Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 юли 2012 г.

Инвестиции в размер на 8,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации ще спомогнат за създаването на работни места и растеж

Днес Европейската комисия оповести последния и най-мащабен до момента кръг от покани за представяне на предложения в областта на научните изследвания по Седмата рамкова програма (РП7). Общо 8,1 милиарда евро ще бъдат отпуснати за проекти и идеи, които ще засилят конкурентоспособността на Европа и ще спомогнат за решаването на такива проблеми, като здравето на човека, опазването на околната среда и намирането на нови решения за справяне с все по-трудните предизвикателства, предизвикани от урбанизацията и управлението на отпадъците. Отпуснатите финансови средства, за които могат да кандидатстват организации и предприятия във всички държави — членки на ЕС и в страните партньори, представляват по-голямата част от предложения от ЕС за 2013 г. бюджет за научни изследвания, който възлиза на 10,8 милиарда евро. Това оповестяване се случва броени дни след като ръководителите на ЕС подчертаха голямото значение на научните изследвания и иновациите в Пакта за растеж и работни места.

Eвропейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Знанията са разменната монета на глобалната икономика. Ако Европа иска да продължи да е конкурентоспособна в условията на 21 век, трябва да подкрепим научните изследвания и иновациите, които ще спомогнат за създаването на растеж и работни места сега и занапред. Високата степен на конкуренция за финансиране от ЕС гарантира, че парите на данъкоплатците се предоставят на най-добрите проекти, с които се търси решение на проблеми, касаещи всички нас.“

Поканите са насочени към иновациите и към серията от предизвикателства, пред които е изправено обществото, като същевременно прокарват пътя на „Хоризонт 2020“, следващата програма за финансиране на научноизследователската дейност в ЕС за периода 2014—2020 г. Общо 4,8 милиарда евро са предназначени за тематични приоритети в сферата на научните изследвания. Индустриалните иновации ще се подпомагат посредством близки до пазара дейности като пилотно въвеждане, демонстрации, стандартизация и трансфер на технологии. На малките и средни предприятия (МСП) ще бъде отделено специално внимание под формата на финансов пакет на стойност до 1,2 милиарда евро. Около 2,7 милиарда евро ще помогнат за утвърждаването на Европа като притегателен център от световна класа за изследователите, най-вече чрез отпускането на индивидуални стипендии от Европейския съвет за научни изследвания (1,75 милиарда евро) и чрез дейностите по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ (963 милиона евро) за обучение и мобилност на изследователи.

За да може отличната научноизследователска дейност да бъде по-широко разпространена, в момента се подготвя нова инициатива „Катедри на Европейското научноизследователско пространство“. С пилотна покана, за която е заделен бюджет от 12 милиона евро, ще бъдат избрани общо пет „Катедри на ЕНП“, които ще бъдат разкрити в университети или други допустими научноизследователски институции в по-слабо развити региони в пет различни държави от ЕС. За да могат да разкрият Катедра на ЕНП, институциите трябва да докажат, че са способни да допринасят за реализирането на високи постижения, като предоставят необходимата база и спазват принципите на европейското научноизследователско пространство, например принципа на открития подбор.

Повечето покани за представяне на предложения (покани за участие в търгове за финансиране) ще бъдат публикувани на 10 юли, а през есента ще бъдат обявени още няколко специфични покани за представяне на предложения.

Контекст

Набелязаните в настоящата покана по Седмата рамкова програма иновативни тематични приоритети в сферата на научните изследвания включват: около 155 милиона евро за инициативата „Океани на бъдещето“ за подпомагане на устойчивия растеж в мореплавателския и морския сектор; около 365 милиона евро за технологии, които ще преобразят градските зони в устойчиви „интелигентни градове и общности; близо 147 милиона евро за борба с нарастващия брой резистентни на лекарства бактерии и почти 100 милиона евро, заделени за иновативни решения във връзка с управлението на сладководните ресурси.

Поканите за представяне на предложения са насочени също така към формулираните в „Програма в областта на цифровите технологии“ цели за финансиране на научните изследвания в сферата на ИКТ, като за тематичния приоритет „Информационни и комуникационни технологии“ са заделени почти 1,5 милиарда евро.

Ще бъдат отпуснати около 970 милиона евро за финансиране на МСП по линия на тематичните приоритети в сферата на научните изследвания. Сред другите мерки са допълнителни 150 милиона евро за гаранции за привличането на кредити в размер 1 милиард евро за МСП и предприятия със среден размер (малко по-големи предприятия с не повече от 500 служители).

Очаква се обявените днес 8,1 милиарда евро да привлекат още 6 милиарда евро публични и частни инвестиции за научните изследвания, да увеличат заетостта с 210 000 работни места в краткосрочен план, а в срок от 15 години да генерират още 75 милиарда евро под формата на растеж1.

Седмата рамкова програма, стартирала през 2007 г., е с общ бюджет в размер на 55 милиарда евро за научни изследвания и иновации. Досега чрез нея са подпомогнати около 19 000 проекта с над 79 000 участници (университети, научноизследователски организации и предприятия) във всички държави — членки на ЕС, като общите инвестиции по линия на ЕС възлизат до момента на 25,3 милиарда евро. Прогнозата е, че до 2013 г. Седмата рамкова програма също така ще е подпомогнала пряко кариерите на около 55 000 изследователи.

Общият бюджет на ЕС за научни изследвания включва средства, които не са предвидени в оповестените днес покани за представяне на предложения. Сред тях е финансирането по договора за ЕОАЕ, което обхваща изследванията в областта на ядрената енергетика (993 милиона евро), или подпомагането на „съвместни технологични инициативи“ с промишлеността (751 милиона евро), както и на „съвместни програми“ между държавите членки. Общият бюджет включва също така финансирането на Съвместния изследователски център на Комисията и вноската на Комисията в механизма за финансиране с поделяне на риска (RSFF), управляван от групата на Европейската инвестиционна банка.

Вж. също MEMO/12/528

РП7: www.ec.europa.eu/research/fp7

„Съюз за иновации” http://ec.europa.eu/innovation-union

„Европа 2020“: http://ec.europa.eu/europe2020

„Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Програма в областта на цифровите технологии“: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Вж. научноизследователските проекти DEMETER, SIMPATIC, WIOD и NEUJOB http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html


Side Bar