Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 juli 2012

SuperAlp! 6: Ett hållbart korsande av Alperna

En resa på 150 mil genom Alperna för att se på EU-stödda LIFE-projekt och det unika bergsområdet i Europas hjärta – med start i Slovenien, följt av Österrike, Italien och Frankrike, med målet i Grenoble. Om detta handlar sjätte upplagan av SuperAlp!: Ett hållbart korsande av Alperna som organiseras av Alpkonventionens ständiga sekretariat.

Den 4–11 juli ska en grupp journalister från större tidningar och internationella medier resa genom Alperna från öst till väst och använda olika transportmedel som alternativ till privata bilar: tåg, buss, cykel och naturligtvis till fots. Journalisterna kommer från Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Nepal, Rumänien, Slovenien, Schweiz och Storbritannien. Ett mål för SuperAlp! är att visa att man kan ta sig runt i Alperna med offentliga kommunikationsmedel.

Huvudnumret i 2012 års upplaga är att besöka åtta LIFE-projekt – ett i Slovenien, två i Österrike, tre i Italien och två i Frankrike – med olika inriktning: från återinförande av björnar till skydd av vattnets ekosystem.

Speciellt med årets upplaga är att den arrangeras i samverkan med GD Miljö på Europeiska kommissionen, för att fira tjugoårsdagen av Habitatdirektivet och LIFE-programmet. Dessa har antagits för att skydda de mest hotade arterna och livsmiljöerna i Europa. Genom Habitatdirektivet skapades Natura 2000, som är världens största nätverk av skyddade områden. Det består av drygt 26 000 områden i alla de 27 medlemsstaterna och täcker nästan 18 % av EU:s territorium. Detta unika nätverk har utvecklats med ekonomiskt stöd från LIFE-initiativet.

Globaliseringen innebär stora påfrestningar på Alperna och för effektiva lösningar krävs det samordnade insatser av de berörda länderna. Alpkonventionen är en internationell överenskommelse som undertecknades 1991 av åtta Alpländer och Europeiska gemenskapen. EU:s fågel- och Habitatdirektiv samt LIFE-instrumentet är viktiga stöd för Alpnaturens bevarande. De är också viktiga redskap för att trygga att hållbar socioekonomisk utveckling går hand i hand med behovet att skydda och återskapa den värdefulla biologiska mångfalden i Alperna.

Mer information:

EU:s fågeldirektiv:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

EU:s Habitatdirektiv:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar