Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 3. julija 2012

Predlog zakonodaje Komisije za izboljšanje varstva potrošnikov na področju finančnih storitev

Finančna kriza je postala kriza zaupanja potrošnikov. Pomanjkanje preglednosti, slabo poznavanje tveganj in neustrezno ukrepanje pri navzkrižjih interesov so povzročili, da so bili potrošnikom po vsej EU stalno prodajani naložbeni in zavarovalni produkti, ki jim niso ustrezali. Zaupanje potrošnikov v finančni sektor se je zamajalo. Poleg tega se veljavna zakonodaja ni razvijala dovolj hitro, da bi lahko odražala vse večjo kompleksnost finančnih storitev.

Samo z ukrepi za odpravo teh pomanjkljivosti se majhno zaupanje potrošnikov lahko izboljša in hkrati položijo trdni temelji za rast v EU. Močni in dobro regulirani trgi malih vlagateljev, ki najboljše interese potrošnikov postavljajo na prvo mesto, so potrebni za srednje- in dolgoročno zaupanje potrošnikov ter gospodarsko rast. Zato je Komisija danes predstavila zakonodajni sveženj, ki dviga standarde in odpravlja vrzeli v korist potrošnikov. V svežnju so predlagani novi, potrošnikom prijazni standardi za pridobivanje informacij o naložbah, dvigajo se standardi za svetovanje in zaostrila se bodo nekatera pravila o investicijskih skladih za zagotovitev varnosti potrošnikov.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Finančni sektor mora po največji finančni krizi v polpretekli zgodovini potrošnike postaviti na prvo mesto. Produkti za male vlagatelje morajo biti varnejši, standardi za zagotavljanje informacij morajo postati jasnejši in za prodajalce teh storitev morajo vedno veljati najvišji standardi. Zato smo sprejeli sveženj ukrepov, namenjen izključno potrošnikom, tako da lahko finančne produkte izberejo na podlagi jasnih in pravih informacij ter strokovnega svetovanja, ki postavlja interese potrošnikov na prvo mesto.

Glavni elementi svežnja

Sveženj sestavljajo trije zakonodajni predlogi: predlog uredbe o dokumentih s ključnimi informacijami za paketne naložbene produkte za male vlagatelje (PRIPS), revizija direktive o zavarovalnem posredovanju (IMD) in predlog za povečanje varstva tistih, ki vlagajo v investicijske sklade (trenutno jo ureja direktiva o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)).

Paketni naložbeni produkti za male vlagatelje (PRIPS)

Predlog Komisije o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje izboljšuje kakovost informacij, ki so potrošnikom na voljo pri vrednotenju naložb. Naložbeni produkti so kompleksni, težko pa jih je tudi primerjati ali v celoti ugotoviti vsa njihova tveganja.

Nepričakovana tveganja in soočanje s posledično izgubo imajo lahko za potrošnike hude posledice, saj takšne naložbe pogosto predstavljajo življenjske prihranke potrošnikov. Na investicijskem trgu EU za male vlagatelje se giblje do 10 000 milijard EUR, zato lahko nakup napačnih ali neprimernih produktov kmalu postane velika težava.

Namen predloga Komisije je obveščanje potrošnikov na lahko razumljiv način z uvedbo novega, inovativnega standarda za informacije o produktih, ki je kratek in jedrnat ter tako bolj prijazen do potrošnika. Imenuje se „dokument s ključnimi informacijami“. Predlog predvideva, da bo moral vsak ustvarjalec naložbenih produktov (npr. upravitelji investicijskih skladov, zavarovalnice, banke) sestaviti takšen dokument za vsak naložbeni produkt.

Vsak dokument bo zagotavljal informacije o glavnih značilnostih produkta ter tudi tveganja in stroške, povezane z naložbo vanj. Informacije o tveganjih bodo v največji možni meri neposredne in primerljive, pri čemer se ne sme preveč poenostaviti pogosto kompleksnih produktov. Dokument bo vsakemu potrošniku pojasnil, ali lahko z naložbo v določen produkt izgubi denar in kako kompleksen je ta produkt.

Dokumenti bodo usklajeni s skupnim standardom, kar zadeva strukturo, vsebino in predstavitev. Potrošniki bodo imeli tako možnost, da dokument uporabijo za primerjavo različnih naložbenih produktov in na koncu izberejo tistega, ki najbolj ustreza njihovim potrebam.

Produkti, za katere se zahteva dokument, zajemajo vse vrste investicijskih skladov, zavarovalne naložbe in strukturirane produkte za male vlagatelje ter zasebne pokojnine.

Revizija direktive o zavarovalnem posredovanju (IMD)

Komisija predlaga revizijo direktive o zavarovalnem posredovanju, ki trenutno ureja prodajne prakse za vse zavarovalne produkte, od splošnih zavarovalnih produktov, kot je zavarovanje vozil in nepremičnin, do produktov, ki vsebujejo naložbene elemente. Potrošniki se pogosto ne zavedajo tveganj, povezanih z nakupom zavarovanja. Medtem ko je ustrezno strokovno svetovanje ključno za prodajo zavarovanj, nedavne raziskave1 kažejo, da se 70 % zavarovalnih produktov proda brez ustreznega strokovnega svetovanja. Trenutna zakonodaja EU ne obravnava podrobno prodaje zavarovalnih produktov, pravila pa se razlikujejo med državami članicami in se uporabljajo le za posrednike.

Cilj predloga Komisije je povečati varstvo potrošnikov v zavarovalniškem sektorju z oblikovanjem skupnih standardov za prodajo zavarovalnih produktov in zagotavljanjem ustreznega svetovanja. To bo doseženo z izboljšanjem preglednosti in vzpostavitvijo enakih pogojev za prodajo zavarovalnih produktov s strani posrednikov in prodajo s strani zavarovalnic. V ta namen predlaga naslednje spremembe:

  • enaka raven varstva potrošnikov bo veljala ne glede na to, na kakšen način potrošniki kupijo zavarovalni produkt; ne glede na to, ali potrošnik kupi produkt neposredno od zavarovalnice ali posredno prek posrednika (npr. agenta ali borznega posrednika), bo zanj veljala enaka stopnja varstva; to danes ni na voljo, saj trenutna direktiva o zavarovalnem posredovanju zajema le prodajo posrednikov;

  • potrošnikom bodo vnaprej zagotovljene jasne informacije o strokovnem statusu osebe, ki prodaja zavarovalni produkt; uvedena bodo pravila za učinkovitejšo obravnavo tveganj navzkrižja interesov, vključno z razkrivanjem plačila prodajalcev zavarovalnih produktov;

  • prodajo zavarovalnega produkta bo moralo spremljati pošteno in strokovno svetovanje;

  • posrednikom bo lažje delovati čezmejno, kar bo spodbudilo oblikovanje pravega notranjega trga z zavarovalnimi storitvami.

Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)

Prvotna direktiva o KNPVP je ustvarila notranji trg za investicijske sklade v Evropi. Trenutna zakonodaja EU za investicijske sklade (direktiva o KNPVP) je bila podlaga za integriran trg, ki omogoča čezmejno ponudbo kolektivnih investicijskih skladov. KNPVP, ki upravljajo skoraj 6 000 milijard EUR sredstev2, so se izkazali za uspešne, evropski mali vlagatelji pa jih pogosto uporabljajo. KNPVP se tudi redno prodajajo vlagateljem zunaj EU, pri katerih so cenjeni zaradi svoje visoke ravni varstva vlagateljev.

Spremembe trenutnih pravil KNPVP, ki jih predlaga Komisija, temeljijo na izkušnjah iz finančne krize, tako da bodo še naprej zagotavljala varnost vlagateljev in integriteto trga. Predlog bo zlasti zagotovil, da znamka KNPVP ostane vredna zaupanja, in sicer z zagotavljanjem, da so naloge in obveznosti depozitarjev (subjekta, ki hrani sredstva) jasne in enotne po vsej EU3.

Današnji predlog obravnava tri področja:

  • natančno opredelitev nalog in obveznosti vseh depozitarjev, ki delujejo v imenu sklada KNPVP;

  • jasna pravila o plačilu upravljavcev KNPVP: načini plačevanja ne bi smeli spodbujati pretiranega tveganja. Plačna politika bo bolj povezana z dolgoročnimi interesi vlagateljev in doseganjem naložbenih ciljev KNPVP; ter

  • skupni pristop k temu, kako so glavne kršitve pravnega okvira KNPVP sankcionirane z uvedbo skupnih standardov na ravni upravnih kazni za zagotovitev, da vedno presegajo potencialne koristi, ki izhajajo iz kršitev določb.

Glej tudi MEMO/12/514, MEMO/12/516 in MEMO/12/515

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)

3 :

Glavno pravilo KNPVP je, da morajo biti vsa sredstva sklada KNPVP zaupana v hrambo depozitarju.


Side Bar