Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 юли 2012 г.

В защита на парите на данъкоплатците: Комисията предлага засилено използване на наказателното право срещу измамниците

Злоупотребата с финансови средства на ЕС за престъпни цели излага на риск целите на Съюза за създаване на работни места, генериране на растеж и подобряване на условията на живот. В момент, когато публичните финанси са подложени на натиск навсякъде в ЕС, всяко евро има значение. Ето защо днес Европейската комисия предложи нови разпоредби за борба с измамите срещу бюджета на ЕС по наказателноправен ред, за да се защитят по-добре парите на данъкоплатците. С предлаганата директива се създава по-хармонизирана рамка за преследване и наказване на престъпленията, засягащи бюджета на ЕС, така че престъпниците да не могат да се възползват повече от различията в националните правни системи. С директивата се предвиждат общи определения на престъпленията срещу бюджета на ЕС и минимални наказания, включително лишаване от свобода в случай на тежки престъпления, както и общи условия за сроковете, в които може да се извършва разследване и преследване по наказателен ред на престъпленията (т.е. давностните срокове). Това ще спомогне за възпиране на нарушителите, за гарантиране на по-ефективни правни действия на национално равнище и по-лесно възстановяване на изгубени средства.

Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по въпросите на правосъдието, заяви: „Средствата на ЕС не трябва да бъдат присвоявани от престъпници. От ключово значение е да се въведат норми на наказателното право, отговарящи на най-високите стандарти, така че да се защитят парите на данъкоплатците. Целта ни е ясна: да направим така, че измамите срещу бюджета на ЕС да не останат безнаказани и съответно да спестим пари на данъкоплатците. Днешното предложение ще помогне да се преодолеят съществуващите различия в наказателноправните разпоредби на ЕС, при които някои държави членки наказват даден вид престъпление с лишаване от свобода, а други не предприемат никакви действия.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на борбата с измамите, заяви: „Настоящият подход за защита на средствата на ЕС в Европа в най-добрия случай е нееднороден. Измамниците не трябва да избягват наказателно преследване и санкции само поради географското си местоположение. Парите на европейските данъкоплатци трябва да бъдат сериозно защитени във всяка държава членка. Днешното предложение е важна стъпка в тази посока“.

Понастоящем има различни подходи по отношение на защитата на средствата на ЕС в държавите членки. Тълкуването на това какво представлява измама, засягаща бюджета на ЕС, се различава в отделните държави. Същото важи и за наказанията. Ето един пример за това: размерът на наказанието за измама варира в Европейския съюз от липса на задължително налагане на наказание до 12 години лишаване от свобода. Освен това сроковете, в които е възможно престъпленията да бъдат разследвани и преследвани по наказателноправен ред, се различават значително, като варират от 1 до 12 години.

За да се справи с този проблем, днешното предложение въвежда определения за престъпления като измама или други свързани с измами престъпления като корупцията, присвояването на средства, изпирането на пари и възпрепятстването на процедурите за възлагане на обществени поръчки в ущърб на бюджета на ЕС. Тези общи определения ще спомогнат да се гарантира еднакво правоприлагане от страна на съдебните органи в целия ЕС, като се има предвид, че процентът на осъдителните присъди по дела за измами, разкрити в държавите членки при изпълнението на бюджета на ЕС, варира от 14 % до 80 % (средното ниво за ЕС е 41 %) в зависимост от съответната държава членка.

Днешното предложение на Комисията предвижда държавите членки да налагат минимално наказание от шест месеца лишаване от свобода в случай на тежки престъпления. За да се подпомогне възстановяването на средствата, предложението предвижда конфискация на придобитото чрез тези престъпления.

Контекст

Загубите за бюджета на ЕС поради незаконни дейности предизвикват безпокойство. Повече от 90 % от бюджета на ЕС се управляват на национално равнище. През 2010 г. имаше общо 600 предполагаеми случая на измами, засягащи приходите и разходите на ЕС. Държавите членки докладваха за предполагаеми случаи на измами, възлизащи на 600 млн. EUR.

Става въпрос за случаи, при които кандидати за средства на ЕС предоставят невярна информация, за да получат финансиране, например в областта на селското стопанство и регионалното развитие, или когато представители на националната администрация получават пари в замяна на възлагане на обществена поръчка в нарушение на правилата за възлагане на обществени поръчки.

През май миналата година Комисията прие Съобщение относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателното право и чрез административни разследвания, в което се съдържат предложения за подобряване на защитата на финансовите интереси на ЕС (вж. IP/11/644).

За повече информация:

Уебсайт на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Уебсайт на Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Memo/12/544

Законодателният текст е достъпен на следния адрес: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

Европейска комисия — политика в областта на наказателното право: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar