Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 3 júl 2012

Vedomosti, zodpovednosť, angažovanosť: hlavné črty politiky EÚ pre arktickú oblasť

Európska komisia a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predstavili plán, ako zintenzívniť konštruktívnu angažovanosť EÚ v arktickej oblasti. Arktická oblasť je životne dôležitou súčasťou svetového životného prostredia. Zmena klímy tam postupuje dramatickým tempom, pričom z roka na rok vidieť zmeny a závažný vplyv na jej ekosystém, ako aj tradičný spôsob života obyvateľov. Zároveň rýchlo ustupujúci morský ľadovec súčasne s technologickým pokrokom otvárajú v regióne nové hospodárske príležitosti, napr. v oblasti lodnej dopravy, ťažby, získavania energie a rybolovu. Hoci tieto činnosti majú prínos pre globálnu ekonomiku, vyžadujú si opatrný a udržateľný prístup: ak sa nedodržia hlavné ekologické normy, krehkému arktickému prostrediu hrozí ďalšie narušenie.

Dnes bola prijatá stratégia súhrnne vyjadrená tromi slovami: vedomosti, zodpovednosť, angažovanosť, ktorá obsahuje súbor konkrétnych opatrení na podporu výskumu a udržateľného rozvoja v regióne a propaguje ekologické technológie využiteľné v oblasti udržateľnej lodnej dopravy a ťažby. Okrem toho poukazuje na činnosti EÚ v arktickej oblasti od roku 2008. Napríklad EÚ v poslednom desaťročí prispela na arktický výskum sumou 20 miliónov EUR a od roku 2007 investovala vyše 1,14 miliardy EUR do rozvoja regiónu.

Catherine Ashtonová, vysoká predstaviteľka EÚ a podpredsedníčka Komisie vyhlásila: „Dnes predstavenými opatreniami chceme svetu ukázať, že EÚ berie svoje záväzky voči arktickej oblasti vážne. Vývoj v arktickej oblasti zdôrazňuje naliehavosť nášho boja proti globálnej zmene klímy a má pre Európsku úniu čoraz väčší strategický, hospodársky a environmentálny význam. EÚ chce pozitívnym spôsobom prispieť k spolupráci medzi arktickými štátmi a zohľadňovať potreby pôvodných a miestnych komunít, ktoré túto oblasť obývajú.“

Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanaki povedala: "Arktická oblasť je vystavená závažným a rýchlym zmenám, ktoré v tejto krehkej časti sveta umožňujú vyvíjať nové hospodárske činnosti. Niektoré environmentálne výzvy a možnosti si vyžadujú globálnu pozornosť, pričom EÚ môže zohrať významnú úlohu najmä vo výskume, financovaní, zmierňovaní globálneho otepľovania a rozvoji ekologickejších technológií. Integrovaná námorná politika EÚ je práve o tom, ako prispieť k spoločným riešeniam udržateľnej správy morí."

Vysoká predstaviteľka Ashtonová, ako aj komisárka Damanakiová navštívili arktickú oblasť na jar – Ashtonová vo Fínsku, Švédsku a Nórsku vrátane Svalbardu a Damanaki v Grónsku.

Oznámenie obsahuje sériu opatrení na podporu udržateľného správcovstva arktickej oblasti. Ich súčasťou je:

 • podpora arktického výskumu v rámci navrhovaného programu výskumu a inovácií Horizont 2020 v hodnote 80 miliárd EUR (pozri IP/11/1475),

 • príspevok k pátracím a záchranným činnostiam vypustením pozorovateľských satelitov novej generácie (pozri IP/11/1477),

 • zintenzívnenie opatrení boja proti zmene klímy,

 • záväzok vytvoriť právne záväzný globálny nástroj, ktorý by sa vzťahoval na využívanie ortuti,

 • využívanie možností financovania EÚ s cieľom maximalizovať udržateľný rozvoj v arktickej oblasti v prospech miestnych a pôvodných komunít,

 • podpora a rozvoj ekologických technológií, ktoré by sa mohli využiť v ťažobnom priemysle v arktickej oblasti,

 • zintenzívnenie dvojstranného dialógu o arktických záležitostiach s Kanadou, Islandom, Nórskom, Ruskou federáciou a Spojenými štátmi, a to aj uplatnením statusu stáleho pozorovateľa v Arktickej rade;

 • posilnenie úsilia o pravidelný dialóg so zástupcami pôvodných národov o politikách a programoch EÚ.

Oznámenie obsahuje celkovo 28 akčných bodov.

To najdôležitejšie z oznámenia:

 • Zmena klímy: EÚ v úsilí o dosiahnutie svojho kjótskeho cieľa zapracovala zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % do právnych predpisov a je aj naďalej odhodlaná dosiahnuť dlhodobý cieľ 80-95 % zníženia emisií do roku 2050.

 • Udržateľný rozvoj: vo finančnom období 2007 – 2013 poskytne vyše 1,14 mld. EUR na rozvoj hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho potenciálu arktických regiónov EÚ a susedných oblastí.

 • Výskum: EÚ za posledných desať rokov prispela na arktický výskum najväčšou sumou vo výške asi 200 miliónov EUR z fondov EÚ, ktoré boli venované medzinárodnými výskumným činnostiam v arktickej oblasti.

Od Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ sa teraz očakáva, že predložia svoje názory na navrhované opatrenia. Oznámením sa zároveň otvára dialóg a proces konzultácií s arktickými krajinami, pôvodnými národmi a ostatnými zainteresovanými skupinami, ktorého cieľom je ďalšie skvalitnenie politiky EÚ v arktickej oblasti.

Súvislosti

Obdobie 2005 - 2010 bolo najteplejšie zaznamenané obdobie v arktickej oblasti a očakáva sa, že v tomto regióne budú za ďalších 30 – 40 rokov letá bez ľadu. Rýchle zmeny by mohli vytvoriť cestu k obrovskému prírodnému bohatstvu, ako napr. rope a plynu, a umožniť, aby vznikli trasy námornej dopravy, ktoré ušetria čas a náklady na dôležitých obchodných cestách medzi Európou a Áziou. Arktická rada predstavuje hlavné medzinárodné fórum, ktorého úlohou je udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia v arktickej oblasti. Členmi Arktickej rady sú arktické štáty (Kanada, Dánsko zastupujúce

Grónsko aj Farské ostrovy, Fínsko, Island, Nórsko, Ruská federácia, Švédsko a USA). Organizácie pôvodných národov sú stálymi účastníkmi Arktickej rady. V decembri 2008 požiadala Európska komisia v mene EÚ o štatút pozorovateľa a opätovne túto žiadosť potvrdila koncom roka 2011. Rozhodnutie o jej žiadosti by malo prijať ministerské zasadnutie Arktickej rady, ktoré sa uskutoční v máji 2013 v Kirune.

Ďalšie informácie:

MEMO 12/517: Arktická politika EÚ: otázky a odpovede

http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar