Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT

Evropská komise – Tisková zpráva

Volný pohyb: Komise hájí práva občanů EU

Brusel 26. ledna 2012 – Evropská komise vyzvala Českou republiku a Litvu, aby ve lhůtě dvou měsíců zajistily soulad své právní úpravy s předpisy EU o volném pohybu občanů EU a jejich rodin po Evropské unii. Výzva Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které představuje druhý krok v rámci třífázového procesu při řízení o nesplnění povinností. Cílem směrnice o volném pohybu je umožnit občanům EU plně využívat svého práva na svobodné cestování, pobyt a práci kdekoliv v Evropské unii. Pokud Komise do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může tuto věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

Směrnici o volném pohybu (2004/38/ES) měly členské státy plně provést do svých vnitrostátních předpisů do dubna 2006. Po dvoustranných jednáních s členskými státy Komise úspěšně vyřešila 90 % sporných bodů týkajících se provádění do vnitrostátního práva. Některé překážky však odstraněny nebyly. Komise proto s Belgií, Českou republikou, Itálií, Kyprem, Litvou, Maltou, Německem, Polskem, Rakouskem, Spojeným královstvím, Španělskem a Švédskem zahájila řízení o nesplnění povinností, jež probíhalo od března do října 2011 (IP/11/981). Většina těchto zemí již mezitím Komisi informovala o opatřeních, jež mají uvést jejich vnitrostátní předpisy do souladu s právem EU.

Odůvodněnými stanovisky vůči České republice a Litvě se zahajuje druhý krok v rámci procesu vymáhání práva v těch zemích, ve kterých pravidla EU v oblasti volného pohybu nejsou stále v plném rozsahu provedena. Problematické jsou konkrétně tyto body:

Litevské právní předpisy nestanoví dostatečně jasně, že vnitrostátní orgány smějí odepřít vstup na území země jen těm občanům EU nebo vyhostit pouze ty občany EU, kteří představují skutečnou, závažnou a aktuální hrozbu pro společnost. Úplné a jasné zavedení záruk stanovených ve směrnici zajistí, že všichni občané EU s dobrými úmysly jsou v Litvě vítáni.

V České republice jsou občané EU a jejich rodinní příslušníci povinni přikládat k žádosti o potvrzení pobytu doklad o zajištění ubytování. To je v rozporu s literou a duchem směrnice, jež podrobně stanoví, které podklady mohou vnitrostátní orgány vyžadovat, aby se předešlo nadměrné administrativní zátěži kladené na občany EU a jejich rodinné příslušníky.

Kromě toho Česká republika patřičně nezaručuje, aby oběti domácího násilí ze zemí mimo EU byly informovány, že jejich právo na pobyt v ČR nebude rozpadem svazku s občanem EU ohroženo. Díky této záruce by se tato zranitelná skupina mohla snáze obracet na vnitrostátní orgány se žádostí o pomoc, aniž by se musela obávat o své povolení k pobytu.

Komise mezitím nadále pečlivě sleduje, jak všechny ostatní země EU plní své závazky a provádějí změny vnitrostátních předpisů, jež zohledňují připomínky Komise.

Další informace:

MEMO/12/42

Viz IP/11/981

Evropská komise: Občanství EU – pohyb a pobyt:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar