Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 3 lipiec 2012

Wiedza, odpowiedzialność, zaangażowanie: UE przedstawia zarys polityki wobec Arktyki

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili dziś przyszły kierunek konstruktywnego zaangażowania Unii w regionie arktycznym. Region ten jest kluczowym składnikiem środowiska naturalnego Ziemi. Zmiana klimatu w Arktyce następuje dramatycznie szybko, widoczna jest już w skali rocznej, co znacząco odbija się na ekosystemie i trybie życia mieszkańców tego regionu. Równocześnie szybko topniejąca pokrywa lodowa oceanów oraz postęp technologiczny otwierają nowe możliwości ekonomiczne w regionie, takie jak żegluga, wydobycie, pozyskiwanie energii i rybołówstwo. Mimo że te gałęzie działalności przynoszą korzyści światowej gospodarce, wymagają również ostrożnego i zrównoważonego podejścia – jeśli nie zostaną zachowane najwyższe standardy ochrony środowiska, można oczekiwać dalszych konsekwencji dla wrażliwego regionu arktycznego.

Przyjęta dziś strategia – streszczona w trzech słowach: „wiedza, odpowiedzialność, zaangażowanie” – obejmuje szereg konkretnych działań, które przyczyniają się do badań i zrównoważonego rozwoju w regionie oraz wspiera przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne, które można wykorzystać do zrównoważonego rozwoju żeglugi i górnictwa. Podkreślono w niej również działania UE w regionie arktycznym realizowane od 2008 r. Na przykład w ostatnim dziesięcioleciu UE przekazywała 20 mln EUR rocznie na badania arktyczne, a od 2007 r. zainwestowała ponad 1,14 mld EUR w zrównoważony rozwój regionu.

Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel UE i wiceprzewodnicząca Komisji, oświadczyła: Poprzez przedstawione dziś działania chcemy pokazać światu, że UE poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec regionu arktycznego. Sytuacja w regionie arktycznym sprawia, że nasze działania w zakresie przeciwdziałania globalnej zmianie klimatu są jeszcze pilniejsze i mają coraz większe znaczenie dla Unii Europejskiej ze względów strategicznych, ekonomicznych i środowiskowych. UE pragnie wnieść pozytywny wkład we współpracę między państwami arktycznymi oraz uwzględnić potrzeby ludności tubylczej i społeczności lokalnych zamieszkujących obszary arktyczne”.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki stwierdziła: „Region arktyczny przechodzi szybkie, ale gruntowne zmiany, które umożliwiają rozpoczęcie nowego rodzaju działalności gospodarczej w regionie, który znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji. Pewne wyzwania i szanse środowiskowe wymagają uwagi całego świata, a UE może udzielić znaczącego wsparcia w zakresie: badań, finansowania, walki z globalnym ociepleniem i rozwoju technologii przyjaznych dla środowiska. Taki jest właśnie cel zintegrowanej polityki morskiej UE – przyczynić się do stworzenia wspólnych rozwiązań na rzecz zrównoważonej gospodarki morskiej”.

Zarówno Wysoka Przedstawiciel Ashton jak i komisarz Damanaki odwiedzili region arktyczny tej wiosny: Wysoka Przedstawiciel Ashton była w Finlandii, Szwecji i Norwegii, w tym w archipelagu Svalbard, natomiast komisarz Damanaki odwiedził Grenlandię.

Komunikat zawiera szereg środków wspierających skuteczne zarządzanie Arktyką. Obejmują one:

  • wsparcie arktycznych badań w ramach proponowanego przez Komisję zainwestowania 80 mld EUR w program badań innowacji Horyzont 2020 (zob. IP/11/1475);

  • uczestnictwo w działaniach poszukiwawczo-ratunkowych w regionie arktycznym poprzez uruchomienie kolejnej generacji satelitów do obserwacji Ziemi (zob. IP/11/1477);

  • przyspieszenie działań służących walce ze zmianą klimatu;

  • wykorzystanie możliwości finansowania przez UE w celu zoptymalizowania zrównoważonego rozwoju w regionie arktycznym z korzyścią dla społeczności lokalnych i tubylczych;

  • wspieranie i rozwój przyjaznych dla środowiska technologii, które mogą być wykorzystane w przemyśle wydobywczym w Arktyce;

  • wzmocnienie dwustronnego dialogu na temat kwestii arktycznych z Kanadą, Islandią, Norwegią, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, w tym poprzez wystąpienie o przyznanie statusu stałego obserwatora w Radzie Arktycznej;

  • przyspieszenie działań na rzecz nawiązania stałego dialogu z przedstawicielami organizacji ludności tubylczej na temat polityki i programów UE.

Ogółem komunikat zawiera 28 projektów działań.

Najważniejsze punkty komunikatu:

  • Zmiana klimatu: UE, starając się osiągnąć cel zapisany w protokole z Kyoto, włączyła obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do swoich przepisów i realizuje długoterminowy cel zmniejszenia emisji do 2050 r. o 80-95%.

  • Zrównoważony rozwój: na okres finansowania 2007–2013 UE zapewniła ponad 1,14 mld EUR na rozwój potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowego regionów arktycznych UE i obszarów sąsiednich.

  • Badania: przez ostatnich dziesięć lat UE zapewnia największy wkład w badania arktyczne, przeznaczając około 200 mln EUR z unijnych środków na międzynarodową działalność badawczą w tym regionie.

Parlament Europejski i państwa członkowskie UE mają teraz możliwość przedstawić swoje stanowisko na temat proponowanych działań. Komunikat jest również początkiem procesu dialogu i konsultacji z krajami arktycznymi, ludnością tubylczą i innymi zainteresowanymi stronami w celu udoskonalenia polityki UE wobec Arktyki.

Kontekst

Lata 2005–2010 to najcieplejszy okres odnotowany kiedykolwiek w Arktyce, a z prognoz wynika, że w ciągu następnych 30–40 lat pokrywa lodowa w tym regionie ma całkowicie topnieć w ciągu lata. Tak szybkie zmiany mogą otworzyć dostęp do bogatych złóż surowców naturalnych, takich jak ropa naftowa i gaz, i umożliwiają otwarcie szlaków żeglugowych, które pozwoliłyby zaoszczędzić czas i koszty transportu na ważnych szlakach handlowych między Europą a Azją. Rada Arktyczna jest najważniejszym międzynarodowym forum, któremu powierzono zadanie dbania o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska w regionie arktycznym. Członkami Rady Arktycznej są państwa arktyczne (Kanada, Dania reprezentująca Grenlandię i Wyspy Owcze, Finlandia, Islandia, Norwegia, Federacja Rosyjska, Szwecja i Stany Zjednoczone). Organizacje ludności tubylczej są Stałymi Członkami Rady Arktycznej. W grudniu 2008 r. Komisja Europejska wystąpiła do Rady Arktycznej w imieniu UE o przyznanie jej statusu obserwatora; wniosek ten został ponownie potwierdzony pod koniec 2011 r. Decyzja w sprawie tego wniosku ma zostać podjęta na spotkaniu ministerialnym Rady Arktycznej, które odbędzie się w Kirunie w maju 2013 r.

Więcej informacji:

MEMO 12/517: Polityka arktyczna UE: pytania i odpowiedzi (strona w jęz. angielskim)

http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

Kontakt:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar