Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. juli 2012

Investeringer for 8,1 mia. EUR i forskning og innovation for at skabe vækst og arbejdspladser

Europa-Kommissionen har i dag bebudet det sidste og hidtil største sæt indkaldelser af forslag til forskning under det syvende rammeprogram (RP7). Der vil blive ydet i alt 8,1 mia. EUR til støtte for projekter og idéer, som vil styrke Europas konkurrenceevne og håndtere spørgsmål som f.eks. menneskers sundhed, miljøbeskyttelse og nye løsninger på de voksende udfordringer, der er knyttet til urbanisering og affaldshåndtering. Finansieringen – som er åben for organisationer og virksomheder i alle EU-medlemsstater og partnerlande - udgør størsteparten af EU's foreslåede forskningsbudget på 10,8 mia. EUR for 2013. Denne meddelelse kommer blot få dage efter, at EU-lederne understregede betydningen af forskning og innovation i vækst- og beskæftigelsespagten.

EU-kommissæren med ansvar for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, sagde i den forbindelse: "Viden er valutaen i den globale økonomi. Hvis Europa ønsker at fortsætte med at konkurrere i det 21. århundrede, må vi støtte forskning og innovation, som vil skabe vækst og beskæftigelse nu og i fremtiden. I kraft af den stærke konkurrence for at opnå EU-finansiering sikres det, at skatteydernes penge går til de bedste projekter, der tager fat om spørgsmål, som vedrører os alle. "

Indkaldelserne fokuserer på både innovation og en række samfundsmæssige udfordringer og bygger bro til Horisont 2020, som er det næste finansieringsprogram for EU's forskning fra 2014-2020. Der er afsat i alt 4,8 mia. EUR til prioriterede forskningstemaer. Industriel innovation vil blive støttet gennem markedsnære aktiviteter som f.eks. afprøvning, demonstration, standardisering og teknologioverførsel. Der vil blive udvist særlig opmærksomhed om små og mellemstore virksomheder (SMV) i en pakke med op til 1,2 mia. EUR. Ca. 2,7 mia. EUR skal bidrage til at cementere Europa som et af verdens mest tiltrækkende steder for forskere, hovedsagelig gennem individuelle tilskud fra Det Europæiske Forskningsråd (1,75 mia. EUR) og Marie Skłodowska-Curie-aktioner (963 mio. EUR) til fremme af forskeruddannelse og ‑mobilitet.

For at udbrede forskning af topkvalitet er man ved at forberede et nyt initiativ med lærestole vedrørende det europæiske forskningsrum (EFR). Inden for rammerne af en indledende forslagsindkaldelse til 12 mio. EUR skal der udvælges i alt fem EFR-lærestole ved universiteter og andre forskningsinstitutioner i mindre udviklede regioner i fem forskellige EU-lande. For at kunne opnå en EFR-lærestol skal de pågældende institutioner vise, at de kan understøtte topkvalitet ved at stille de nødvendige faciliteter til rådighed, og at de opfylder EFR-principper som f.eks. åben rekruttering.

De fleste indkaldelser af forslag (opfordringer til at ansøge om tilskud) vil blive offentliggjort den 10. juli, mens der i efteråret vil blive iværksat en række yderligere specifikke indkaldelser.

Baggrund

De innovative prioriterede forskningstemaer i denne RP7-indkaldelse omfatter: ca. 155 mio. EUR til "fremtidens have" for at støtte en bæredygtig vækst i havsektoren og den maritime sektor, ca. 365 mio. EUR til teknologier, der vil omdanne byområder til bæredygtige "intelligente byer og lokalsamfund", ca. 147 mio. EUR til bekæmpelse af medicinresistente bakterier og ca. 100 mio. EUR til innovative løsninger til forvaltning af ferskvandsressourcer.

Indkaldelserne støtter også målene for finansiering af ikt-forskning under den digitale dagsorden, idet der afsættes næsten 1,5 mia. EUR til forskningstemaet informations- og kommunikationsteknologi.

Der vil være ca. 970 mio. EUR til finansiering af SMV'er under de prioriterede forskningstemaer. Blandt de øvrige foranstaltninger kan nævnes yderligere 150 mio. EUR til garantier til at rejse 1 mia. EUR i form af lån til SMV'er og mid-caps (lidt større virksomheder med indtil 500 ansatte).

Beløbet på 8,1 mia. EUR, der er bebudet i dag, ventes at kunne rejse yderligere 6 mia. EUR i form af offentlige og private investeringer i forskning, og skønnes at kunne øge beskæftigelsen med 210 000 job på kort sigt og over en 15-årsperiode generere en vækst på yderligere 75 mia. EUR1.

RP7-rammeprogrammet, der blev lanceret i 2007, har et samlet budget på 55 mia. EUR til forskning og innovation. Det har hidtil støttet ca. 19 000 projekter med over 79 000 deltagere (universiteter, forskningsorganisationer og virksomheder) i alle EU's medlemsstater, med en samlet EU-investering på indtil videre 25,3 mia. EUR. Det anslås, at RP7 inden udgangen af 2013 også direkte vil have støttet omkring 55 000 individuelle forskerkarrierer.

EU's samlede forskningsbudget omfatter også midler, som ikke indgår i de indkaldelser, der er bebudet i dag. Der er bl.a. tale om finansiering i henhold til Euratom-traktaten til forskning i nuklear energi (993 mio. EUR) eller støtte til "fælles teknologiinitiativer" med industrien (751 mio. EUR) eller "fælles programmer", der er oprettet mellem medlemsstaterne. Det samlede budget omfatter også støtte til Kommissionens Fælles Forskningscenter og Kommissionens bidrag til risikodelingsfaciliteten (RSFF), der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe.

Se også MEMO/12/528

RP7: www.ec.europa.eu/research/fp7

Innovation i EU: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Digital Agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Se forskningsprojekterne DEMETER, SIMPATIC, WIOD og NEUJOB

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html


Side Bar