Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel, 3 heinäkuu 2012

Tieto, vastuu ja sitoutunut toiminta: EU linjaa arktista aluetta koskevaa politiikkaansa

Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat tänään esitelleet EU:n rakentavaa toimintaa arktisella alueella ja sen tulevia suuntauksia. Arktinen alue on elintärkeä osa maapallon ympäristöä. Ilmastonmuutos etenee siellä nopeasti ja näkyvästi, mikä vaikuttaa merkittävästi alueen ekosysteemiin ja sen asukkaiden perinteisiin elinkeinoihin. Samalla merijään nopea vetäytyminen ja teknologian kehitys ovat avaamassa uusia taloudellisia mahdollisuuksia muun muassa meriliikenteen, kaivostoiminnan, energiantuotannon ja kalastuksen alalla. Vaikka tällaisen toiminnan lisääntyminen hyödyttää maailmantaloutta, asiassa on edettävä varovasti ja kestävällä tavalla: heijastusvaikutukset arktisen alueen herkkään ympäristöön lisääntyvät, jos toiminnassa ei noudateta tiukimpia ympäristönormeja.

Tänään hyväksytty strategia voidaan tiivistää käsitteisiin tieto, vastuu ja sitoutunut toiminta. Siinä esitetään joukko konkreettisia toimia, joilla on tarkoitus tukea arktisen alueen tutkimusta ja kestävää kehitystä ja edistää ympäristöystävällisiä tekniikoita kestävän merenkulun ja kaivostoiminnan tarpeisiin. Lisäksi siinä korostetaan EU:n toimintaa arktisella alueella vuodesta 2008. EU on esimerkiksi tukenut arktisen alueen tutkimusta 20 miljoonalla eurolla vuosittain viimeisten kymmenen vuoden aikana ja investoinut vuodesta 2007 yli 1,14 miljardia euroa alueen kestävään kehitykseen.

EU:n korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin mukaan EU haluaa tänään esitellyillä toimilla näyttää, että se suhtautuu vakavasti arktista aluetta koskeviin sitoumuksiinsa. “Arktisen alueen kehitys korostaa entisestään ilmastonmuutoksen torjumistyön merkitystä ja vaikuttaa yhä enenevässä määrin Euroopan unioniin niin strategiselta ja taloudelliselta kannalta kuin ympäristöasioissakin. EU haluaa omalla panoksellaan edistää arktisen alueen valtioiden yhteistyötä ja tuoda esiin arktisia alueita asuttavien alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen tarpeet”, Ashton totesi.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki korosti arktiseen alueeseen kohdistuvia nopeita ja merkittäviä muutoksia, jotka mahdollistavat uudenlaisen taloudellisen toiminnan tässä hauraassa maapallon osassa. Tietyt ympäristöön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet edellyttävät globaaleja toimia, joissa EU:lla voi hänen mukaansa olla keskeinen rooli. Tällaisia ovat muun muassa tutkimus, rahoitus, ilmaston lämpenemisen torjunta ja ympäristöä säästävän teknologian kehittäminen. ”Juuri tästä on kyse EU:n yhdennetyssä meripolitiikassa: toimista yhteisten ratkaisujen löytämiseksi merten kestävää hoitoa varten”, Damanaki sanoi.

Sekä korkea edustaja Ashton että komissaari Damanaki ovat vierailleet arktisella alueella tänä vuonna, Ashton Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (mm. Huippuvuorilla) ja Damanaki Grönlannissa.

Tiedonannossa esitetään erilaisia toimenpiteitä, joilla tuetaan arktisen alueen tehokasta suojelua ja hoitoa. Tarkoituksena on muun muassa

  • tukea arktisen alueen tutkimusta komission ehdottamasta 80 miljardin euron Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovointiohjelmasta (ks. IP/11/1475),

  • tukea arktisen alueen etsintä- ja pelastusvalmiuksia seuraavan sukupolven tarkkailusatelliittien käyttöönotolla (ks. IP/11/1477),

  • tehostaa ilmastonmuutoksen torjuntatoimia,

  • käyttää EU:n rahoitusmahdollisuuksia arktisen alueen kestävän kehityksen maksimoimiseksi paikallis- ja alkuperäisyhteisöjä hyödyttävällä tavalla,

  • edistää ja kehittää ympäristöystävällisiä tekniikoita arktisen alueen kaivannaisteollisuuden tarpeisiin,

  • tiivistää arktisia kysymyksiä käsittelevää kahdenvälistä vuoropuhelua Kanadan, Islannin, Norjan, Venäjän federaation ja Yhdysvaltojen kanssa muun muassa hakemalla EU:lle pysyvän tarkkailijan asemaa Arktisessa neuvostossa,

  • tehostaa pyrkimyksiä käydä säännöllistä vuoropuhelua EU:n politiikoista ja ohjelmista alkuperäiskansoja edustavien järjestöjen kanssa.

Tiedonannossa on kaikkiaan 28 toimintaehdotusta.

Tiedonannon keskeiset kohdat

  • Ilmastonmuutos: EU on saavuttamassa Kioton tavoitteensa, on sisällyttänyt kasvihuonekaasupäästöjen 20 prosentin vähentämistavoitteen lainsäädäntöönsä ja on edelleen sitoutunut pitkän aikavälin tavoitteeseen, jonka mukaan päästöjä olisi vähennettävä 80−95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

  • Kestävä kehitys: EU myöntää rahoituskaudella 2007–2013 yli 1,14 miljardia euroa EU:n arktisten alueiden ja niiden lähialueiden taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän potentiaalin kehittämiseen.

  • Tutkimus: EU on viimeisten kymmenen vuoden ajan ollut arktisen alueen tutkimuksen merkittävimpiä tukijoita. Se on kyseisenä aikana tukenut kansainvälistä tutkimustoimintaa alueella noin 200 miljoonalla eurolla.

Euroopan parlamenttia ja EU:n jäsenvaltioita pyydetään esittämään näkemyksensä ehdotetuista toimista. Tiedonannolla käynnistetään lisäksi arktisen alueen valtioiden, alkuperäiskansojen ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa vuoropuhelu ja kuulemismenettely, joiden avulla pyritään entisestään tarkentamaan arktista aluetta koskevaa EU:n politiikkaa.

Taustaa

Vuodet 2005–2010 olivat mittaushistorian lämpimin ajanjakso arktisella alueella, jonne ennustetaan jäättömiä kesiä seuraavien 30–40 vuoden kuluessa. Nämä nopeat muutokset saattavat helpottaa alueen valtavien luonnonvarojen, kuten öljyn ja kaasun, hyödyntämistä ja tarjota mahdollisuuksia aikaa ja kustannuksia säästäviin laivareitteihin Euroopan ja Aasian välisessä rahtiliikenteessä. Arktinen neuvosto on ensisijainen kansainvälinen foorumi arktisen alueen kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua koskevissa asioissa. Arktisen neuvoston jäsenvaltioita ovat arktisen alueen valtiot (Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Grönlantia ja Färsaaria edustava Tanska, Venäjän federaatio ja Yhdysvallat). Neuvoston pysyviä jäseniä ovat myös alkuperäiskansoja edustavat järjestöt. Euroopan komissio haki EU:n puolesta arktisen neuvoston tarkkailijan asemaa joulukuussa 2008. Hakemus uudistettiin vuoden 2011 loppupuolella, ja siitä on odotettavissa päätös Kiirunassa toukokuussa 2013 pidettävässä arktisen neuvoston ministerikokouksessa.

Lisätietoja:

MEMO 12/517: Kysymyksiä ja vastauksia arktista aluetta koskevasta EU:n politiikasta (englanniksi)

http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_fi.htm

Yhteyshenkilöt:

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar