Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2012

Προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων: Η Επιτροπή προτείνει την ενισχυμένη εφαρμογή του ποινικού δικαίου κατά των ατόμων που διαπράττουν απάτες

Η κατάχρηση κεφαλαίων της ΕΕ για εγκληματικούς σκοπούς υπονομεύει τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Λόγω της πίεσης που υφίστανται τα δημόσια οικονομικά σε ολόκληρη την ΕΕ, κάθε ευρώ μετράει. Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω του ποινικού δικαίου με σκοπό την καλύτερη προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Η οδηγία δημιουργεί ένα πιο εναρμονισμένο πλαίσιο δίωξης και τιμωρίας αδικημάτων που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ ούτως ώστε τα άτομα που διαπράττουν τέτοια αδικήματα να μην είναι πλέον σε θέση να εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ εθνικών νομικών συστημάτων. Η οδηγία προβλέπει κοινούς ορισμούς αξιόποινων πράξεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και ελάχιστες κυρώσεις, περιλαμβανομένης της φυλάκισης σε σοβαρές περιπτώσεις, καθώς και ένα κοινό πλαίσιο όσον αφορά τις προθεσμίες εντός των οποίων επιτρέπεται η διερεύνηση και άσκηση αγωγής. Αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι των απατεώνων, θα βελτιώσει τα περιθώρια αποτελεσματικών νομικών ενεργειών σε εθνικό επίπεδο και θα διευκολύνει την ανάκτηση απολεσθέντων κεφαλαίων.

Η Αντιπρόεδρος κ. Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Τα χρήματα της ΕΕ δεν πρέπει να καταλήγουν στις τσέπες εγκληματιών. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σε επίπεδο αυστηρότατοι κανόνες ποινικού δικαίου με σκοπό να προστατεύονται τα χρήματα των φορολογουμένων μας. Ο στόχος μας είναι σαφής: να εξασφαλιστεί ότι οι απάτες σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν θα μένουν ατιμώρητες, πράγμα που θα οδηγήσει στη διασφάλιση των χρημάτων των φορολογουμένων. Με την σημερινή πρόταση θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το ισχύον συνονθύλευμα ποινικών διατάξεων της ΕΕ, όπου ορισμένα κράτη μέλη τιμωρούν μια αξιόποινη πράξη με φυλάκιση ενώ άλλα δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο.»

Ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της απάτης Επίτροπος της ΕΕ, Algirdas Šemeta, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η τρέχουσα τακτική όσον αφορά την προστασία των κεφαλαίων της ΕΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι τουλάχιστον αποσπασματική. Οι απατεώνες δεν πρέπει να γλυτώνουν από δίωξη και κυρώσεις απλά και μόνον λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων πρέπει να χαίρουν μεγάλης προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη. Η σημερινή πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.»

Σήμερα υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον τρόπο προστασίας των κεφαλαίων της ΕΕ. Το τι συνιστά απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ ερμηνεύεται διαφορετικά από τη μια χώρα στην άλλη, όπως εξάλλου και οι ποινές. Για παράδειγμα: το επίπεδο των κυρώσεων για περιπτώσεις απάτης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται από μη υποχρεωτική ποινή για διάπραξη απάτης έως 12 έτη φυλάκιση. Ομοίως, οι προθεσμίες εντός των οποίων επιτρέπεται η διερεύνηση αδικημάτων και η δίωξή τους διαφέρει πολύ και κυμαίνεται από 1 έως 12 έτη.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, η σημερινή πρόταση προσδιορίζει αξιόποινες πράξεις όπως η απάτη, ή άλλα αδικήματα που σχετίζονται με απάτη, όπως η διαφθορά, η κατάχρηση κεφαλαίων, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή η παρεμβολή εμποδίων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι κοινοί αυτοί ορισμοί θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της ίσης εφαρμογής από μέρους των δικαστικών αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ το ποσοστό καταδίκης σε περιπτώσεις απάτης που διαπιστώθηκαν σε κράτη μέλη κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ κυμαίνεται από 14% έως 80% (με μέσο όρο για την ΕΕ 41%) αναλόγως του εκάστοτε κράτους μέλους.

Η σημερινή πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα επιβάλλουν ελάχιστη ποινή εξάμηνης φυλάκισης σε σοβαρές περιπτώσεις. Προκειμένου να συμβάλει στην ανάκτηση κεφαλαίων προβλέπει επίσης την κατάσχεση εσόδων από τέτοια αδικήματα

Ιστορικό

Οι ζημίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ από παράνομες δραστηριότητες αποτελούν πηγή ανησυχίας. Πάνω από το 90% του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο. Το 2010, υπήρξαν συνολικά 600 περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης σε σχέση με δαπάνες και έσοδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη ανέφεραν περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης για ποσό της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ.

Επρόκειτο για περιπτώσεις στις οποίες οι αιτούντες κονδύλια της ΕΕ παρείχαν ψευδείς πληροφορίες προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση π.χ. στον τομέα της γεωργίας ή της περιφερειακής ανάπτυξης ή για περιπτώσεις στις οποίες εθνικοί δημόσιοι υπάλληλοι χρηματίσθηκαν με αντάλλαγμα την ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά παράβαση των σχετικών κανόνων.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Επιτροπή εξέδωσε την Ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέσα του ποινικού δικαίου και με διοικητικές έρευνες η οποία περιείχε προτάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (βλ.IP/11/644).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ: http://ec.europa.eu/reding

Αρχική σελίδα του Επιτρόπου Algirdas Šemeta: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Memo/12/544

Για το νομοθετικό κείμενο, βλ. :
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – πολιτική ποινικού δικαίου:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar