Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 juli 2012

EU investerar 8,1 miljarder euro i forskning och innovation för tillväxt och jobb

I dag utlyser EU-kommissionen den sista ansökningsomgången inom sjunde ramprogrammet. Det är dessutom den största omgången någonsin. Totalt finns 8,1 miljarder euro för projekt och idéer som kan stärka EU:s konkurrenskraft och lösa frågor som gäller människors hälsa och miljöskydd och växande problem med urbanisering och avfallshantering. Anslagen utgör merparten av EU:s föreslagna forskningsbudget för 2013 på 10,8 miljarder euro. Ansökningsomgången är öppen för organisationer och företag i EU och våra partnerländer. Omgången inleds bara några dagar efter det att EU-ledarna på sitt senaste möte lyfte fram betydelsen av forskning och innovation i tillväxt- och sysselsättningspakten.

Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär för forskning, innovation och vetenskap, kommenterar ansökningsomgången: Kunskap är hårdvaluta i vår globaliserade värld. Om EU vill fortsätta att konkurrera, måste vi också stödja forskning och innovation som skapar tillväxt och sysselsättning, både nu och i framtiden. Konkurrensen om EU-finansieringen är en garanti för att skattebetalarnas pengar går till de projekt som bäst löser våra gemensamma problem.

Ansökningsomgången gäller både innovation och olika samhällsproblem och ska fungera som språngbräda till Horisont 2020, nästa forskningsprogram för 2014–2020. I den aktuella omgången är sammanlagt 4,8 miljarder euro öronmärkta för tematiska forskningsprioriteringar. Industriella uppfinningar får stöd genom marknadsnära verksamhet som pilotprojekt, demonstration, standardisering och tekniköverföring. Småföretagen uppmärksammas särskilt och får närmare 1,2 miljarder euro. Cirka 2,7 miljarder euro ska användas för att befästa EU som en destination i världsklass för forskare, främst genom enskilda stipendier från Europeiska forskningsrådet (1,75 miljarder euro) och Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna för utbildning och rörlighet för forskare (963 miljoner euro).

Ett nytt initiativ, Europeiska forskningsområdets professurer, ska bidra till att sprida framstående forskningsrön. Inom ett pilotprojekt med en budget på 12 miljoner euro ska det tillsättas fem professurer vid universitet eller andra forskningsinstitutioner i mindre utvecklade regioner i fem olika EU-länder. För att få en sådan professur måste institutionen visa att de kan bistå framstående forskning med nödvändiga resurser och rätta sig efter forskningsområdets principer om t.ex. öppen rekrytering.

Ansökningsomgången börjar att publiceras den 10 juli. Några specifika inbjudningar att lämna förslag följer till hösten.

Bakgrund

Bland de innovativa tematiska forskningsprioriteringarna inom sjunde ramprogrammet finns 155 miljoner euro till Framtidens hav för att stödja hållbar utveckling i havssektorerna och 365 miljoner euro till teknik som kan omvandla stadsområden till hållbara ”Smarta städer och samhällen”. Insatser mot antibiotikaresistenta bakterier får 147 miljoner euro. Knappt 100 miljoner euro har avsatts för innovativa lösningar för att förvalta våra färskvattenresurser.

Omgången stöder också den digitala agendans mål för it-forskningen. Cirka 1,5 miljarder euro är avsatt för det tematiska området informations- och kommunikationsteknik.

Det finns 970 miljoner euro till småföretag inom de tematiska forskningsprioriteringarna. Andra insatser omfattar ett extraanslag på 150 miljoner euro till garantier för att få fram en miljard i lån till småföretag och något större företag med högst 500 anställda.

Man hoppas att de 8,1 miljarder euro som aviseras i dag ska generera ytterligare 6 miljarder euro i offentliga och privata forskningsanslag. Sysselsättningen förväntas öka med 210 000 personer på kort sikt och öka tillväxten med 75 miljarder euro under en 15-årsperiod1.

Sjunde ramprogrammet inleddes 2007 och har en totalbudget på 55 miljarder euro till forskning och innovation. Hittills har cirka 19 000 projekt med över 79 000 deltagare (universitet, forskningsorganisationer och företag) i alla EU-länder fått stöd. Den totala EU-finansieringen hittills uppgår till 25,3 miljarder euro. Vid 2013 ska programmet ha direkt stött cirka 55 000 enskilda forskare.

I EU:s totala forskningsbudget finns anslag som inte ingår i dagens ansökningsomgång. Det kan till exempel vara kärnenergiforskning enligt Euratomfördraget (993 miljoner euro) och stöd till ”gemensamma teknikinitiativ” med näringslivet (751 miljoner euro) eller ”gemensamma program” för EU-länderna. Kommissionens gemensamma forskningscentrum får också anslag ur budgeten, liksom finansieringsinstrument för riskdelning, som förvaltas av Europeiska investeringsbanksgruppen.

Se också MEMO/12/528

FP7: www.ec.europa.eu/research/fp7

Innovationsunionen: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Digitala agendan: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Se forskningsprojekten Demeter, Simpatic, Wiod och Neujob:

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html


Side Bar