Navigation path

Left navigation

Additional tools

europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 juli 2012

It-brottslighet: EU-medborgare oroliga för säkerheten för sina personuppgifter när de betalar på nätet internet

En ny Eurobarometerundersökning visar att internetanvändare är mycket oroade över it-säkerheten: 89 % undviker att visa personuppgifter online, och 74 % instämmer i att risken att utsättas för it-brott har ökat under det senaste åren.

12 % av internetanvändarna inom EU har redan upplevt bedrägeri på nätet och 8 % har utsatts för identitetsstöld. Trots detta har 53 % inte ändrat lösenord för sina internetuppkopplingar under det gångna året.

‑ Samtidigt som allt fler använder internet och drar nytta av den digitala ekonomin är det inte förvånande att säkerhet för personuppgifter och betalningar online toppar listan på våra problem. Vad som är mer förvånande är att bara hälften av EU-medborgarna vidtar effektiva åtgärder för att skydda sig mot it-brott, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

Undersökningen, som omfattar sammanlagt nästan 27 000 personer i alla medlemsländer, visar en stark koppling mellan att ha informerats om risken att utsättas för it-brott och känslan av att vara trygg när man är ute på nätet. En majoritet av de som anser sig att det är säkert för dem i samband med att de använder nätbaserade banktjänster eller handel säger att de även känner sig välinformerade om it-brottslighet.

‑ It-brottslingar får inte tillåtas att störa vår användning av internet. Ju mer vi vet om riskerna och hur vi kan skydda oss själva, desto mer kan vi få ut av våra digitala liv, säger Cecilia Malmström.

Andra resultat från undersökningen är:

  • 53 % av internetanvändarna säger att de köper varor eller tjänster på nätet, 52 % använder sociala nätverk, 48 % utnyttjar internetbanktjänster, medan 20 % säljer varor eller tjänster på nätet.

  • 29 % är osäkra på om de klarar av att använda internet för banktjänster eller köp.

  • 59 % känner sig inte välinformerade om riskerna med it-brottslighet.

  • 40 % är oroade över att någon ska komma åt eller missbruka deras personuppgifter och 38 % oroar sig över säkerheten i samband med betalningar på nätet.

I mars i år föreslog kommissionen att man skulle inrätta ett europeiskt it-brottscentrum 2013 för att skydda EU:s invånare och företag mot det ökade hotet för it-attacker. Europeiska it-brottscentrumet (IP/12/317 och MEMO/12/221) kommer att inrikta sig på olaglig verksamhet som utförs av organiserade kriminella grupper, särskilt attacker som riktar sig mot e-banktjänster och annan finansiell verksamhet på nätet. Centrumet kommer också att försöka finna metoder för att bättre skydda sociala nätverksprofiler från infiltration av it-brottslighet och tillhandahålla information och analyser till brottsbekämpande myndigheter. Detta kommer att göra det möjligt för centrumet att bistå i kampen mot identitetsstölder på nätet, sexuella övergrepp mot barn samt exploatering och it-attacker som drabbar känslig infrastruktur och informationssystem i Europa.

Centrumet kommer att inleda sin verksamhet i januari nästa år. Inrättandet av centrumet pågår vid Europol med huvudkontor i Haag, inklusive upprättandet av ett laboratorium mot it-brott. Dessutom skapas omkring 30 heltidstjänster och en sambandsplattform för kontakt med de medlemsländer som bidrar med experter till centrumet. Under de senaste månaderna har Europol också avsevärt ökat sitt praktiska stöd till utredningarna av it-brottslighet i de olika medlemsländerna. Som en del av centrumets utveckling, upprättas kontakter med nationella brottsbekämpande enheter för it-brott samt med aktörer inom antivirusverksamhet i den privata sektorn.

I september 2010 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv för att hantera ny it-brottslighet, såsom storskaliga it-attacker. I direktivet anges konkreta åtgärder, som att straffbelägga skapandet och försäljningen av sabotageprogram och förbättra det europeiska polissamarbetet. Förslaget syftar till att stärka EU:s agerande i förhållande till it-relaterade störningar och införa nya försvårande omständigheter och hårdare straffrättsliga påföljder. Denna verksamhet kommer att syfta till att bekämpa det växande hotet och förekomsten av storskaliga attacker mot informationssystem effektivare.

För att nå längre än dessa åtgärder är det nu dags för EU att fastställa en vision om hur säkerheten kan förbättras på nätet i ett vidare perspektiv. Med detta i åtanke håller kommissionen och EU:s utrikestjänst för närvarande på att utarbeta en europeisk strategi för it-säkerhet. En övergripande strategi för it-säkerhet kommer att kräva engagemang, inte bara från offentliga myndigheter, utan också den privata sektorn, som äger och driver merparten av den it-relaterade infrastrukturen. Strategin måste omfatta en rad politikområden som kan påverkas negativt av risker och hot mot it-säkerhet. Den kommer bland annat att inriktas på infrastruktur och it-brottslighet samt externa aspekter såsom vilken roll internet har i demokratiska rörelser och kapacitetsuppbyggnad i tredjeländer.

Länkar

Eurobarometern om it-brott samt siffror från de enskilda medlemsländerna

 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#390

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Cecilia Malmströms hemsida

Följ kommissionär Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågor webbsida

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar