Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel, 3 juli 2012

Tonvikt på kunskap, ansvar och engagemang när EU utformar sin politik för Arktis

Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har idag beskrivit hur EU planerar att gå vidare med sitt konstruktiva engagemang i Arktis. Den arktiska regionen är en vital del av jordens miljö. Klimatförändringarna i Arktis ökar dramatiskt, och effekterna av dessa förändringar kan iakttas från år till år. Konsekvenserna för ekosystemet och invånarnas försörjning är betydande. Samtidigt öppnar havsisens snabba tillbakadragande och den tekniska utvecklingen upp för nya ekonomiska möjligheter i regionen, såsom sjöfart, gruvdrift, energiutvinning och fiske. Även om dessa verksamheter gynnar den globala ekonomin, ställer de också krav på försiktighet och hållbara lösningar: det ömtåliga Arktis kan drabbas ytterligare om vi inte kan leva upp till högt ställda miljökrav.

Den strategi som antogs idag kan sammanfattas med tre ord: kunskap, ansvar och engagemang. Den omfattar ett antal konkreta åtgärder som bidrar till forskning och hållbar utveckling i regionen samt främjar miljövänlig teknik som kan användas för hållbar sjöfart och gruvdrift. Strategin lyfter också fram EU:s verksamhet i Arktis sedan 2008. Till exempel har EU under det senaste decenniet bidragit med 20 miljoner euro per år till den arktiska forskningen och sedan 2007 investerat mer än 1,14 miljarder euro i en hållbar utveckling av regionen.

Med de åtgärder som presenteras idag vill vi visa världen att EU menar allvar med sina åtaganden gentemot den arktiska regionen, säger Catherine Ashton, EU:s höga representant och kommissionens vice ordförande. Utvecklingen i Arktis, som påkallar snabba insatser för att bekämpa de globala klimatförändringarna, får allt större strategisk, ekonomisk och miljömässig betydelse för Europeiska unionen. EU vill göra en positiv insats för samarbetet mellan de arktiska staterna och bidra till att tillvarata behoven för ursprungsbefokningarna och lokalsamhällena i de arktiska områdena.

– Arktis genomgår stora förändringar i mycket snabb takt, vilket öppnar upp för nya ekonomiska verksamheter i en känslig del av världen, säger kommissionären med ansvar för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki. I miljöhänseende kommer detta att innebära utmaningar men också nya möjligheter som måste uppmärksammas på global nivå. EU kan ge betydande bidrag när det gäller forskning, finansiering, insatser mot global uppvärmning och utveckling av “grönare” tekniska lösningar. Att bidra till gemensamma lösningar för en hållbar förvaltning av haven är just vad EU:s integrerade havspolitik handlar om.

Både Catherine Ashton och Maria Damanaki besökte Arktis i våras. Catherine Ashton reste till Finland, Sverige och Norge, inklusive Svalbard, medan Maria Damanaki besökte Grönland.

Meddelandet tar upp en rad åtgärder för att stödja en väl fungerande förvaltning av Arktis. Det rör sig bland annat om följande:

  • Stöd till arktisk forskning genom kommissionens föreslagna program för forskning och innovation inom ramen för Horisont 2020, med en budget på 80 miljarder euro (jfr IP/11/1475).

  • Stöd till sök- och räddningsinsatser i Arktis genom lansering av nästa generations observationssatelliter (jfr IP/11/1477).

  • Intensifierade insatser för att bekämpa klimatförändringar.

  • Utnyttjande av EU-finansiering för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar utveckling i Arktis på ett sätt som gynnar lokal- och ursprungsbefolkningar.

  • Främjande och utveckling av miljövänlig teknik som kan användas av utvinningsindustrin i Arktis.

  • Förbättrad bilateral dialog om arktiska frågor med Kanada, Island, Norge, Ryssland och Förenta staterna, bland annat genom en ansökan om permanent observatörsstatus i Arktiska rådet.

  • Intensifierade ansträngningar för att föra en fortlöpande dialog om EU-politik och EU-program med organisationer som företräder ursprungsbefolkningar.

Sammantaget omfattar meddelandet 28 åtgärdspunkter.

Viktiga punkter i meddelandet:

  • Klimatförändringar: EU, som är på rätt väg för att uppnå sitt Kyotomål, har fastslagit målet att minska växthusgasutsläppen med 20 % i lag, och är även fast besluten att hålla fast vid det långsiktiga målet att minska utsläppen med 80–95 % till 2050.

  • Hållbar utveckling: Under budgetperioden 2007–2013 bidrar EU med drygt 1,14 miljarder euro för att utveckla den ekonomiska, sociala och miljömässiga potentialen i de arktiska regionerna i EU med angränsande områden.

  • Forskning: EU har gett betydande stöd till den arktiska forskningen under de senaste tio åren. EU-medel på omkring 200 miljoner euro har anslagits till internationell forskningsverksamhet i Arktis.

Europaparlamentet och medlemsstaterna uppmanas nu att inkomma med synpunkter på de föreslagna åtgärderna. Meddelandet innebär också starten på en dialog- och samrådsprocess med de arktiska länderna, ursprungsbefolkningar och andra berörda parter, i syfte att ytterligare förbättra EU:s politik i förhållande till Arktis.

Bakgrund

Perioden 2005–2010 var den varmaste perioden som någonsin registrerats i Arktis, och regionen förväntas ha isfria somrar inom de kommande 30 till 40 åren. De snabba förändringarna kan komma att frigöra stora naturtillgångar i form av exempelvis olja och gas. Dessutom kan nya handelsrutter för sjöfarten potentiellt leda till minskad tidsåtgång och lägre kostnader för transporter mellan Europa och Asien. Arktiska rådet är det främsta internationella forumet för frågor om hållbar utveckling och miljöskydd i Arktis. Medlemmarna i Arktiska rådet är de arktiska staterna (Kanada, Danmark – som företräder både Grönland och Färöarna – Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige och Förenta staterna). Organisationerna som företräder ursprungsbefolkningar är permanenta deltagare. I december 2008 ansökte Europeiska kommissionen på EU:s vägnar om observatörsstatus, och i slutet av 2011 bekräftades denna ansökan. Ett beslut i frågan förväntas fattas vid Arktiska rådets ministermöte i Kiruna i maj 2013.

För mer information:

MEMO 12/517: EU’s Arctic Policy: Questions and Answers

http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar