Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 juli 2012

Kommissionen föreslår lagstiftning för att förbättra konsumentskyddet inom finansiella tjänster

Den finansiella krisen har övergått till en kris i fråga om konsumenternas förtroende. På grund av dålig insyn, låg riskmedvetenhet och dålig hantering av intressekonflikter har många människor i EU köpt investerings- och försäkringsprodukter som inte passade dem. Konsumenternas förtroende för den finansiella sektorn har skakats om. Lagstiftningen har inte heller anpassats till de allt mer komplexa finansiella tjänsterna.

Det låga konsumentförtroendet kan bara återställas om man vidtar åtgärder för att komma tillrätta med dessa brister. På så vis lägger man grunden för tillväxt i EU. För att uppnå högt förtroende bland konsumenter och tillväxt på kort och medellång sikt behövs starka och välreglerade återförsäljarmarknader som sätter konsumenternas intressen i centrum. Därför lägger kommissionen i dag fram ett lagstiftningspaket som förbättrar standarden och avlägsnar kryphål, vilket gynnar konsumenterna. Mer i detalj föreslås i paketet nya konsumentvänliga standarder för information om investeringar. Vidare innehåller det skärpta standarder för rådgivning och skärper vissa regler för investeringsfonder för att göra dem säkrare.

I efterdyningarna av den största finansiella krisen på länge, måste den finansiella sektorn sätta konsumenterna i centrum. Produkter för icke-professionella investerare måste bli säkrare, standarderna för information måste bli tydligare och de som säljer produkter måste alltid uppfylla mycket stränga normer. Därför har vi antagit ett paket som är inriktat enbart på konsumenter, så att de kan välja finansiella produkter utifrån tydlig och gedigen information samt professionell rådgivning som alltid sätter konsumenternas intressen först, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster.

Paketets huvudpunkter

Paketet består av tre lagförslag: ett förslag till förordning om informationsdokument om paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Prips), en genomgång av direktivet om försäkringsförmedling (IMD) och ett förslag om att förbättra skyddet för dem som köper investeringsfonder (som för närvarande styrs av direktivet om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

Paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Prips)

Kommissionens Prips-förslag förbättrar kvaliteten på den information som ges till kunder som överväger att investera. Investeringsprodukter är mycket komplexa och det kan vara svårt att jämföra dem eller fullt ut bedöma riskerna.

Konsekvenserna av att råka ut för oväntade risker med medföljande förluster kan vara förödande för en konsument, eftersom sådana investeringar ofta utgör basen i en persons livsbesparingar.

Mot bakgrund av att EU:s marknad för produkter för icke-professionella investerare är värd upp till 10 triljoner euro, kan köp av fel eller olämplig produkt snabbt utvecklas till ett stort problem.

Kommissionens förslag syftar till att informera konsumenter i ett lättfattligt format. Detta ska ske genom en ny innovativ standard för produktinformation, som innebär att texten ska vara kortfattad och enkel att förstå, och alltså mycket mer konsumentvänlig. Standarden kallas basfaktadokument. Enligt förslaget ska alla som erbjuder investeringsprodukter, t.ex. förvaltare av investeringsfonder, försäkringsbolag, banker, vara tvungna att ta fram ett sådant dokument för varje investeringsprodukt.

Dokumenten ska innehålla basfakta om produkten, samt information om vilka risker och kostnader som finns om man investerar i produkten. Informationen om risker ska vara så rak och jämförbar som möjligt, utan att allt för mycket förenkla produkter som ofta kan vara mycket komplexa. Det ska framgå om en konsument kan förlora pengar eller inte och hur komplex produkten är.

Dokumenten kommer att följa en gemensam standard som anger struktur, innehåll och presentation. På det viset kan konsumenter använda dokumentet för att jämföra olika investeringsprodukter och välja den produkt som passar dem bäst.

De produkter som måste ha ett basfaktadokument är bland andra alla typer av investeringsfonder, försäkringsbaserade investeringar och produkter för icke-professionella investerare samt privata pensionsförsäkringar.

Ändring av försäkringsförmedlingsdirektivet

Kommissionen föreslår en ändring av försäkringsförmedlingsdirektivet som reglerar säljmetoder för alla försäkringsprodukter, från allmänna försäkringsprodukter som bilförsäkringar och hemförsäkringar till dem som omfattar investeringar. I många fall är konsumenter omedvetna om de risker som finns med att köpa försäkringar. Trots att korrekt professionell rådgivning är mycket viktig vid försäljning av försäkringar, visar färska undersökningar1 att mer än 70 % av försäkringsprodukterna säljs utan lämplig rådgivning. Dagens EU-lagstiftning detaljbehandlar inte försäljning av försäkringsprodukter. Medlemsstaterna har olika regler som bara gäller mellanhänder.

Kommissionens förslag syftar till att förbättra konsumentskyddet i försäkringssektorn genom gemensamma standarder för försäkringsförsäljning och genom lämplig rådgivning. Detta ska uppnås genom förbättrad insyn och genom att villkoren blir likartade för mellanhänders försäljning av försäkringar och försäljning via försäkringsbolag. Följande ändringar föreslås för att nå det målet:

  • Samma nivå på konsumentskyddet ska gälla oavsett via vilken kanal som försäljning av en försäkringsprodukt sker. Oavsett om köpet sker direkt från ett försäkringsbolag eller indirekt från en mellanhand (t.ex. en agent eller en mäklare), ska konsumentskyddet vara likvärdigt. Detta är inte fallet i dag, eftersom försäkringsförmedlingsdirektivet bara omfattar försäljning via mellanhänder.

  • Konsumenterna ska i förväg få tydlig information om vilken professionell status försäkringssäljaren har. Nya regler ska ta itu med riskerna förknippade med intressekonflikter, även ersättningen till säljare av försäkringsprodukter ska redovisas.

  • Försäljning av försäkringsprodukter ska åtföljas av ärliga och professionella råd.

  • Det ska bli enklare för mellanhänder att bedriva verksamhet över landsgränder, vilket gynnar framväxten av en verklig inre marknad för försäkringstjänster.

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

Genom det ursprungliga fondföretagsdirektivet inrättades den inre marknaden för investeringsfonder i Europa. Dagens EU-lagstiftning för investeringsfonder (fondföretagsdirektivet) har utgjort underlaget för en integrerad marknad som underlättar gränsöverskridande utbud av kollektiva investeringsfonder. Fondföretagen, som förvaltar nästan sex triljoner euro2, har visat sig framgångsrika och används flitigt av europeiska icke-professionella investerare. Andelar i fondföretag säljs också reguljärt till investerare utanför EU som uppskattar dem eftersom de erbjuder ett starkt investerarskydd.

Kommissionens ändringsförslag av fondföretagsdirektivet baseras på erfarenheterna från den finansiella krisen och syftar till att bibehålla investerarnas trygghet och marknadens integritet. Framförallt ska förslaget garantera att fondföretagets varumärke behåller sin trovärdighet genom att se till att förvaringsinstitutets ansvar och skyldigheter är tydliga och enhetliga inom EU3.

Dagens förslag är inriktat på följande områden:

  • En tydlig definition av uppgifterna och skyldigheterna för förvaringsinstitut som agerar för ett fondföretags räkning.

  • Klara regler för ersättningen för förvaltare inom fondföretag. Ersättningssystemen ska inte uppmuntra överdrivet risktagande. Ersättningssystemen ska kopplas närmare till investerarnas långsiktiga intressen och hur väl fondföretagen når sina investeringsmål.

  • Gemensamma metoder för hur överträdelser av det rättsliga ramverket för fondföretag ska straffas, bland annat genom gemensamma standarder för nivån på administrativa böter så att de alltid är högre än potentiella vinster av att bryta mot bestämmelserna.

See även MEMO/12/514, MEMO/12/516 och MEMO/12/515

er information:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Contacts :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

3 :

Den grundläggande regeln för fondföretag är att alla tillgångar i ett fondföretags fond måste förvaras hos ett förvaringsinstitut.


Side Bar