Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 9. júla 2012

Investície vo výške 8,1 miliárd EUR do výskumu a inovácií s cieľom vytvárať rast a zamestnanosť

Európska komisia dnes oznámila konečný a doteraz vôbec najväčší súbor výziev na predloženie návrhov v oblasti výskumu, a to v rámci siedmeho rámcového programu (FP7). Na podporu projektov a myšlienok, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť Európy a budú sa zaoberať riešením takých oblastí, akými sú ľudské zdravie, ochrana životného prostredia a hľadanie nových riešení pre narastajúce výzvy súvisiace s urbanizáciou a nakladaním s odpadom, je určených spolu 8,1 miliárd EUR. Uvedené financovanie – ktoré je otvorené pre organizácie a podnikateľské subjekty vo všetkých členských štátoch EÚ a partnerských krajinách – predstavuje leví podiel na navrhovanom rozpočte EÚ pre výskum vo výške 10,8 miliárd EUR na rok 2013. Toto oznámenie prichádza len pár dní po tom, ako lídri EÚ zdôraznili dôležitosť výskumu a inovácii v Pakte pre rast a zamestnanosť.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Vedomosti majú v globálnom hospodárstve veľkú hodnotu. Ak chce byť Európa v 21. storočí naďalej konkurencieschopná, musíme podporovať výskum a inovácie, ktoré budú vytvárať rast a zamestnanosť tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Vysoká úroveň konkurencie pre financovanie zo strany EÚ zabezpečí, aby sa obmedzené peniaze daňovníkov dostali k najlepším projektom, ktoré sa zaoberajú riešením problémov s významom pre nás všetkých.“

Predmetné výzvy na predloženie návrhov sa zameriavajú tak na inovácie, ako aj na rad spoločenských výziev, pričom budujú most k programu Horizont 2020, ktorý je budúcim finančným programom EÚ pre výskum na obdobie rokov 2014 až 2020. Na tematické výskumné priority je určených spolu 4,8 miliárd EUR. Priemyselné inovácie budú podporované prostredníctvom činností, ktoré majú význam z hľadiska uplatnenia na trhu, akými sú napríklad testovanie nových aplikácií výskumu pred ich uvedením na trh, prezentácia, normalizácia a transfer technológií. Osobitná pozornosť sa bude venovať malým a stredným podnikom (MSP), a to pomocou balíka v hodnote 1,2 miliardy EUR. Približne 2,7 miliárd EUR bude pomáhať pri posilnení postavenia Európy ako miesta svetovej kvality pre výskumníkov, hlavne prostredníctvom individuálnych grantov poskytovaných Európskou radou pre výskum (1,75 miliardy EUR) a akcií Marie Skłodowska-Curie (693 miliónov EUR) pre odbornú prípravu a mobilitu v oblasti výskumu.

V záujme podpory rozširovania špičkového výskumu sa pripravuje iniciatíva, v ktorej hlavnú úlohu budú zohrávať predsedovia Európskeho výskumného priestoru (iniciatíva „European Research Area Chairs“). Na základe prvej výzvy tohto druhu v hodnote 12 miliónov EUR sa vyberie päť predsedov Európskeho výskumného priestoru, ktorí budú následne pôsobiť na univerzitách alebo iných oprávnených výskumných inštitúciách v menej rozvinutých regiónoch v piatich rôznych krajinách EÚ. Inštitúcie, na ktorých pôde bude predseda Európskeho výskumného priestoru pôsobiť, musia preukázať svoju schopnosť podporovať excelentnosť prostredníctvom zodpovedajúceho zázemia a dodržiavania zásad Európskeho výskumného priestoru, akou je napríklad otvorený nábor pracovníkov.

Väčšina výziev na predloženie návrhov (výziev na predloženie žiadosti o finančný príspevok) bude uverejnená 10. júla, pričom na jeseň bude nasledovať uverejnenie niektorých ďalších špecifických výziev.

Kontext

Inovatívne tematické výskumné priority v tejto výzve na základe FP7 zahŕňajú: približne 155 miliónov EUR pre „Oceány budúcnosti“ na účely podpory trvalo udržateľného rastu v sektore hospodárskeho využívania mora a v lodnom sektore; približne 365 miliónov EUR pre technológie, ktoré zmenia mestské oblasti na trvalo udržateľné „inteligentné mestá a komunity“; približne 147 miliónov EUR na boj proti zvyšovaniu baktérií odolných voči liekom; a takmer 100 miliónov EUR určených pre inovatívne riešenia v oblasti hospodárenia so zdrojmi sladkej vody.

Predmetné výzvy tiež podporujú ciele financovania výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií v rámci digitálnej agendy, keď pre tematickú oblasť informačných a komunikačných technológií sa poskytne suma vo výške 1,5 miliardy EUR.

Na základe tematických výskumných priorít bude približne 970 miliónov EUR určených pre MSP. Ďalšie opatrenia zahŕňajú osobitnú sumu vo výške 150 miliónov EUR určenú na maximálne využitie úverov vo výške 1 miliardy EUR pre MSP a spoločnosti so stredne veľkou kapitalizáciou (mierne väčšie firmy majúce do 500 zamestnancov).

Očakáva sa, že dnes oznámená suma vo výške 8,1 miliárd EUR vygeneruje dodatočných 6 miliárd EUR verejných a súkromných investícií do výskumu, v krátkodobom horizonte zvýši zamestnanosť o 210 000 pracovných miest a v priebehu obdobia 15 rokov vytvorí dodatočný rast v hodnote 75 miliárd EUR1.

Rámcový program FP7, ktorý sa začal v roku 2007, má celkový rozpočet 55 miliárd EUR určený pre výskum a inovácie. Doposiaľ sa ním podporilo približne 19 000 projektov, do ktorých bolo zapojených 79 000 účastníkov (univerzity, výskumné organizácie a podnikateľské subjekty) vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom celková výška investícií EÚ do tejto oblasti dosahuje doteraz 25,3 miliárd EUR. Odhaduje sa, že do roku 2013 sa na základe FP7 priamo podporí profesionálna činnosť približne 55 000 jednotlivých výskumníkov.

Celkový rozpočet EÚ určený na výskum zahŕňa finančné prostriedky, ktoré nie sú zahrnuté do dnes oznámených výziev. Ide napríklad o financovanie na základe Zmluvy o Euratome týkajúce sa výskumu v oblasti jadrovej energie (993 miliónov EUR), alebo podporu spoločných technologických iniciatív vykonávaných v spolupráci s priemyslom (751 miliónov EUR), či spoločných programov medzi členskými štátmi. Celkový rozpočet tiež zahŕňa financovanie Spoločného výskumného centra Komisie a príspevok Komisie pre finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF), ktorý spravuje skupina Európskej investičnej banky.

Pozri aj MEMO/12/528

FP7: www.ec.europa.eu/research/fp7

Inovácia v Únii: http://ec.europa.eu/innovation-union

Európa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Digitálna agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)

1 :

Pozri výskumné projekty DEMETER, SIMPATIC, WIOD a NEUJOB,

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html.


Side Bar