Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 9 d.

8,1 mlrd. EUR investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas – kad augtų ekonomika ir būtų kuriamos darbo vietos

Šiandien Europos Komisija paskelbė paskutinius ir gausiausius kvietimus teikti mokslinių tyrimų pasiūlymus pagal Septintąją bendrąją programą. Projektams ir idėjoms, kuriais didinamas Europos konkurencingumas ir sprendžiami žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos klausimai bei ieškoma naujų sprendimų urbanizacijos ir atliekų tvarkymo srityje, finansuoti iš viso bus skirta 8,1 mlrd. EUR. Šios lėšos, kuriomis gali naudotis visų ES valstybių narių ir šalių partnerių įstaigos ir įmonės, sudaro didžiąją ES siūlomo 2013 m. mokslinių tyrimų biudžeto (10,8 mlrd. EUR) dalį. Mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą ES lyderiai vos prieš kelias dienas pabrėžė Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Žinios yra pasaulio ekonomikos valiuta. Kad Europa išliktų konkurencinga XXI a., būtina remti mokslinius tyrimus ir inovacijas, dėl kurių tiek šiandien, tiek ateityje augtų ekonomika ir daugėtų darbo vietų. Konkurencingu ES lygmens finansavimu užtikriname, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų investuoti į pačius geriausius projektus, padedančius spręsti mums visiems aktualius klausimus.“

Kvietimais teikti pasiūlymus skatinama imtis inovacijų ir spręsti įvairius visuomenės uždavinius ir nutiesti kelią 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų finansavimo programai „Horizontas 2020“. Teminiams mokslinių tyrimų prioritetams įgyvendinti iš viso skirta 4,8 mlrd. EUR. Pramonės inovacijos bus remiamos vykdant su rinka susijusią, pavyzdžiui, bandomąją, demonstracinę, standartizavimo ar technologijų perdavimo, veiklą. Itin daug dėmesio bus skiriama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) – joms bus skirta iki 1,2 mlrd. EUR. 2,7 mlrd. EUR suma padės Europai įsitvirtinti kaip viso pasaulio mokslininkams patraukliam regionui – to bus siekiama Europos mokslinių tyrimų tarybos skiriamomis stipendijomis (1,75 mlrd. EUR) ir Marie Curie mokslinių tyrimų, mokymo ir judumo veiksmais (963 mln. EUR).

Siekiant kuo plačiau viešinti kokybiškus mokslinius tyrimus, rengiama nauja iniciatyva „European Research Area Chairs“. Įgyvendinant 12 mln. EUR vertės bandomąjį projektą bus išrinkti penki Europos mokslinių tyrimų erdvės atstovai, kurie vyks į universitetus ir kitas reikalavimus atitinkančias mokslinių tyrimų institucijas mažiau išsivysčiusiuose penkių ES šalių regionuose. Kad galėtų pakviesti tokį atstovą, institucijos turės pademonstruoti gebančios remti profesionalumą sudarydamos darbui tinkamas sąlygas ir laikydamosi Europos mokslinių tyrimų erdvės principų, pavyzdžiui, priėmimo į darbą konkurso tvarka principo.

Dauguma kvietimų teikti pasiūlymus (finansavimo paraiškas) bus paskelbti liepos 10 d. Likusius kvietimus planuojama paskelbti rudenį.

Pagrindiniai faktai

Septintosios bendrosios programos inovaciniams teminiams mokslinių tyrimų prioritetams pagal šiuos kvietimus teikti pasiūlymus bus skirtos tokios lėšos: maždaug 155 mln. EUR – su vandenynų išsaugojimu susijusiai iniciatyvai, kuria remiamas darnus jūrų ir jūrininkystės sektorių augimas; maždaug 365 mln. EUR – miesto vietovių pertvarkymo į pažangius miestus ir gyvenvietes technologijoms ir maždaug 147 mln. EUR – kovai su vaistams atspariomis bakterijomis. Beveik 100 mln. EUR bus skirta novatoriškam gėlo vandens išteklių valdymui.

Šiuo kvietimu teikti pasiūlymus taip pat remiamas „Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatytas IRT mokslinių tyrimų finansavimas – informacinių ir ryšių technologijų plėtotei bus skirta beveik 1,5 mlrd. EUR.

MVĮ veiklos finansavimui pagal teminius mokslinių tyrimų prioritetus bus skirta maždaug 970 mln. EUR. Be to, maždaug 150 mln. EUR bus skirta garantijoms, kad MVĮ ir kiek didesnės įmonės (iki 500 darbuotojų) galėtų gauti 1 mlrd. EUR paskolų.

Planuojama, kad 8,1 mlrd. EUR pritrauks papildomus 6 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų į mokslinius tyrimus, per trumpą laikotarpį padidins užimtumą 210 000 darbo vietų, o per ateinančius 15 metų paskatins 75 mlrd. EUR vertės ekonomikos augimą1.

2007 m. pradėtos Septintosios bendrosios programos mokslinių tyrimų ir inovacijų biudžetas – 55 mlrd. EUR. Iš šių lėšų jau paremta 19 000 projektų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 79 000 subjektų – universitetų, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių – iš visų ES valstybių narių. ES į šiuos projektus yra investavusi 25,3 mlrd. EUR. Iki 2013 m. pagal Septintąją bendrąją programą numatoma tiesiogiai paremti maždaug 55 000 pavienių mokslininkų.

Į bendrą ES mokslinių tyrimų biudžetą įeina ir lėšos, kurios nėra įtrauktos į šiandien skelbiamus kvietimus teikti pasiūlymus. Tai, pavyzdžiui, branduolinės energijos mokslinių tyrimų finansavimas pagal Euratomo sutartį (993 mln. EUR), drauge su pramone įgyvendinamų bendrų technologijų iniciatyvų (751 mln. EUR) arba kelių valstybių narių bendromis jėgomis įgyvendinamų programų rėmimas. Į biudžetą taip pat įeina Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro finansavimas ir Komisijos įnašas į Europos investicijų banko grupės valdomą Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę.

Taip pat žr. MEMO/12/528

FP7: www.ec.europa.eu/research/fp7

„Inovacijų sąjunga“: http://ec.europa.eu/innovation-union

„Europa 2020“: http://ec.europa.eu/europe2020

„Horizontas 2020“: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

„Skaitmeninė darbotvarkė“: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88

Monika Wcislo, tel. +32 2 298 65 95

1 :

Žr. tokius mokslinių tyrimų projektus kaip DEMETER, SIMPATIC, WIOD ir NEUJOB:

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html


Side Bar