Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. července 2012

Chránit peníze daňových poplatníků: při stíhání podvodníků navrhuje Komise důsledněji využívat trestního práva

Zneužívání peněz EU pro nelegální účely ohrožuje tvorbu pracovních míst, hospodářský růst i zlepšování životních podmínek, jež si Unie klade za cíl. V situaci, kdy jsou veřejné finance v EU vystaveny velkému tlaku, je přitom zapotřebí každého eura. Evropská komise proto dnes navrhla nová pravidla, jak podvodům proti rozpočtu EU bránit trestněprávními prostředky s cílem důsledněji chránit peníze daňových poplatníků. Navržená směrnice harmonizuje základ pro stíhání trestných činů proti unijnímu rozpočtu, tak aby pachatelé již nemohli zneužívat rozdílů v právních řádech členských států. Směrnice jednotně definuje trestné činy proti rozpočtu EU a stanoví minimální sankce včetně trestu odnětí svobody v závažných případech. Sjednocuje dále promlčecí lhůty, do jejichž uplynutí lze trestné činy vyšetřovat a stíhat. Nová úprava má odrazovat potenciální podvodníky, zefektivnit právní kroky v členských státech a zjednodušit vymáhání zneužitých finančních prostředků.

Místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová k návrhu prohlásila: „Finanční prostředky EU si nesmí přisvojovat zločinci. Tyto peníze daňových poplatníků je třeba chránit, a proto musíme na úrovni zavést co nejdůslednější trestněprávní úpravu. Náš cíl je jasný: postarat se o to, aby podvody s prostředky EU již nezůstávaly nepotrestány, a šetřit peníze daňových poplatníků. Dnešní návrh nám pomůže překonat stávající roztříštěnost trestního práva EU, kdy část členských států jeden trestný čin trestá odnětím svobody, zatímco jiné státy nepodnikají nic.“

Algirdas Šemeta, komisař EU odpovědný za boj proti podvodům, dodal: „Způsob, jakým dnes v Evropě chráníme unijní prostředky, je přinejlepším nejednotný. Podvodníci by neměli mít šanci uniknout stíhání a sankcím jen díky tomu, že operují v určité zemi, ba naopak. Peníze evropských daňových poplatníků si zaslouží důslednou a silnou ochranu po celé Unii. Dnešní návrh je v tomto směru důležitým krokem.“

V ochraně unijních finančních prostředků dnes členské státy sledují nejrůznější přístupy. Výklad toho, co vlastně je podvodem proti rozpočtu EU, se v jednotlivých zemích liší a různé jsou i související sankce. Jeden příklad za všechny: Výše sankcí za podvod se v EU pohybuje v rozmezí od neexistence mandatorního postihu až po 12 let vězení. Stejně výrazně se liší i lhůty, během nichž lze trestné činy vyšetřovat a stíhat a které se pohybují v rozmezí od 1 roku do 12 let.

Dnešní návrh chce tento problém řešit, a proto definuje nejen podvod, nýbrž i související trestné činy, např. korupci, zneužití finančních prostředků, praní peněz a maření zadávání veřejných zakázek na úkor rozpočtu EU. I díky těmto společným definicím budou moci soudní orgány v celé EU uplatňovat trestní právo jednotně. Dnes se totiž míra úspěšnosti při usvědčování pachatelů v odhalených případech podvodů při plnění rozpočtu EU pohybuje v členských státech mezi 14 % a 80 %. Průměr v EU činí 41 %.

Podle návrhu, který dnes Komise předkládá, by měly členské státy ukládat v závažných případech trest odnětí svobody v délce trvání alespoň 6 měsíců. Návrh stanoví i konfiskaci výnosů z této trestné činnosti, aby bylo možno získat zneužité prostředky snáze zpět.

Souvislosti

Nelegální činnost způsobuje unijnímu rozpočtu znepokojivé ztráty. Přitom přes 90 % rozpočtu EU spravují členské státy. V roce 2010 bylo v souvislosti s výdaji a příjmy EU zaznamenáno celkem 600 případů podezření z podvodu. Škody, jež členské státy v souvislosti s případy podezření z podvodu nahlásily, dosahovaly 600 milionů EUR.

Jednalo se např. o případy v oblasti zemědělství či regionálního rozvoje, kdy žadatelé o finanční prostředky EU uvedli nepravdivé údaje, nebo o situace, kdy úředníci členských států přijali od uchazečů o veřejnou zakázku peníze za přidělení zakázky, a tím porušili příslušné předpisy.

Vloni v květnu přijala Komise sdělení o ochraně finančních zájmů Evropské unie trestním právem a správním vyšetřováním. Toto sdělení přichází s návrhy na zlepšení ochrany finančních zájmů Unie (viz IP/11/644).

Další informace:

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:
http://ec.europa.eu/reding

Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Memo/12/544

Legislativní text naleznete zde:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

Evropská komise – politika v oblasti trestního práva: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar