Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. juli 2012

Beskyttelse af skatteydernes penge: Kommissionen foreslår at styrke brugen af strafferet mod svindlere

Når EU-midler misbruges til kriminelle formål, bringes EU's mål om jobskabelse, vækst og forbedrede leveforhold i fare. Med presset på de offentlige finanser i hele EU tæller hver en euro. I dag foreslog Europa-Kommissionen derfor nye regler om bekæmpelse af svindel med EU-midler, der ved hjælp af strafferetten skal forbedre beskyttelsen af skatteydernes penge. Direktivet vil skabe mere ensrettede rammer for retsforfølgelse og straf i sager om svindel med EU-midler, så kriminelle ikke længere kan udnytte forskelle i de nationale retssystemer. Direktivet fastlægger fælles definitioner af lovovertrædelser vedrørende EU-midler, definerer minimumsstraffe, herunder fængsel i alvorlige tilfælde, og skaber ensartede forældelsesfrister for efterforskning og retsforfølgelse. Det vil virke afskrækkende på svindlere, give en mere virkningsfuld retsforfølgelse på nationalt plan og gøre det lettere at inddrive tabte midler.

Næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, udtalte: "Vi kan ikke lade EU-midler gå i lommerne på kriminelle. Det er yderst vigtigt, at vi i etablerer de bedst mulige strafferetlige regler, så vi kan beskytte skatteydernes penge. Målet er klart: at sikre, at svindel med EU-midler straffes, så skatteyderne sparer penge. Dagens forslag hjælper til at komme ud over det nuværende kludetæppe af strafferetlige bestemmelser i EU, hvor en forbrydelse kan straffes med fængsel i én medlemsstat og forblive ustraffet i et andet."

Algirdas Šemeta, der er EU-kommissær med ansvar for bekæmpelse af svig, udtalte: "Den eksisterende tilgang til at beskytte EU-midler på tværs af Europa er i bedste fald mangelfuld. Svindlere bør ikke kunne slippe for retsforfølgelse og straf alene pga. deres geografiske placering. Europæiske skatteyderes penge skal beskyttes effektivt i hver eneste medlemsstat. Dagens forslag er et vigtigt skridt i den retning."

I dag er der stærkt varierende tilgange til beskyttelse af EU-midler på tværs af medlemsstaterne. Fra et land til et andet er der store forskelle både i tolkningen af, hvad der udgør svindel med EU-midler, og i hvordan svindel straffes. Et eksempel: I EU varierer strafniveauet for svindel fra ingen obligatorisk straf til 12 år fængsel. På samme måde er der store forskelle på forældelsesfrister (den periode, hvor det er muligt at efterforske og retsforfølge i sager om lovovertrædelser), der kan være fra et til 12 år lange.

For at komme dette problem til livs giver dagens forslag definitioner på lovovertrædelser såsom svindel og anden svindelrelateret kriminalitet som korruption, misbrug af midler, hvidvaskning af penge og obstruktion af procedurerne for offentlige indkøb til skade for EU-budgettet. De fælles definitioner vil tjene til at sikre deres ensartede anvendelse af de retlige myndigheder på tværs af EU, hvor raten for domsafsigelser i sager om svindel med EU-midler afsløret i medlemsstaterne varierer fra 14 % til 80 % (med et EU-gennemsnit på 41 %) staterne imellem.

Dagens Kommissionsforslag pålægger medlemsstaterne at straffe med minimum seks måneders fængsel i alvorlige sager. Inddrivelsen af midler styrkes ved bestemmelser om konfiskation af udbyttet af de kriminelle handlinger.

Baggrund

Det vækker bekymring, at der tabes EU-midler på grund af ulovlige aktiviteter. Over 90 % af EU-budgettet forvaltes nationalt. I 2010 var der i alt 600 tilfælde af mistanke om svindel med EU-udgifter og -indtægter. I medlemsstaternes indberetninger af sager af denne type beløb svindelen sig til 600 mio. EUR.

Det var sager, hvor ansøgere om EU-midler gav falske oplysninger for at modtage støtte, f.eks. på landsbrugsområdet og området for regional udvikling eller sager, hvor nationale embedsmænd modtog penge til gengæld for i strid med udbudsreglerne at tildele offentlige kontrakter.

I maj 2011 vedtog Kommissionen en meddelelse om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser gennem strafferet og administrative undersøgelser ("Communication on the protection of the financial interests of the European Union by criminal law and by administrative investigations"), som indeholdt forslag til beskyttelse af EU's finansielle interesser (se IP/11/644).

Yderligere oplysninger:

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender:
http://ec.europa.eu/reding

Websted for Kommissær Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

Memo/12/544

Lovteksten kan læses her: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

Europa-Kommissionen – Straffelovspolitik:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy.

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar