmesriikide rahandus on surve all, loeb iga euro. Seetõttu esitas Euroopa Komisjon täna ettepaneku võtta vastu uued eeskirjad, mis aitaksid võidelda liidu eelarvet kahjustava pettuse vastu, ja rakendada maksumaksjate raha paremaks kaitsmiseks tõhusamalt kriminaalõigust. Neid eeskirju sisaldava direktiiviga luuakse ELi eelarvet kahjustavate kuritegude eest süüdistuste esitamise ja karistuste määramise ühtsem raamistik, mis takistab kurjategijaid ära kasutamast riikide õigussüsteemide erinevusi. Direktiiviga nähakse ette ELi eelarvet kahjustavate kuritegude ühised määratlused ja miinimumkaristused, mille hulka kuulub raskemate kuritegude korral ka vangistus, ning ühtsed aegumistähtajad kuritegude uurimisele ja süüdistuse esitamisele. Niimoodi püütakse hoida pettureid sooritamast uusi kuritegusid, võimaldada võtta rohkem õiguslikke meetmeid liikmesriikide tasandil ja hõlbustada kadumaläinud vahendite tagasinõudmist.

Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding: „ELi raha ei tohi sattuda kurjategijate taskusse. Maksumaksjate raha kaitsmiseks on äärmiselt oluline kehtestada ühtsed kriminaalõiguse eeskirjad. Nende eesmärk on tagada, et ELi eelarvet kahjustavad pettused ei jääks karistamata, ning see aitaks omakorda säästa maksumaksjate raha. Tänane ettepanek aitab üle saada suurtest erinevustest ELi kriminaalõiguses. Need erinevused seisnevad selles, et kui mõned liikmesriigid määravad konkreetse kuriteo eest karistuseks vangistuse, jätavad teised sama asja eest karistuse hoopis määramata.”

Pettusevastase võitluse eest vastutav volinik Algirdas Šemeta ütles: „Praegused meetodid kaitsta ELi raha kogu Euroopas on ebaühtlased. Petturitele ei tohiks jätta võimalust pääseda vastutuselevõtmisest ja karistusest ainuüksi nende geograafilise asukoha tõttu. Euroopa maksumaksjate raha tuleb ühtemoodi kindlalt kaitsta kõikides liikmesriikides ja tänane ettepanek on selles suunas oluline samm.”

Praegu on ELi raha kaitsmise käsitus liikmesriikides väga erinev. Erinev on arusaam sellest, mida kujutab endast ELi eelarvet kahjustav pettus, ning samamoodi erinevad ka ettenähtud karistused. Näiteks varieeruvad pettuse eest ettenähtud karistusmäärad Euroopa Liidus kohustusliku karistuse puudumisest kuni 12 aasta pikkuse vangistuseni. Samuti erinevad suurel määral ajavahemikud, mille jooksul on võimalik kuritegusid uurida ja nende eest süüdistust esitada, ulatudes ühest aastast 12 aastani.

Selle probleemi lahendamiseks on tänases ettepanekus määratletud pettus ja pettusega seotud muud kuriteod, näiteks korruptsioon, vahendite omastamine, rahapesu või riigihankemenetluse takistamine viisil, mis kahjustab ELi eelarvet. Nende ühiste määratluste abil püütakse tagada, et kohtuasutused kogu ELis kohaldavad eeskirju ühtlaselt. Praegu on ELi eelarvet kahjustava pettuse eest süüdimõistmise määr eri liikmesriikides 14–80% (ELi keskmine on 41%).

Komisjoni tänase ettepanekuga nähakse ette, et liikmesriigid kohaldavad raskete kuritegude korral miinimumkaristusena kuue kuu pikkust vangistust. Kadumaläinud raha tagasinõudmiseks nähakse ette, et sellistest kuritegudest saadud tulu konfiskeeritakse.

Taust

Ebaseadusliku tegevusega ELi eelarvele tekitatav kahju on suur mureallikas. Üle 90% ELi eelarvest on liikmesriikide hallata. 2010. aastal tuvastati kokku 600 väidetavat pettust, mis olid seotud ELi tulude ja kuludega. Liikmesriikide teatatud väidetavate pettusejuhtumite rahaline väärtus oli ligikaudu 600 miljonit eurot.

Selliste juhtumite hulka kuulusid näiteks olukorrad, kus ELi vahendite taotlejad esitasid valeteavet, et saada rahalist toetust põllumajanduse või regionaalarengu valdkonnas, või kus riigiametnikud võtsid riigihankelepingu sõlmimise eest raha ja rikkusid seega riigihanke eeskirju.

Eelmise aasta mais võttis komisjon vastu teatise Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta kriminaalõiguse ja haldusjuurdluste abil, mis sisaldas ettepanekuid ELi finantshuvide paremaks kaitsmiseks (vt IP/11/644).

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Volinik Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Memo/12/544

Õigusaktide tekstid: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

Euroopa Komisjoni kriminaalõiguspoliitika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar