Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. července 2012

Celkem 8,1 miliard eur na výzkum a inovace ve prospěch růstu a pracovních míst

Evropská komise dnes zveřejnila závěrečné znění dosud největšího souboru výzev k předkládání návrhů na výzkum v rámci svého sedmého rámcového programu. Celkem 8,1 miliardy eur půjde na podporu projektů a myšlenek, které dodají impulz konkurenceschopnosti Evropy a budou se zabývat řešením otázek souvisejících s lidským zdravím, ochranou životního prostředí a hledáním nových řešení narůstajících problémů spojených s urbanizací a nakládáním s odpady. Financování je přístupné organizacím a podnikům ze všech členských států EU a partnerských zemí a představuje převážnou většinu z rozpočtu na výzkum navrženého na rok 2013 ve výši 10,8 miliardy eur. Tato zpráva přichází jen pár dní poté, co vedoucí představitelé EU zdůraznili v rámci „Paktu pro růst a zaměstnanost“ význam výzkumu a inovací.

Komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová prohlásila: „Znalosti jsou motorem světového hospodářství. Chce-li Evropa konkurovat i ve 21. století, musíme podporovat výzkum a inovace, které nám nyní i v budoucnu přinesou růst a zaměstnanost. Velká konkurence mezi uchazeči o financování z prostředků EU je zárukou toho, že peníze daňových poplatníků budou přiděleny těm nejlepším projektům, které se zabývají řešením otázek, jež se týkají nás všech.“

Výzvy jsou zaměřeny na inovace i řadu společenských problémů, a tvoří tak předmostí Horizontu 2020, který je příštím programem financování výzkumu v EU na období 2014–2020. Celkem 4,8 miliard eur je určeno na tematické výzkumné priority. Průmyslovým inovacím se dostane podpory ve formě aktivit v těsné blízkosti trhu, např. pilotních projektů, předváděcích akcí, normalizace a transferů technologií. Zvláštní pozornost bude věnována malým a středním podnikům, přidělená částka zde dosáhne až 1,2 miliardy eur. Zhruba 2,7 miliardy eur pomohou Evropě k upevnění její pozice prvotřídní destinace pro výzkumné pracovníky, finance budou mít hlavně podobu individuálních grantů od Evropské rady pro výzkum (1,75 miliardy eur) a prostředků z programu Marie Curie-Skłodowská (963 milionů eur) na výzkum, vzdělávání a mobilitu.

V zájmu většího rozšíření špičkového výzkumu se připravuje nová iniciativa „Profesury Evropského výzkumného prostoru“. V rámci pilotní výzvy v hodnotě 12 milionů eur bude vybráno celkem pět profesur Evropského výzkumného prostoru, jejichž hostiteli budou univerzity nebo jiné způsobilé výzkumné instituce v méně rozvinutých regionech pěti zemí EU. Aby mohly hostit profesuru Evropského výzkumného prostoru, musí dané instituce prokázat schopnost podpořit špičkovou úroveň odpovídajícím zázemím a musí uplatňovat zásady Evropského výzkumného prostoru, jakou je například otevřený proces přijímání pracovníků.

Většina výzev k předkládání návrhů (výzev k předkládání žádostí o financování) bude zveřejněna 10. července a některé další specifické výzvy budou následovat na podzim.

Souvislosti

Mezi inovativní tematické výzkumné priority této výzvy v rámci sedmého rámcového programu patří: přibližně 155 milionů eur na „Oceány budoucnosti“, jedná se o podporu udržitelného růstu v mořských a námořních odvětvích; přibližně 365 milionů eur na technologie, díky nimž se městské oblasti změní v udržitelná „inteligentní města a obce“; přibližně 147 milionů eur na boj proti rostoucímu výskytu bakterií, které odolávají léčivým přípravkům; a téměř 100 milionů eur na inovativní řešení pro řízení zdrojů pitné vody.

Výzvy rovněž podporují cíle pro financování výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci Digitální agendy, na tuto oblast je vyčleněno téměř 1,5 miliardy eur.

Přibližně 970 milionů eur bude v rámci tematických výzkumných priorit určeno malým a středním podnikům. Mezi další opatření patří dodatečných 150 milionů eur ve formě záruk pro získání 1 miliardy eur v půjčkách malým a středním podnikům a společnostem se střední kapitalizací (o něco větší firmy do 500 zaměstnanců).

Očekává se, že dnes zveřejněná částka 8,1 miliard eur vygeneruje dodatečných 6 miliard eur v podobě soukromých a veřejných investic do výzkumu, v krátkodobém horizontu podle odhadů zvýší zaměstnanost o 210 000 osob a během 15letého období přinese růst v hodnotě dalších 75 miliard eur1.

Sedmý rámcový program, který byl zahájen v roce 2007, má celkový rozpočet na výzkum a inovace ve výši 55 miliard eur. Program dosud podpořil zhruba 19 000 projektů, na nichž se podílelo více než 79 000 účastníků (univerzity, výzkumné organizace a podniky) ze všech členských států EU, přičemž celkové investice z EU zatím dosáhly 25,3 miliard eur. Odhaduje se, že do roku 2013 se přímé podpory ze sedmého rámcového programu dostane asi 55 000 jednotlivců z řad výzkumných pracovníků.

Celkový rozpočet EU na výzkum zahrnuje prostředky, které nejsou součástí dnes zveřejněných výzev. Patří mezi ně financování v rámci Smlouvy o Euratomu, které se vztahuje na výzkum jaderné energie (993 milionů eur), nebo financování přispívající k podpoře „společných technologických iniciativ“ s průmyslem (751 milionů eur) či „společných programů“ mezi členskými státy. Součástí celkového rozpočtu je rovněž financování Společného výzkumného střediska Komise a příspěvek Komise na finanční nástroj pro sdílení rizik, který spravuje skupina Evropské investiční banky.

Viz také MEMO/12/528

FP7: www.ec.europa.eu/research/fp7

Unie inovací: http://ec.europa.eu/innovation-union

Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Digitální agenda: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)

1 :

Viz výzkumné projekty DEMETER, SIMPATIC, WIOD a NEUJOB, dostupné na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html


Side Bar