Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 juli 2012

Företagskoncentrationer: Kommissionen godkänner SCA:s förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet på vissa villkor

Europeiska kommissionen har med stöd av EU:s koncentrationsförordning godkänt att Svenska Cellulosa AB (SCA) förvärvar det amerikanska företaget Georgia-Pacifics europeiska konsumentproduktverksamhet (GPE). Båda företagen tillverkar toalettpapper och andra mjukpappersprodukter. Godkännandet vilar på villkoret att ett antal affärsverksamheter i Storbritannien, Irland, Sverige och Nederländerna avyttras för att transaktionen inte ska eliminera ett trovärdigt konkurrenstryck på den sammanslagna enheten i dessa områden. Parterna har erbjudit sig att anta dessa åtaganden för att uppfylla villkoret.

Transaktionen kommer att föra samman två viktiga tillverkare av mjukpappersprodukter som finns på varje konsuments inköpslista, säger Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken. Parterna åtar sig att se till att det inte resulterar i högre priser för konsumenterna.

Kommissionen har funnit att den planerade transaktionen, såsom den ursprungligen anmäldes, skulle ha väckt konkurrensfrågor i Storbritannien och Irland rörande produktion och tillhandahållande av både märkesprodukter och produkter under egna varumärken när det gäller toalett- och hushållspapper, då den sammanslagna enheten inte skulle ha mött ett tillräckligt konkurrenstryck. Kommissionen upptäckte liknande farhågor i Sverige för produktion och tillhandahållande av toalett- och hushållspapper under egna varumärken och i Nederländerna för produktion och tillhandahållande av märkesvaror för hushållspapper.

För att hantera problemet i Storbritannien och Irland erbjöd parterna att avyttra en produktionsanläggning och en rad märken toalett- och hushållspapper, bland annat Thirst Pockets, Inversoft, Kittensoft, Nouvelle och Dixcel. För detaljhandlares märkesvaror kommer parterna att avyttra en mjukpappersfabrik och tillhörande papperstillverkningskapacitet. Dessa avyttranden förhindrar den ökning av marknadsandelen som koncentrationen skulle medföra i dessa områden. För att hantera problemet i Sverige kommer parterna att avyttra en av sina integrerade produktionsanläggningar i Skandinavien, som har papperstillverkningskapacitet och flera produktionslinjer för att omvandla papper till färdiga mjukpappersprodukter. För att hantera dessa problem i Nederländerna kommer parterna att bevilja licens för sina märken Lotus och Lotus Moltonel till en köpare som sedan gör en varumärkesändring. För att skydda lönsamheten skulle licensen också täcka Belgien och Luxemburg.

Kommissionens undersökning visade att de avyttrade verksamheterna skulle vara lönsamma och att åtagandena skulle lösa alla konstaterade konkurrensproblem.

På övriga marknader där parternas verksamheter överlappar varandra har kommissionens undersökning visat att den sammanslagna enheten skulle fortsätta ha flera trovärdiga konkurrenter, och att farhågor om konkurrensen därför kan uteslutas.

Angående de föreslagna åtgärderna drog kommissionen slutsatsen att den planerade transaktionen, efter att den ändrats, inte skulle minska konkurrensen i någon större utsträckning varken i hela eller i delar av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta beslut vilar på villkoret att samtliga åtaganden uppfylls.

Den planerade transaktionen anmäldes till kommissionen den 15 maj 2012.

Företag och produkter

Både SCA och GPE bedriver verksamhet inom hygien- och pappersindustrin.

SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, tidningspapper samt skogsindustriprodukter. Varumärken inkluderar Edet, Zewa, Plenty, Tork.

Georgia-Pacific Europe ingår i den amerikanska koncernen Georgia-Pacific som i sin tur ägs av Koch Industries, Inc. Varumärken inkluderar Lotus, Lotus Professional.

Båda företagen tillverkar mjukpapper både som märkesprodukter och som produkter under egna varumärken. Märkesprodukter säljs under tillverkarens varumärke, exempelvis SCA:s märke Plenty. Egna varumärken tillverkas däremot av mjukpappersproducenter för stora detaljhandlare som äger rättigheterna till märket.

Regler och förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta koncentrationer medför inga konkurrensproblem och får grönt ljus efter en rutingranskning. Efter att en transaktion har anmälts har kommissionen vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

Transaktionen anmäldes till kommissionen den 15 maj 2012. Mer information om ärendet finns på:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6455

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani +32 2 297 45 13

Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25


Side Bar