Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 9. jūlijā

Palīdzība tirdzniecībai jaunattīstības valstīm: ES saglabā līderpozīciju

Saskaņā ar jaunu pārraudzības ziņojumu, ko šodien iesniedza Eiropas Komisija, atkārtoti ir apstiprināts, ka ES un tās dalībvalstis, neraugoties uz pašreizējo ekonomisko krīzi, ir lielākās palīdzības tirdzniecībai sniedzējas pasaulē. Faktiski 2010. gadā ES devums bija viena trešdaļa no kopējā palīdzības tirdzniecībai apjoma pasaulē, saglabājot nepārspēto iepriekšējā gada rādītāju un izpildot saistības par kopējo summu 10,7 miljardu eiro apmērā.

Attiecībā uz atbalstu, kas saistīts ar tirdzniecību, ES un tās dalībvalstis jau ir sasniegušas savu mērķi, ko tās izvirzīja 2007. gadā ES stratēģijā par palīdzību tirdzniecībai – 2008. un 2009. gadā tika izmaksāti 2 miljardi eiro. Palīdzība tirdzniecībai sniedz atbalstu valstīm, lai attīstītu tirdzniecības stratēģijas, veidotu ar tirdzniecību saistītu infrastruktūru un uzlabotu ražošanas jaudu nolūkā veicināt izaugsmi un samazināt nabadzību. Darbības ir vērstas uz atbalsta sniegšanu valstīm, lai palielinātu to spējas iesaistīties tirdzniecībā, veicot apmācību un īstenojot tehnisko sadarbību, piemēram, atbalstot valsts tirdzniecības prioritātes, sakārtojot tiesību aktus tirdzniecības jomā un sniedzot tehnisku atbalstu pētījumiem par tēmām, kas saistītas ar tirdzniecību. Saskaņā ar ziņojumu kopējais ar tirdzniecību saistītais atbalsts 2010. gadā sasniedza 2,6 miljardus eiro, un ka ES un tās dalībvalstis joprojām ir lielākās atbalsta sniedzējas; to ieguldījums veido 60 % no saistībām pasaules mērogā. Subsahāras Āfrika joprojām ir galvenais ES palīdzības tirdzniecībai saņēmējs.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Tirdzniecības iespēju palielināšana un uzlabošana ir daļa no risinājuma, lai panāktu jaunattīstības valstu iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi. Nudien, neviena valsts nav spējusi izrauties no nabadzības, ja nebūtu tirdzniecības reģionālā un starptautiskā līmenī. ES ir apņēmusies saglabāt savu līderpozīciju palīdzības tirdzniecībai jomā pasaulē. Mums jānodrošina, ka cilvēkiem pasaules nabadzīgākajās valstīs ir piekļuve tirgiem, kas palīdz tiem pelnīt iztiku, rada darba vietas un galarezultātā veicina izaugsmi."

Tirdzniecības komisārs Karels de Gihts piebilda: "ES sniedz lielāku attīstības atbalstu saistībā ar tirdzniecību nekā visas pasaule kopā. Tas uzsver mūsu nelokāmo apņemšanos atbalstīt jaunattīstības valstu integrāciju pasaules ekonomikā. Palīdzība tirdzniecībai ļauj uzņēmējiem jaunattīstības valstīs palielināt tirdzniecības uz ES apjomus, izmantojot savā labā ES dāsnās tarifu preferences. Mēs turpināsim palīdzēt jaunattīstības valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību, izmantot visas iespējas, ko sniedz atvērts tirgus, un samazināt nabadzību."

2012. gada ziņojums, kas ir daļa no plašāka ES gada pārskatatbildības ziņojuma par attīstības finansējumu, sniedz lielisku iespēju pārliecināties par to, kā ES palīdz cilvēkiem jaunattīstības valstīs iesaistīties tirdzniecībā un iekļauties pasaules ekonomikā.

Šā gada sākumā Komisija pieņēma vairākus priekšlikumus, lai veicinātu ciešāku saikni starp tirdzniecības un attīstības instrumentiem, palīdzot samazināt nabadzību visā pasaulē. Komisija ierosināja vairākus risinājumus ES tirdzniecības un attīstības politikas efektivitātes uzlabošanai, tostarp veikt ES preferenciālo tirdzniecības shēmu reformu, lai pievērstu vairāk uzmanības nabadzīgākajām valstīm, un paātrināt sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kuros partneri ir jaunattīstības valstis, un palīdzēt novērst faktiskos šķēršļus tirdzniecībai.

Vispārīga informācija

ES un tās dalībvalstis 2007. gadā pieņēma Kopīgu stratēģiju par palīdzību tirdzniecībai, kuras mērķis bija palīdzēt jaunattīstības valstīm, jo īpaši vismazāk attīstītajām valstīm labāk iekļauties pasaules tirdzniecības sistēmā un efektīvāk izmantot tirdzniecību nabadzības samazināšanai. Stratēģijā galvenā uzmanība ir vērsta uz to, lai palielinātu palīdzību tirdzniecībai un pastiprinātu tās rezultātus un efektivitāti.

Pēc aptaujas par palīdzību tirdzniecībai, ko uz vietas veica ES delegācijas un dalībvalstu reģionālie biroji, ziņojumā tika iekļautas arī atbildes no aptaujas lapas, un tās parādīja, ka ir panākts stabils uzlabojums dialogā starp līdzekļu devējiem un saņēmējiem, kopīgajās darbības, kā arī reģionālo integrācijas prioritāšu iekļaušanā valstu attīstības plānos vai tirdzniecības stratēģijās.

Labs piemērs tam, kā darbojas ES palīdzība tirdzniecībai, ir projekts par kafijas ražošanas apjomu palielināšanu kādā rūpnīcā Ruandā. Apmēram 60 000 vietējo zemnieku guva labumu no šā projekta, kas atbalsta valsts tējas un kafijas ražošanas nozari. ES piegādāja jaunas iekārtas, uzbūvēja ceļus, lai atvieglotu cilvēkiem piekļuvi kafijas audzētavām, un apmācīja lauksaimniekus. Tā rezultātā kafijas ražošanu Ruandā varēja ievērojami palielināt, un šobrīd kafija un tēja veido 38 % no kopējās eksporta vērtības, galarezultātā nodrošinot darba vietas daudziem nabadzīgajiem valsts iedzīvotājiem.

Papildu informācija

ES 2012. gada pārskatatbildības ziņojums par attīstības finansējumu (pielikums ES 2012. gada pārraudzības ziņojumam par palīdzību tirdzniecībai)

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/financing_for_development/accountability_report_2012_en.htm

ES 2011. gada pārskatatbildības ziņojums par attīstības finansējumu (pielikums ES 2011. gada pārraudzības ziņojumam par palīdzību tirdzniecībai)

http://ec.europa.eu/europeaid/how/accountability/eu-annual-accountability-reports/documents/working-document-vol4_en.pdf

Publikācija par palīdzību tirdzniecībai: ES saistību izpilde

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2012/ec_aid-for-trade_en.pdf

ES Stratēģija par palīdzību tirdzniecībai: stiprinot ES atbalstu ar tirdzniecību saistītām jaunattīstības valstu vajadzībām

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st13/st13070.en07.pdf

Paziņojums "Tirdzniecība, izaugsme un attīstība. Tirdzniecības un ieguldījumu politikas pielāgošana valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību"

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_148992.EN.pdf

EuropeAid Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāts: ES attīstības politika

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Tirdzniecības ģenerāldirektorāts: ES tirdzniecības un attīstības politika

http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar